ࡱ> bjbjqq4eeBK ---8eT-o:z 9999999;>N9E9):X996:38k2^-2279?:0o:N7>2R>888> 999Ro:> : Podmnky vbrovch Yzen na prodej majetku vyhlaaovanch Yadem pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch (dle jen Podmnky VX ) Podmnky VX upravuj pravidla zjiaeovn zjemco o koupi majetku sttu formou vbrovho Yzen (dle tak jen VX ), kter vsouladu s 22 zkona . 219/2000 Sb., o majetku esk republiky ajejm vystupovn vprvnch vztazch, a 21 vyhlaky . 62/2001 Sb., ohospodaYen organiza nch slo~ek sttu a sttnch organizac smajetkem sttu, oboje veznn pozdjach pYedpiso, vyhlaauje Yad pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch. Tyto Podmnky VX jsou nedlnou sou st Oznmen o vbrovm Yzen s aukc a jeho podmnkch. Jsou k dispozici na kontaktn adrese Yadu a na webu Yadu. l. 1 Povinn obsah a forma nabdky u inn astnkem vbrovho Yzen Nabdka se pYedkld v uzavYen (zalepen) oblce. Oblka snabdkou mus bt ozna ena podle instrukc obsa~ench vOznmen o vbrovm Yzen. Nabdka podan do vbrovho Yzen mus obsahovat: Vlastn nabdku astnka VX podanou na formulYi Nabdka a prohlaen astnka VX, kter je kdispozici nawebu Yadu uinformace o prodeji prodvanho majetku. Vpis zobchodnho rejstYku nebo obdobnho rejstYku, pokud nabdku in prvnick osoba. Vlastn nabdka astnka VX Vlastn nabdka mus bt pYedlo~ena v eskm jazyce na formulYi Nabdka a prohlaen astnka VX a mus obsahovat tyto daje: U fyzickch osob jmno a pYjmen, datum narozen, trval pobyt. Uprvnickch osob pYesn nzev, sdlo, I O a osobu oprvnnou kzastupovn prvnick osoby. VpYpad nabdky o koupi do spoluvlastnictv mus bt uvedeny identifika n daje uvaech astnko. Nabzenou vai kupn ceny, kter mus bt uvedena seln i slovn vK , pYi em~ vpYpad rozdlu mezi selnou a slovn hodnotou m pYednost slovn hodnota. Nabdka, kter obsahuje ni~a nabzenou vai kupn ceny ne~ je vyhlaen minimln kupn cena, nebude do VX zahrnuta. Prohlaen astnka vbrovho Yzen, v etn souhlasu se zde uvedenmi podmnkami VX a prohlaen o slo~en kauce. Vlastn nabdka mus bt podepsna astnkem VX (uprvnickch osob vsouladu sezpisem ve veYejnm rejstYku nebo vobdobnm rejstYku nebo se zvlatnm zkonem, podle kterho prvnick osoba vznik), pYi podn spole n nabdky vce osobami (pYinabvn dospoluvlastnictv) vaemi osobami. astnci VX mohou nepovinn uvst dala daje (adresu pro doru ovn, pokud je odlian od adresy trvalho pobytu nebo sdla; informaci o slo~en kauce, tj. zda kauce byla slo~ena vhotovosti nebo bankovnm pYevodem, slo tu, znho~ byla odeslna, variabiln symbol aspecifick symbol platby; slo tu pro vrcen kauce; telefon, e-mail; informace o osobnm stavu fyzick osoby: ~enat - vdan - ostatn; osobn daje man~elky/man~ela, pokud je astnk VX ~enat/vdan a hodl nabt prodvan majetek dospole nho jmn man~elo). Doporu uje se, aby nabdka obsahovala i pYpadn doklad o uspoYdn spole nho jmn man~elo. Vpis zveYejnho rejstYku nebo obdobnho rejstYku Prvnick osoba pYilo~ knabdce platn vpis zveYejnho rejstYku. U prvnick osoby, kter senezapisuje do veYejnho rejstYku, dolo~ tato osoba platn vpis zjinho zkonem stanovenho rejstYku, vnm~ je zapsna, pYpadn kopii psemn smlouvy nebozakldac listiny, kter prokazuje zalo~en prvnick osoby, zposob podepisovn a pYpadn zmny tchto dajo, nebo odkaz nazvlatn zkon, kterm prvnick osoba vznik. Tyto podmnky senevztahuj naobce a kraje. Doklad o uspoYdn spole nho jmn man~elo Podv-li jeden zman~elo nabdku a hodl kupn smlouvou nabt prodvan majetek dosvho vlu nho vlastnictv pYi em~ se doporu uje k nabdce pYilo~it nkter ztchto doklado (tatopodmnka se nevztahuje na cizozemce, pokud nepodlhaj re~imu spole nho jmn man~elo): Psemn prohlaen druhho man~ela opatYen jeho podpisem, ~e man~el, kter podv nabdku, uhrad kupn cenu zprostYedko, kter nejsou sou st spole nho jmn man~elo. NotYsk zpis o z~en spole nho jmn man~elo nebo o smluvenm man~elskm majetkovm re~imu podle 716 zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, ve znn pozdjach pYedpiso (dlejen NOZ ). Pravomocn rozsudek, jm~ doalo ke zruaen spole nho jmn man~elo (prost kopie). Pravomocn rozsudek o z~en rozsahu spole nho jmn man~elo (prost kopie). NepYedlo~-li vtzn astnk VX ~ijc v man~elstv takov doklad vdodate n lhot stanoven Yadem, lze prodvan vci pYevst jen do spole nho jmn man~elo. Vtakovm pYpad lze identifika n daje druhho z man~elo dolo~it Yadu i dodate n pYed podpisem kupn smlouvy. l. 2 Kauce ast ve VX mo~e bt podmnna slo~enm stky na hradu sti kupn ceny, kterou astnk VX slo~ na et Yadu (dle jen kauce ), ve vai stanoven vOznmen o VX. Kauci lze slo~it bezhotovostnm pYevodem, slo~enm hotovosti vbance nebo zaslnm poatovn poukzkou na et uveden vOznmen o VX. Kauci nelze slo~it vhotovosti vpokladn Yadu. Jako specifick symbol uvede fyzick osoba datum narozen ve formtu DDMMRRRR aprvnick osoba sv I O. Variabiln a specifick symbol jsou identifika n daje platby kauce, na zklad kterch jekauce pYiYazovna ke konkrtn nabdce doru en do VX. Uveden variabilnho aspecifickho symbolu ve sprvnm tvaru je odpovdnost astnka VX. VpYpad jakchkoli pochybnost se kauce knabdce nepYiYad. Nabdka, ke kter se nepodaY Komisi pYiYadit kauci pYipsanou v as a Ydn na et Yadu, nebude do VX zahrnuta. Nezahrnut nabdky do VX vdosledku nedostate n identifikace platby kauce jde kt~i astnka VX. astnk VX m mo~nost sdlit Yadu identifika n daje platby kauce vNabdce a prohlaen astnka VX nebo pYedlo~enm dokladu o slo~en kauce pYi prezenci; tj. doklad o slo~en kauce astnk VX mo~e pYedlo~it bu spolu sNabdkou a prohlaenm astnka VX nebopYiprezenci astnko VX. Dokladem o slo~en kauce se pro ely tohoto VX rozum, napY. vpis zbankovnho tu astnka VX nebo doklad o slo~en kauce vhotovosti vbance nebo podac lstek poatovn poukzky. Kauce mus bt pYipsna na et Yadu nejpozdji ve stejnm termnu (tj. vden a hodinu), kter je ur en pro podn nabdky. VpYpad opo~dnho pYipsn kauce na et Yadu, nebude nabdka do VX zahrnuta. Kauci jenutn zaslat vdostate nm asovm pYedstihu vzhledem ke lhotm mezibankovnch pYevodo; v asn pYipsn kauce na et Yadu jeodpovdnost astnka Yzen. PYpadn zdr~en pYipsn kauce na et Yadu jde kt~i astnka VX. Za dobu od slo~en kauce do uplynut lhoty pro jej vrcen podle tchto Podmnek VXnemohou astnci VX uplatHovat vo i Yadu nrok na pYsluaenstv zkauce pYirostl zatoto obdob. Kauce propadne ve prospch Yadu vpYpad, ~e vtz VX zmaY svm jednnm uzavYen kupn smlouvy nebo nepodepae kupn smlouvu. VpYpad, ~ekupujc porua podmnky kupn smlouvy, nalo~ se s kauc podle ustanoven kupn smlouvy. Kauce propadne i v pYpad, ~eprodvan majetek lze pYevst pouze do spole nho jmn man~elo, avaak druh zman~elo v pYimYen lhot neposkytne sv identifika n daje nebo odmtne podepsat kupn smlouvu. astnkom VX, kteY vnm nezvtzili, bude kauce vrcena bez prodlen po oznmen vsledko VX, nejpozdji vaak do10pracovnch dno ode dne otevrn oblek. Tato lhota neza ne b~et vpYpad, kdy astnk nesdl Yadu slo tu, na kter m bt kauce vrcena. Pokud je kupn smlouva uzavrna srozvazovac podmnkou (viz l. 5 odst. 8), vrac sekauce ivtzi VX vpYpad, ~e bylo uplatnno pYedkupn prvo. Kauce se vrac zsadn bezhotovostnm bankovnm pYevodem na et, kter astnk VX uvede v Nabdce a prohlaen astnka VX. Sdlen sla tu, na kter m bt kauce vrcena, je odpovdnost astnka VX. Pokud tento daj nesdl, bude kauce vpYpad bezhotovostnho bankovnho pYevodu vrcena na et, ze kterho byla odeslna. VpYpad slo~en kauce vhotovosti na et Yadu nebo zasln poatovn poukzkou se doporu uje v~dy uvst slo tu, na kter m bt kauce Yadem vrcena. Za prodlen svrcenm kauce zavinn nesdlenm sla tu, na kter m bt kauce vrcena, nemohou astnci VX uplatHovat vo i Yadu nrok na pYsluaenstv zkauce pYirostl zatoto obdob. l. 3 Vbr kupujcho ve vbrovm Yzen s aukc Jako jedin kritrium pro vbr kupujcho se stanovuje vae nabzen kupn ceny. Vbr kupujcho bude proveden i vpYpad, pokud se pYihls pouze jeden zjemce. Do posuzovn nabdek podanch do VX nebude zahrnuta oblka s nabdkou, kter byla doru ena po lhot stanoven vOznmen o VX, nebo nesplHuje nkterou zezvaznch podmnek podle tchto Podmnek VX, pYpadn dalach dokumento kvbrovmu Yzen, dle nabdka, u n~ se Komisi nepodaY pYiYadit kauci pYipsanou na et Yadu, nabdka u n~ nebude pYipsna kauce na et Yadu Ydn a v as. Otevrn oblek se uskute n do 30 minut po uplynut lhoty pro podn oblek snabdkami. Otevrn oblek snabdkami zajiaeuje Komise pro otevrn oblek jmenovan Yeditelem zemnho pracoviat, Yeditelem odboru HospodaYen smajetkem sttu nebo Yeditelem odlou enho pracoviat Yadu (dle jen Komise ). PYi otevrn oblek snabdkami sdluje pYedsedajc Komise (dl jen pYedsedajc ) vaem pYtomnm astnka, kter podal oblku snabdkou, splnn i nesplnn vaech vyhlaench podmnek pro podn oblky snabdkou avai nabdnut ceny. Oblky snabdkami, kter nesplnily vaechny vyhlaen podmnky propodn nabdky, Komise nezahrne do dalaho posuzovn. RTVv#$v,x,,,,--.(0*0,0244489p;<X@Z@nBpBCC,Hʻ֢{{{{mm{{mmmhhXQCJOJQJ^JaJhhXQOJQJ]^JaJhhXQ>*OJQJ^JaJhhXQ5OJQJ^JaJhhXQOJQJ^JaJhhXQ7OJQJ^JaJhhXQ5OJQJ\^JaJhhXQCJOJQJ^JhhXQOJQJ^JhhXQ5CJOJQJ^JaJ hQh*~CJOJQJ^JaJ*  TVxz(e^egdhXQ & F<^`gdhXQgdhXQ & Fe^e`gdhXQ$a$gdhXQ$a$gdhXQ$a$gdhXQX&P:##$&&~'))H*v, & F<^`gdhXQe^egdhXQgdhXQ e<^egdhXQ <^ gdhXQ & F<^`gdhXQ ex^egdhXQv,x,,,,--*0,0244477n;p;<<X@Z@nBpBCCHHgdhXQ $^a$gdhXQgdhXQ & Fe^e`gdhXQ$a$gdhXQ,HHH^I`IJJJMtNS`ijjjjppPqRquvvvHJ\^~ȺȺwjj`jjRhp|)CJOJQJ^JaJhhXQOJQJ^JhhXQOJQJ\^JaJ"hhXQCJOJQJ^JaJnH tH hhXQhhXQCJaJ(hhXQhhXQCJOJQJ^JaJnH tH UhhXQCJOJQJ]^JaJhhXQCJOJQJ^JaJhhXQCJOJQJ\^JaJhhXQ5OJQJ\^JaJhhXQOJQJ^JaJhhXQOJQJ]^JaJ HI^I`IJJMMScc"i$iiiiijjj jj$$If^a$gdhXQ $If^gdhXQ$a$gdhXQ$ & Fe^e`a$gdhXQ$a$gdhXQ$a$gdhXQPo skon en otevrn oblek snabdkami pYedsedajc sdl astnkom VX a veYejnosti jmno a pYjmen (nzev) astnka VX, kter splnil vaechny vyhlaen podmnky propodn nabdky ve VX a podal nejvyaa nabdku kupn ceny, dle sdl, zdajsou splnny podmnky pro konn aukce. Pokud nejsou splnny podmnky pro konn aukce, pYedsedajc ukon VX a o probhu otevrn oblek snabdkami je sepsn protokol, kter podepisuj pYtomn lenov Komise navaech jeho strnkch. Aukce se uskute n, pokud byly doru eny alespoH 2 a vce bezvadn nabdky, kter splHuj vaechny podmnky VX. Aukce se kon bezprostYedn po skon en VX. Do aukce mohou postoupit astnci, kteY podali bezvadnou nabdku doVX, osobn se dostav k otevrn oblek aprok~ou svoprvnn jednat. Po et astnko aukce se ur jako vaech bezvadnch nabdek doru ench do VX. Po et astnko aukce sezaokrouhluje smrem nahoru. Vtomto po tu se aukce mohou z astnit pYtomn astnci VX vpoYad od nejvyaa nabdky kupn ceny. Zposob prokzn oprvnn jednat je uveden vtchto Podmnkch VX. PYedsedajc oznm astnky VX postupujc do aukce. ast v aukci jedobrovoln. 3/4 astnko podle odst. 5 tohoto lnku se stanov podle nsledujc tabulky: Po et bezvadnch nabdek23456789101112131415Z toho 3/4 postupujc do aukce23345667899101112 Aukce neprobh podle zkona . 26/2000 Sb., o veYejnch dra~bch. O pravidlech probhu aukce budou vaichni pYtomn astnci a veYejnost pou eni pYedsedajcm pYedzahjenm vlastn aukce. Tato pravidla jsou obsa~ena vInformaci pro astnky vbrovho Yzen aveYejnost kprobhu aukce. Informace jsoukdispozici nawebu Yadu. Probh aukce je zaznamenn v protokolu o vbrovm Yzen, kter podepa vaichni pYtomn lenov Komise a licittor, je-li ur en, na vaech jeho strnkch a astnk aukce, kter podal nejvyaa nabdku kupn ceny. Protokol mohou podepsat i ostatn astnci VX, kteY seVX z astnili a~ do jeho konce. Vsledek VX bude psemn oznmen vaem astnkom VX do 10 pracovnch dno oddata konn aukce. Vtzn astnk VX obdr~ zroveH kupn smlouvu kpodpisu. l. 4 Prezence astnko vbrovho Yzen Prezence astnko VX bude probhat od uplynut lhoty pro podn nabdek maximln podobu 30minut. Pouplynut tto doby bude zahjeno otevrn doru ench oblek snabdkami. astnkovi VX nebo jeho zmocnnci, kter se kprezenci dostav po uplynut doby ur en kprezenci astnko VX, nebude prezence umo~nna. Takov astnk VX nebo jeho zstupce mo~e bt VX dle pYtomen pouze jako veYejnost. astnci VX se zapisuj do Prezen n listiny pro astnky vbrovho Yzen, kter jenedlnou sou st Protokolu o vbrovm Yzen. Prezence astnko VX u fyzickch osob se provd vrozsahu jmno, pYjmen, datum narozen, trval pobyt a u prvnickch osob v rozsahu nzev, I O, sdlo, osoba oprvnn jednat astnk VX - fyzick osoba - mus prokzat svoji toto~nost platnm prokazem toto~nosti, kter pYi prezenci astnko VX pYedlo~ knahldnut. Pro ely VX se za prokaz toto~nosti pova~uje u ob ano esk republiky ob ansk prokaz, pokud maj trval bydliat vzahrani tak cestovn pas; u zahrani nch fyzickch osob pouze cestovn doklad. astnk VX - prvnick osoba - osoba nebo osoby oprvnn jednat a podepisovat jmnem prvnick osoby (dle jen statutrn orgn prvnick osoby ) mus dolo~it, ~ejsou oprvnny jednat a podepisovat jmnem tto prvnick osoby vpisem zveYejnho rejstYku, vpisem zjinho zkonem stanovenho rejstYku, vnm~ jeprvnick osoba zapsna, pYpadn kopi psemn smlouvy nebo zakldac listiny, kter prokazuje zalo~en prvnick osoby, zposob podepisovn a pYpadn zmny tchto dajo, nebo odkazem nazvlatn zkon, kterm prvnick osoba vznik. Statutrn orgn prvnick osoby prokazuje svoji toto~nost podle odst.3 tohoto lnku. Pokud dojde ke zmn statutrnho orgnu prvnick osoby a tato zmna nen dosud vrejstYku zapsna, mo~e statutrn orgn prvnick osoby prokzat sv oprvnn notYskm zpisem nebo psemnm estnm prohlaenm. astnk VX - obec, kraj nebo hlavn msto Praha - zstupce obce, kraje nebo hlavnho msta Prahy je povinen prokzat se listinou dokldajc jeho oprvnn jednat jejich jmnem ve VX aprokzat svoji toto~nost podle odst. 3 tohoto lnku. Obsah listiny mus splHovat nle~itosti pln moci uveden vodst. 6 tohoto lnku. astnk VX se mo~e pYi otevrn oblek a aukci nechat zastoupit zmocnncem. Tento zmocnnec mus pYedlo~it pYi prezenci astnko VX plnou moc udlenou astnkem VXavlastnoru n podepsanou astnkem VX nebo statutrnm orgnem prvnick osoby. Vpln moci mus bt nezpochybnitelnm zposobem uvedeno: identifikace zastupovanho astnka VX; VX, ve kterm zmocnnec astnka VX zastupuje; rozsah zmocnn. PYi prezenci astnk VX sdl a dolo~, kter jedna konkrtn osoba bude v aukci init nabdky za man~ele, osoby, kter chtj nabt prodvan majetek do spoluvlastnictv, prvnick osoby nebo obce, kraje i hlavn msto Prahu. l. 5 Prva a povinnosti Yadu a kupujcho Prva a povinnosti vyplvajc pro Yad a kupujcho zkonkrtnho VX jsou individuln upraveny vkupn smlouv, kter je nedlnou sou st Oznmen o VX. Kupujc je mimo jin povinen platn podepsat kupn smlouvu (z toho jeden vtisk sovYenm podpisem u fyzickch osob a je-li tYeba u prvnickch osob) adoru it ji na pYsluan pracoviat Yadu ve lhot stanoven Yadem, kter bude zpravidla 30kalendYnch dno. Nejpozdji do 14 kalendYnch dno od doru en vaech vtisko smlouvy podepsanch kupujcm zajist Yad podpis smlouvy ze sv strany. Pokud pYevod podlh schvlen pYsluanm ministerstvem podle 22 zkona . 219/2000 Sb., o majetku esk republiky a jejm vystupovn vprvnch vztazch, ve znn pozdjach pYedpiso, je smlouva platn a~ tmto schvlenm. Yad pYed smlouvu po podpisu posledn smluvn stranou do 5 pracovnch dno pYsluanmu ministerstvu ke schvlen pYevodu. Po nabyt platnosti smlouvy je kupujc povinen zaplatit Yadu nabdnutou kupn cenu vpln vai, a to do konkrtn ur enho data. Toto datum bude stanoveno ve vzv kzaplacen kupn ceny, jej~ pYlohou bude prost fotokopie oboustrann podepsan kupn smlouvy spYpadnm schvlenm pYevodu od pYsluanho ministerstva. Kupn cena se pova~uje za zaplacenou dnem, kdy je pYipsna na et Yadu. Kauce slo~en kupujcm vrmci VX na et Yadu sezapo te na hradu kupn ceny a pYjmem sttnho rozpo tu ve smyslu ustanoven 45odst.10 zkona . 218/2000 Sb., ve znn pozdjach pYedpiso, se stane dnem odesln vzvy khrad doplatku kupn ceny. Pot, co bude cel kupn cena uhrazena, v etn pYsluaenstv a pYpadnch dalach zvazko kupujcho, pYed Yad spolu s kupujcm katastrlnmu Yadu jedno vyhotoven kupn smlouvy spolu s nvrhem na zahjen Yzen o povolen vkladu vlastnickho prva do katastru nemovitost. VpYpad, ~e kupujc nespln kteroukoli ze svch povinnost uvedench vodst. 2 a 4 tohoto lnku, nebo pokud d kupujc jasn najevo, ~ekupn smlouvu nemn podepsat, nebo pokud prodvajc od smlouvy odstoup, mo~e bt vyzvn kjednn astnk VX, kter se umstil nadruhm mst, pokud jm nabdnut kupn cena nen ni~a ne~ 90% ceny nabdnut astnkem prvnm vpoYad. Kupujc bere na vdom, ~e je poplatnkem dan z nabyt nemovitch vc (jako nabyvatel vlastnickho prva k nemovitm vcem). Vzne-li na prodvanm majetku nebo jeho sti zkonn pYedkupn prvo (zejmna vlastnka stavby nebo vlastnka pozemku podle 3056 NOZ), jsou vnvrhu kupn smlouvy upraveny prva a povinnosti vyplvajc zpYedkupnho prva (kupn smlouva srozvazovac podmnkou). VpYpad nabdky do VX podan obc, krajem nebo hlavnm mstem Prahou mus bt nejpozdji ke dni podpisu kupn smlouvy kupujcm dolo~eno schvlen prvnho jednn orgnem obce, kraje nebo hlavnho msta Prahy dle zkono .128/2000 Sb., o obcch (obecn zYzen), .129/2000 Sb. o krajch (krajsk zYzen) a .131/2000 Sb., ohlavnm mst Praze, vae ve znn pozdjach pYedpiso. l. 6 Zvre n ustanoven Yad si vyhrazuje prvo zruait VX bez udn dovodu a dle odmtnout vaechny pYedlo~en nvrhy, a to a~ do doby podpisu kupn smlouvy ze sv strany. Zruaen VX senepova~uje zajednn ve smyslu ustanoven 1729 odst. 1 NOZ a astnk VX nem prvo na nhradu akody ve smyslu ustanoven 1729 odst. 2 NOZ. Zruaen VX pYed skon enm lhoty pro podn nabdek Yad uveYejn stejnm zposobem, kterm vyhlsil Oznmen o VX a jeho podmnkch, v etn lhot. astnci VX nemaj nrok na nhradu nklado spojench s ast ve VX, uzavYenm kupn smlouvy a realizac pYevodu prodvanho majetku. Vaechny dokumenty, odeslan Yadem dle tohoto Oznmen, budou zaslny poatou doporu en sdodejkou do vlastnch rukou na adresy pro doru ovn uveden vnabdce, nebo vpYpad elektronickho doru ovn prostYednictvm datovch schrnek naelektronick adresy uveden vnabdce. VpYpad, ~e tyto dokumenty budou provozovatelem poatovnch slu~eb vrceny Yadu jako nedoru en, pova~uje se za den doru en takov zsilky tYet pracovn denpo odesln. Doru en do datov schrnky seYd ustanovenmi zkona .300/2008Sb., oelektronickch konech aautorizovan konverzi dokumento, ve znn pozdjach pYedpiso. Podlh-li kupn smlouva uveYejnn vregistru smluv podle zkona . 340/2015 Sb., ozvlatnch podmnkch innosti nkterch smluv, uveYejHovn tchto smluv aoregistru smluv (zkon o registru smluv), uveYejHuje kupn smlouvu vregistru smluv Yad.   jjjj$j*j0j6jj~jjjjjjjjjjjjjjjjFf $If^Fff$$If^a$gdhXQjj\m^mooppqPqRqxtztvvpx8yyyZ\ & F<^`gdhXQ $^a$gdhXQgdhXQ & Fe^e`gdhXQ$a$gdhXQ$ & Fe^e`a$gdhXQgdhXQ\J "HJZ\$a$gdhXQ$e^e`a$gdp|)$ & F e^e`a$gdp|)$a$gdhXQ & F <^`gdhXQgdhXQ & Fe^e`gdhXQ\|~ʜ̜ҟԟ $e^ea$gd? $e^ea$gd? & F e^e`gd? $e^ea$gd? $e^ea$gd?$ & F e^e`a$gd? $ a$gdp|)$ & F e^e`a$gdp|)~̜ҟԟ hn~z|~ɹ䩙xplplplplxhijhiU h*~h*~CJOJQJ^JaJh?CJOJPJQJ^JaJhhXQCJOJPJQJ^JaJhhXQCJOJPJQJ^JaJhhXQ5>*OJQJ\^JaJhhXQ5OJQJ\^JaJhhXQOJQJ^JaJhhXQCJOJQJ^JaJhp|)CJOJQJ^JaJ rt~|~ gd?$ & F e[$\$^e`a$gd?$a$gdhXQ$e[$\$^ea$gd?$ & F e[$\$^e`a$gd?$e[$\$^ea$gd? gd?21h:p$0!. A!"n#n$n% d$$Ifl!vh5W 55555555 5 5 5 5 5 5#vW #v#v#v#v #v #v #v :V l t06,5d 5555 5 5 / BalythXQkd$$IflNW Y \ _bdgjmqtx|!#%Fd FFFFFFFFFFFFFF t06<<<<44 lBalythXQd$$Ifl!vh5W 55555555 5 5 5 5 5 5#vW #v#v#v#v #v #v #v :V l t06,5d 5555 5 5 / BalythXQkdO$$IflNW Y \ _bdgjmqtx|!#%Fd FFFFFFFFFFFFFF t06<<<<44 lBalythXQ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 66 l>Zhlav p#4 4 l>Zpat p#V^@V hXQNormln (web)dd[$\$OJPJQJ^J@B@"@ hXQ Zkladn text$a$CJD1D hXQZkladn text CharCJaJP@BP hXQ Odstavec se seznamem ^m$S hXQMY~ka tabulkyA:V0aCJPJaJtH PK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr PK ,H~*.Zv,Hjj\\ +,-/VWXY[\8@0( B S ?_GoBackQKQK4HY&,s7e}Q?t@Y&,` &}Θ s7Ϙ e. &e&eFR qdJNtR q4+*\O} 9 " 7$0!&( ])p|)4z+V1q5l>wChXQ ^ZDaxntXu*~gJk~i+.Q?(J,M|:&"4 tb(=(BKDK@@ %%PKPP@PHPRP`UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@CalibriI. ??Arial Unicode MSA$BCambria Math"q#X'#X'¤& Z@& Z@&n24dKK3qHX ?*~2!xx Kunertovs Kunertovs8     Oh+'0Dx  $,4< Kunertovs~DMSDoc20170828123445 Kunertovs2Microsoft Office Word@F#@|g@L@L Z@՜.+,D՜.+,h$ hp @ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových&K Název| 9(Hd t  (@Xl(4@ L  ! " # $ % & ' ($ )@ *d +t , - . / 0 1 2 3 4$ 5< 6L 7\ 8l 7BARCODE_STARTOD_EvC BARCODE_STOPOD_Cj VlastnikTelefonFax Email UtvarTxt UtvarKod ExterniCj Funkce AdresarJmeno AdresarFirma AdresarUlice AdresarMesto AdresarPSC AdresarStatOD_Vec AdresaUZSVM AdresaUP PrijatDneSchvalenDneNullSQLNazevUP NazevUZSVM NazevOdbor AdresaOdbor VytvorenDneSchvalenDneTecky UkladaciZnak!SkartacniZnak"SkartacniLhuta#SchvalilEmail$SchvalilFunkce%SchvalilTelefon& SchvalilFax' Schvalil(Spis) OD_BarCode*Listu+Prilohy,CisloFa- Poznamka.Utvar/PodatelnaNazev0 Odesilatel1 StatusName2 CisloKdf3SpravceRozpoctuTxt4HlavniUcetniTxt5Ucet16Ucet27Ucet38Ucet4š#5272/HUO/2017-HUOM@œUZSVM/HUO/5374/2017-HUOMKunertová Stanislava+420 465 385 5375135 Stanislava.Kunertova@uzsvm.cz$oddělení Hospodaření s majetkem5135 ReferentAdresarJmenoAdresarFirmaAdresarUliceAdresarMesto AdresarPSC AdresarStat0VŘ - na prodej movitého majteku ŠKODA 110 L<Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2$Horova 180, 502 06 Hradec KrálovéTSELECT OD_Cj,OD_EvC,OD_BarCode FROM VIEW_OD300_SablonyWordB Where Id = 84113240,Územní pracoviště Hradec Králové, 8Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových4odbor Odloučené pracoviště Ústí n. Orlicí,Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí25.07.2017 .................... 0SchvalilEmailUZSVM/HUO/2296/2017µ#5272/HUO/2017-HUOM@c¸ListuPrilohy PoznamkaUtvarPodatelnaNazev Odesilatel StatusName CisloKdfSpravceRozpoctuTxtHlavniUcetniTxtUcet1Ucet2Ucet3Ucet4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]_`abcdeghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry F`R>^Data ^1Tablef?WordDocument4SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q