ࡱ> tvs[bjbjqq4vee 8G\tK877777779<N7i78jjj7j7jj15PtX4780K8p4\<l<055J<6pj77lK8< : esk republika - Yad pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch se sdlem Raanovo nbYe~ 390/42, 128 00 Nov Msto, Praha 2 za kterou prvn jedn Bc. Jana Mayerov, Yeditelka odboru Odlou en pracoviat st nad Orlic, na zklad PYkazu slo 6/2014 v innm znn I : 69797111 (dle jen prodvajc ) a & & & & & & & & & & & & & & & & & & & . (dle jen kupujc ) uzavraj podle 2079 a nsl. zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk (dle jen zkon . 89/2012 ), a podle zkona . 219/2000 Sb., o majetku esk republiky a jejm vystupovn vprvnch vztazch, ve znn pozdjach pYedpiso (dle jen zkon . 219/2000 Sb. ), tuto KUPN SMLOUVU . l. I. esk republika je vlastnkem n~e uveden movit vci: osobn motorov vozidlo `KODA 110 L, typ 717, RZ UOA 93 14 (dle jen pYevdn majetek ). Prodvajc je na zklad Usnesen Okresnho soudu vst nad Orlic . j. 20 D 49/2017-43 ze dne 20. 3. 2017, vprvn moci dne 20. 3. 2017 ve vci Yzen ddictv, pYsluan spYevdnm majetkem hospodaYit ve smyslu 11 zkona . 219/2000 Sb. Popis pYevdnho majetku: Jedn se o motorov vozidlo `KODA 110 L, typ 717, registra n zna ky UOA 93 14, ~lut barvy, kter stt nabyl zddictv po zostaviteli, kter zemYel dne 30. 12. 2016. Vozidlo je technicky zposobil a mo~e se astnit silni nho provozu. OpotYeben je zposoben provozem a celkov stav odpovd provozu a po tu ujetch km. daje ztechnickho prokazu vozidla AD 809207: karoserie sedan samostatn, barva ~lut, VIN ( . karoserie) 9082952, typ motoru 717. Datum prvnho uveden do provozu - leden 1976. Na vozidle byla vroce 1984 provedena vmna karoserie. Obsah a druh motoru - vkon 1107 ccm, z~ehov, 39 kW. Druh a rozmr pneu prvomont~e - 155 R14. Stav po ta e ujetch km: 34200. Vbava vozidla odpovd zkladn vbav dodan vrobcem pro dan typ. Auto je celkov napaden povrchovou koroz, sedadlo Yidi e m poakozen (opotYebovan) povrch, popruh bezpe nostnho psu je tak opotYeben (odYen). Osvd en o platn technick zposobilosti je platn do 23. 6. 2018. Vbava osobnho motorovho automobilu: kl e jsou k dispozici Doklady pYevdn sosobnm automobilem: osvd en o registraci vozidla . UAR 922341 a technick prokaz . AD 809207 Tato kupn smlouva je uzavrna na zklad vsledko vbrovho Yzen, kter vyhlsil prodvajc. l. II. Prodvajc touto smlouvou pYevd vlastnick prvo kpYevdnmu majetku uvedenmu v lnku I. tto smlouvy za vzjemn dohodnutou kupn cenu ve vai& & & & & & & .,- K (slovy: & & & & & & . korun eskch), a kupujc toto prvo za uvedenou kupn cenu pYijm. PYevdn majetek je prodvn, jak stoj a le~, ve smyslu ustanoven 1918 ob anskho zkonku. Vsouvislosti sustanovenm odst. 2 tohoto lnku kupujc prohlaauje, ~e si pYed podpisem tto smlouvy pYevdn majetek prohldl a zroveH se seznmil sjeho fyzickm stavem. Kupujc rovn~ prohlaauje, ~e bere na vdom skute nost, ~e jde o vc pou~itou a uznv podstatn opotYeben pYevdnho majetku. Na zklad pYedchozch ustanoven se strany dohodly, ~e prodvajc neodpovd za vady prodvanho pYevdnho majetku, neboe jde o vc pou~itou. l. III. Kupujc se zavazuje uhradit prodvajcmu kupn cenu ve vai & & & & ,- K (slovy: & & & & & korun eskch) na et prodvajcho slo: 19-7126511/0710, variabiln symbol & & & , a to ve lhot, kter mu bude oznmena ve vzv prodvajcho kzaplacen, pYi em~ tato lhota nebude krata ne~ 30 dno ode dne doru en vzvy khrad. Tato vzva bude kupujcmu zaslna bezodkladn po doru en schvlen kupn smlouvy prodvajcmu. Neuhrad-li kupujc kupn cenu ve stanoven lhot, je kupujc povinen za4 & ( | ~   πrrrrr_H-h.5@<B*CJOJQJ\^JaJphf$h.5@<CJOJQJ\^JaJhCJOJQJ^JaJh2WCJOJQJ^JaJh.6CJOJQJ^JaJ"hCJOJQJ^JaJmHsH"hVCJOJQJ^JaJmHsHh.CJOJQJ^JaJh.5CJOJQJ^JaJ hJkh.CJOJQJ^JaJ hQh*~CJOJQJ^JaJ ( B t v z | ~  $ 7$8$H$a$gd.$ 7$8$H$a$gd. $xxa$gd. $`a$gd.$a$gd. $7$8$@&H$a$gd. $a$gd.gdV1   4 > @ N P <y$ & F 7$8$H$a$gdc/$7$8$H$^`a$gd2W$ & F 7$8$H$^`a$gd2W 7$8$H$`gd.$ x7$8$H$a$gdc/ 7$8$H$gd2W$ 7$8$H$a$gd.  2 4 N P p <z|~jlǶsaLa:#h.B*CJOJQJ^JaJph)hhB*CJOJQJ^JaJph#htPB*CJOJQJ^JaJph hc/5CJOJQJ\^JaJhc/CJOJQJ\^JaJ#hc/hc/CJOJQJ\^JaJ h2W5CJOJQJ\^JaJ h.5CJOJQJ\^JaJh.CJOJQJ^JaJ$h.5@<CJOJQJ\^JaJ-h2W5@<B*CJOJQJ\^JaJphf<|~ln0 pX$ ex7$8$H$^ea$gd+'t$ & F x7$8$H$a$gd.$ e<7$8$H$^ea$gdtP$ V^`Va$gd_$ ^a$gd+'t$ <7$8$H$^a$gd2W$ 7$8$H$a$gd.$ 7$8$H$^a$gdc/ lnT0hv̾xaM;#huB*CJOJQJ^JaJph&h+'t>*B*CJOJQJ^JaJph,h+'th.B*CJOJQJ\^JaJph#h2WB*CJOJQJ^JaJph&h2W>*B*CJOJQJ^JaJphh+'tCJOJQJ\^JaJ h+'th+'tCJOJQJ^JaJh+'tCJOJQJ^JaJh+'t>*CJOJQJ^JaJ#h+'th+'t>*CJOJQJ^JaJ#h+'tB*CJOJQJ^JaJph Ʊs\K:)!h.5@CJOJQJ^JaJ!h=h5@CJOJQJ^JaJ!h*&5@CJOJQJ^JaJ,h=hh.B*CJOJQJ\^JaJph#h.B*CJOJQJ^JaJph,h_h+'tB*CJOJQJ\^JaJph)h_h_B*CJOJQJ^JaJph)h_h+'tB*CJOJQJ^JaJph)h_huB*CJOJQJ^JaJph#huB*CJOJQJ^JaJph#h_B*CJOJQJ^JaJph va$ hf7$8$H$a$gdu$ f7$8$H$^a$gdu$ & F hf7$8$H$^a$gdu$ hf7$8$H$a$gd2W$ hf7$8$H$a$gd. hf7$8$H$gdu$ & F x7$8$H$a$gd=h D|~  @!B!X!`"d"$ͽͽͽͽͽͽ͚ͭͭvhZhh=hCJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJ h.5CJOJQJ\^JaJ$h_h_@CJOJQJ^JaJ$huhu@CJOJQJ^JaJh_@CJOJQJ^JaJh.@CJOJQJ^JaJhu@CJOJQJ^JaJ!h.5@CJOJQJ^JaJ!hu5@CJOJQJ^JaJ @!B!D!F!X!Z!$||w\$ & FW5$7$8$9DH$^`Wa$gd.gd.$ 7$8$H$a$gd. 7$8$H$gd_$ f7$8$H$a$gdu$ & F hf7$8$H$^a$gdu$ hf7$8$H$a$gd_$ & F hf7$8$H$^a$gd_ $$D%>T?X?v?x?@@JBLBBCjClCnCCE EEEE G"G>GGII༮zlzbzbzTFzh.PCJOJQJ^JaJh>JzCJOJQJ^JaJhl-OJQJ^JhlkCJOJQJ^JaJhl-CJOJQJ^JaJhPnCJOJQJ^JaJhPnOJQJ^JhsoCJOJQJ^JaJh_CJOJQJ^JaJh_OJQJ^Jh.OJQJ^Jh=hCJOJQJ^JaJUh.CJOJQJ^JaJ"h.CJOJQJ^JaJnH tH $$v?x?@@JBLBlCnCEE G"GIIIJ$ 77$8$H$a$gdqTgd.gdl-gdPngd_$ & F ` a$gdl-gd. & F ` gd.$5$7$8$9DH$^a$gd.platit smluvn pokutu ve vai 0,1 % zcelkov kupn ceny za ka~d den prodlen. Pokuta je splatn do pti dno od doru en vzvy kjejmu zaplacen na et prodvajcho: 19-7126511/0710. VpYpad prodlen shradou kupn ceny je kupujc povinen zaplatit krom smluvn pokuty dle pYedchozho odstavce, i roky zprodlen dle platn prvn pravy. Pro ely tto smlouvy se kupn cena, smluvn pokuta, roky z prodlen a pYpadn jin platby pova~uj za zaplacen okam~ikem pYipsn cel hrazen stky na et prodvajcho. Prodvajc a kupujc se dohodli, ~e poplatnkem veakerch poplatko spojench spYevodem vlastnickho prva kpYevdnmu majetku je kupujc. PYevdn majetek pYed prodvajc kupujcmu do 20 (dvaceti) dno po pYipsn finan nch prostYedko dle odst. 1 (pYpadn odst. 5) tohoto lnku na et prodvajcho a kupujc je povinen si pYevdn majetek vuveden lhot pYevzt. PYi pYedn bude mezi prodvajcm a kupujcm sepsn pYedvac protokol. Zposob-li kupujc vsouvislosti spYevozem pYevdnho majetku prodvajcmu nebo tYetm osobm akodu, je povinen a zavazuje se ji nahradit vpln vai. NepYevezme-li si kupujc pYevdn majetek zgar~e vblzkosti rod. domu p. 130, Pod Skalalmi, }amberk, vdob uveden vodstavci 6, nle~ prodvajcmu plata za uskladnn pYevdnho majetku. Za ka~d, bye i zapo at msc skladovn pYevdnho majetku se kupujc zavazuje zaplatit prodvajcmu smluvn pokutu ve vai 2.000,- K . l. IV. 1. Kupujc prohlaauje, ~e nem ~dn dluhy vo i sttu a je schopen dodr~et sv zvazky vyplvajc ztto smlouvy, zejmna zaplatit v as a Ydn kupn cenu. Kupujc je povinen bez zbyte nho odkladu oznmit prodvajcmu podstatn skute nosti, kter maj nebo by mohly mt vliv na prodej pYevdnho majetku, zejmna na povinnost zaplacen kupn ceny, stejn tak i zahjen soudnho nebo sprvnho Yzen ve vci dluho vo i sttu. Tato povinnost kupujcho trv a~ do okam~iku zaplacen kupn ceny spYsluaenstvm. Kupujc prohlaauje, ~e nen osobou, na n~ se vztahuje 18 zkona . 219/2000 Sb., vplatnm znn. l. V. Prodvajc m prvo od tto smlouvy odstoupit, uk~ou-li se prohlaen kupujcho, uveden v l. IV. odstavci 1. a~ 3. tto smlouvy, jako nepravdiv, anebo nastanou-li takov skute nosti. Prodvajc m dle prvo od smlouvy odstoupit vpYpad, ~e kupn cena nebude uhrazena v as a Ydn, a to ani vdostate n lhot ur en prodvajcmu. Odstoupenm se zvazky ztto smlouvy od po tku rua. Smluvn strany jsou povinny si vrtit vzjemn plnn poskytnut dle tto smlouvy. Pokud dojde kodstoupen od tto kupn smlouvy ze strany prodvajcho, vznikne prodvajcmu prvo na nhradu veakerch nklado, kter mu vsouvislosti sprodejem pYevdnho majetku vznikly. l. VI. Tato smlouva nabv platnosti dnem podpisu posledn smluvn stranou a innosti dnem plnho zaplacen kupn ceny. Vlastnick prvo kpYevdnmu majetku uvedenmu v l. I pYechz na kupujcho dnem pYevzet osobnho automobilu. Poplatkov a daHov povinnosti spojen stouto kupn smlouvou nese kupujc. Tato smlouva je vyhotovena v & & & & & . stejnopisech, znich~ ka~d m platnost originlu. Ka~d z astnko obdr~ po jednom vyhotoven smlouvy. 5. Smluvn strany prohlaauj, ~e tuto smlouvu uzavYely svobodn a v~n, nikoliv zpYinucen nebo omylu. Na dokaz toho pYipojuj sv vlastnoru n podpisy. V & & & & & & & , dne & & & & & & & V & & & & & & & , dne & & & & & & & esk republika - Yad pro zastupovn sttu ve vcech majetkovch & & & & & & & & & & & .& & & & & & & & & .. & & & & & & & & & & & .& & & & & & & akademick titul, jmno, pYjmen, vdeck hodnost, funkce opravHujc k jednn nebo jednajc na zklad pln moci, nzev   IIIJJJJJ"J$JDJFJrJtJJJJZK\K`KrK.N0NOOOOOOOOPӳweVeVeh .CJOJQJ\^JaJ#h .h .CJOJQJ\^JaJh2WCJOJQJ\^JaJh.CJOJQJ\^JaJhbCJOJQJ\^JaJh"YCJOJQJ\^JaJhqTCJOJQJ\^JaJ hqT5CJOJQJ\^JaJ h.5CJOJQJ\^JaJh2WCJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJJJZK\K0N2NOOOOO}$ 77$8$H$a$gd .$ 77$8$H$a$gd. $7$8$H$a$gd"Y$ & F e7$8$H$a$gd"Y$V7$8$H$^`Va$gdqT$V7$8$H$^`Va$gdxy$ 77$8$H$a$gd. PPPPPRR^T`TbTdTfThTnTvTxTͼw^I0I1hxy56B*CJOJQJ^JaJmHphsH)h.56B*CJOJQJ^JaJph1hV56B*CJOJQJ^JaJmHphsHh.OJQJ^Jh.CJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJ hxyhxyCJOJQJ^JaJhxyCJOJQJ^JaJ h .hxyCJOJQJ^JaJ hxyh.CJOJQJ^JaJ#h .h .CJOJQJ\^JaJhlkCJOJQJ\^JaJOPPQQRR`TbTdTfTvqd V^`Vgd.gd.$ rh5$7$8$9DH$^ha$gd.$ & F 75$7$8$9DH$^a$gdxy$ 75$7$8$9DH$a$gdxy$ 75$7$8$9DH$^a$gdxy$ & F 75$7$8$9DH$^a$gd . fThTzT|TbUfUNVPVVVX Xnigd.$ Wd^`Wa$gd. 7`gd. & F 7W^`Wgd.$ rW5$9DH$^`Wa$gd.$ & F rW5$9DH$^`Wa$gd. $e^ea$gd.$a$gdxygdxy xTzT|TU^UbUfUUUJVVVX X XXXXZYbYdYfYhYYYbZdZjZlZvZxZ絧睏{珝iaRah.5CJOJQJ^JaJh.CJaJ"h.CJOJQJ^JaJnH tH &h.CJOJPJQJ^JaJnH tH h2WCJOJQJ^JaJh.OJQJ^JhlkCJOJQJ^JaJhxyCJOJQJ^JaJ&hxy@CJOJQJ^JaJmHsHh.@CJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJhxyh.mHsH XX\Y^Y`YbYdYfYhYYYYYt $$If`a$Wkd$IfK$L$l0#FF t#6K44 lBa $If`K$$If $e^ea$gd.$a$gd. YZbZdZfZhZjZlZnZpZrZtZvZ $If`K$ $If`$$If`a$K$ $$If`a$ $$If`a$ vZxZZZZZI:$$If`a$K$Ukd$IfK$L$l0#FF t#644 lBa $If`K$Tkdv$IfK$L$lR0# t#6K44 laxZZZZZZZZ[[[[[[[[[[[[[ûqaSB:6:6h>-jh>-U h*~h*~CJOJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJh.CJOJQJaJnH tH "h.CJOJQJ^JaJnH tH h.57OJQJ^JaJh.6OJQJ^JaJh.5OJQJ^JaJh.6CJOJQJ^JaJh.CJaJh.OJQJ^JaJh.CJOJQJ^JaJhxyh.6OJQJ^JaJ#hxyh.6CJOJQJ^JaJZ@[|[[[[[[GCkd$$Ifl4o R$$ t$644 laf4yt.$IfUkdW$IfK$L$l0#F t#644 lBa $If`K$ $$If`a$[[[[[[[[[[[[[[[gd.[[[[[[ h*~h*~CJOJQJ^JaJh>-jh>-U21h:p$0!. A!"n#n$n% t$IfK$L$m!vh55#v#v:V l t#6K55Ban$IfK$L$m!vh55#v#v:V lR t#6K55ao$IfK$L$m!vh55#v#v:V l t#655Bao$IfK$L$m!vh55#v#v:V l t#655BaW$$If!vh5$#v$:V l4o t$65$f4yt.^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHN@N .Nadpis 1$@&6B*aJmHphsHtHJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 66 l>Zhlav p#4 4 l>Zpat p#NN . Nadpis 1 Char6B*CJmHphsHtHFB@"F . Zkladn textx mHsHtHP1P .Zkladn text CharCJaJmHsHtHRQ@BR .Zkladn text 3xCJaJmHsHtHTQT .Zkladn text 3 CharCJaJmHsHtHr@br . Odstavec se seznamemd^m$CJOJPJQJaJtH JOrJ . vniYntext$ `a$aJPK![Content_Types].xmlj0Eжr(΢Iw},-j4 wP-t#bΙ{UTU^hd}㨫)*1P' ^W0)T9<l#$yi};~@(Hu* Dנz/0ǰ $ X3aZ,D0j~3߶b~i>3\`?/[G\!-Rk.sԻ..a濭?PK!֧6 _rels/.relsj0 }Q%v/C/}(h"O = C?hv=Ʌ%[xp{۵_Pѣ<1H0ORBdJE4b$q_6LR7`0̞O,En7Lib/SeеPK!kytheme/theme/themeManager.xml M @}w7c(EbˮCAǠҟ7՛K Y, e.|,H,lxɴIsQ}#Ր ֵ+!,^$j=GW)E+& 8PK! 'atheme/theme/theme1.xmlYOo5#MvlMHFmQxd{ G$$DA Q NPH <3I*=?{._3O cy$11V*…@Zmy!4Pc GSt}<>r=l%@'ٲ-/_|W(9]&>fm`H(1,Ly kjc֖/[- O ~uioLz^W/}R;9>֚/_tLKԀccR[n/:xYvYp1͡CzsY _J-P Eic[os3h4%cCHwq<k&xҌܐ懤/h{){Oûxx,!g&Ng|׃Пzvj,_)4g 2|Hc"5rvy 8ۊaiyzJ`ͥ~OE;ZR|grxns:\TZaK*y8IjbRb_ŻǿI 3KGnD1wNIBs| nQuK>VEL+M2#'f6i ~V vl}u8zH *ܠ#,@Dh_Bv*pLcF8r *"u-'Ue{hr׿nIC 77%M%|>mV(oivc@M*M,a0ך")NNiYmwpf \OU4p MvDB%JШ+{҇Vd_iTf8]WR3/=,)''KAk5qp8KaM d̛\17 p]a>SR! 3K4'+bz^ H )V 5)kxL|UvviDξfO(8@#6ܯC S ܧik)8gIW28;Y3M2x[FbRT)LmR=ýHkBEPQ/y0da nAsIk8]"Aa?R dʒճ˒d!Q%qej}†.C&Y0g4 uS7{́ Ju44 +vU,޲"zbf5fKpƭV9pyahRAT~BmEA` Adm0iRִY뤭o|[KvEssr v l$IPxTxZ[[.037: < $JOfT XYvZZ[[/12456898@0( B S ?OW~=>lmNq q *2oo"#RS=>lmNq q *2oo"#RS [ \FmZVVRX,+7&]KN8fw+I0qN/'[6Ir^J%1tblD8^8`OJQJo(hH ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH hh^h`hH.^`OJPJQJo(hH pLp^p`LhH.,hh^h`7>*OJPJQJS*Y(^JphhH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH. ee^e`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH. ee^e`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH ee^e`hH. ^`hH. pp^p`hH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ^`hH. ^`hH. pL^p`LhH.@ ^@ `5phhH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PP^P`hH. ,+ [ ~ +I tbl R Ir^ [ RN/'[Z]KN8PFRFFg_0 axPv=j8(<| 6/ ygt'K*.VU=h\O9 } e " uV]"Y$0!*&o7&&( ])4z+>-l-.c/w/V1F13l>ouAwC`+I-KYN6TO.PqT`[ ^D_ZDa#hlkPnsopt+'tXuxy>Jz*~gu2WJkO ~+.BQ$i(w,MtP|O:&_ .4 tbN~1Pd(d(bV}rG@d PP PPPPP P>UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri?= *Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"q$X'$X'[:X'IJ5IJ5n24d 3qHX ?*~2!xx Kunertovs Kunertovs0     Oh+'0Dx  $,4< Kunertovs~DMSDoc20170828123537 Kunertovs2Microsoft Office Word@F#@zN@p@pIJ՜.+,D՜.+,h$ hp @ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových5 Název| 9(Hd t  (@Xl(4@ L  ! " # $ % & ' ($ )@ *d +t , - . / 0 1 2 3 4$ 5< 6L 7\ 8l 7BARCODE_STARTOD_EvC BARCODE_STOPOD_Cj VlastnikTelefonFax Email UtvarTxt UtvarKod ExterniCj Funkce AdresarJmeno AdresarFirma AdresarUlice AdresarMesto AdresarPSC AdresarStatOD_Vec AdresaUZSVM AdresaUP PrijatDneSchvalenDneNullSQLNazevUP NazevUZSVM NazevOdbor AdresaOdbor VytvorenDneSchvalenDneTecky UkladaciZnak!SkartacniZnak"SkartacniLhuta#SchvalilEmail$SchvalilFunkce%SchvalilTelefon& SchvalilFax' Schvalil(Spis) OD_BarCode*Listu+Prilohy,CisloFa- Poznamka.Utvar/PodatelnaNazev0 Odesilatel1 StatusName2 CisloKdf3SpravceRozpoctuTxt4HlavniUcetniTxt5Ucet16Ucet27Ucet38Ucet4š#5272/HUO/2017-HUOM@œUZSVM/HUO/5374/2017-HUOMKunertová Stanislava+420 465 385 5375135 Stanislava.Kunertova@uzsvm.cz$oddělení Hospodaření s majetkem5135 ReferentAdresarJmenoAdresarFirmaAdresarUliceAdresarMesto AdresarPSC AdresarStat0VŘ - na prodej movitého majteku ŠKODA 110 L<Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Nové Město, Praha 2$Horova 180, 502 06 Hradec KrálovéTSELECT OD_Cj,OD_EvC,OD_BarCode FROM VIEW_OD300_SablonyWordB Where Id = 84113240,Územní pracoviště Hradec Králové, 8Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových4odbor Odloučené pracoviště Ústí n. Orlicí,Smetanova 43/1, 562 16 Ústí nad Orlicí25.07.2017 .................... 0SchvalilEmailUZSVM/HUO/2296/2017µ#5272/HUO/2017-HUOM@c¸ListuPrilohy PoznamkaUtvarPodatelnaNazev Odesilatel StatusName CisloKdfSpravceRozpoctuTxtHlavniUcetniTxtUcet1Ucet2Ucet3Ucet4 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abdefghijlmnopqruRoot Entry F@twData <1TableD=WordDocument4vSummaryInformation(cDocumentSummaryInformation8kCompObj F0Dokument aplikace Microsoft Office Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q