Sobota, 27. května 2017

Detail nabídky

Evidenční číslo: Pravonín
Budovy-stavby

Pravonín - spoluvlastnický podíl budovy č.p. 77 s pozemky

Základní informace
Pravonín - spoluvlastnický podíl budovy č.p. 77 s pozemky Pravonín-foto_2.jpg Pravonín-foto_3.jpg Pravonín-foto_4.jpg
Minimální kupní cena
400 000 Kč
Termín podání nabídek
13.06.2017 10:00
OkresBenešov
ObecPravonín
Katastrální územíPravonín
Číslo popisnéParc. č. st. 7 s budovou č.p. 77, parc. č. 1101/1, 1103/2, 12/2
Datum zveřejnění nabídky19.05.2017
Vlastnický podíl státu1/2, 1/4
Popis / Poznámky
Předmětem nabídky je majetek v kat. území a obci Pravonín, a to:

Podíl id. 1/2 pozemku parc. č. st. 7, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba: Pravonín, č.p. 77, bydlení; a pozemků parc. č. 1101/1, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, a parc. č. 1103/2, druh pozemku – zahrada, způsob ochrany – zemědělský půdní fond, zapsaných na LV 258, a dále podíl id. 1/4 pozemku parc. č. 12/2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – ostatní komunikace, zapsaného na LV 257.

Pozemek parc. č. st. 7 se stavbou č.p. 77 a pozemky parc. č. 1101/1 a 1103/2 se nacházejí na okraji zastavěného území Obce Pravonín, jedná se o rodinný domek s nádvořím a zahradou pod společným oplocením s dalšími nemovitými věcmi, zapsanými ve vlastnictví jiné osoby na LV 323 k.ú. Pravonín. Pozemky jsou bez trvalých porostů, s výjimkou 3 ks okrasných dřevin. Oplocení je z drátěného pletiva na ocelových sloupcích. Při severním okraji zahrady je vybudována kolna. Pozemek parc. č. 12/2 tvoří nezpevněnou přístupovou komunikaci k ostatním výše uvedeným nemovitým věcem.

Předmětné nemovité věci jsou přístupné z obecní komunikace. Územním plánem Obce Pravonín jsou tyto nemovité věci určeny jako plochy bydlení s hospodářskou funkcí.

Rodinný dům č.p. 77 je jednopodlažní budova s půdním prostorem, bez podsklepení, postavená kolem r. 1930, s přístavbou cca z r. 1960. Zdivo je smíšené kamenné a cihlové, bez izolací, konstrukce stropů z části dřevěná, z části klenutá. Zastřešení je provedeno konstrukcí dřevěnou sedlovou, nad přístavbou pultovou, s taškovou krytinou. Objekt má dva samostatné vchody, a to do jižní části se třemi místnostmi bez kuchyně a sociálního zařízení, užívané v současné době jako skladiště, a do severní části s jednou bytovou jednotkou 2 + 1 a s přístavbou sociálního zařízení. Z inženýrských sítí je dům připojen na rozvod pitné vody a elektrický rozvod, elektroinstalace 220/380 V. Odkanalizování budovy je do vlastní jímky na vyvážení. Vytápění severní části je elektrické akumulační a v koupelně na tuhá paliva, v jižní části pouze lokální na tuhá paliva. Stavebně technický stav domu je průměrný.

Budova č.p. 77 je užívána k bydlení fyzickou osobou, která je v ní hlášena k trvalému pobytu. Užívací vztah je ošetřen Smlouvou o nájmu domu a pozemků, uzavřenou na dobu určitou do 31. 12. 2018. Klíče od majetku má k dispozici nájemce.

Nezastavěná část pozemku parc. č. st. 7 slouží současně jako přístup k nemovitým věcem, zapsaným na LV 323 k. ú. Pravonín, které jsou ve vlastnictví fyzické osoby. S ohledem na skutečnost, že Česká republika zastoupená Úřadem je pouze spoluvlastníkem předmětného pozemku, není tento přístup ošetřen služebností cetsy a stezky.

Protokolární předání prodávaného majetku kupujícímu - vítězi výběrového řízení - bude provedeno až po zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Průkaz energetické náročnosti budovy č.p. 77 dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů dle zákona č. 406/2000 Sb. se nevyžaduje, protože je prodáván pouze spoluvlastnický podíl předmětného majetku.

 
Dokumenty ke stažení
Kontaktní osoba
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Odpovědná osobaMgr. Jiří Klíma
Telefon317755340
Adresa pro podání nabídky
Územní pracovištěStřední Čechy
Odloučené pracovištěBenešov
AdresaPoštovní 2079,256 01 Benešov
Upozornění
Věnujte prosím pozornost přesnému dodržení všech zveřejněných podmínek
Další odkazy