Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2004

Výroční zpráva o činnosti
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2004 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.1) Počet podaných žádostí o informace 108
  z toho:      
a) písemných
36
  b) e-mailových 56
  c) faxových 0
  d) osobně ústně podaných na ÚZSVM 16
2) Počet poskytnutých odpovědí 108
3) Počet rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
0
4) Počet odvolání 0
5) Počet rozhodnutí o odvolání 0

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat a není proto možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 17. ledna 2005

zpracovala Izabela Filová, v.r.
vedoucí samostatného oddělení Komunikace