Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2006

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2006 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.a) počet podaných žádostí o informace 18
  z toho:

  písemných
11
  e-mailových 7
  faxových 0
  osobně ústně podaných na ÚZSVM 0
  počet poskytnutých odpovědí 17 1)
  počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
1 2)
b) počet podaných odvolání 0
  počet rozhodnutí o odvolání 0
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 0 3)
  přehled všech výdajů (dle §18) 0 4)
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 5)
e) počet stížností podle §16a 1 6)

Komentář:

1)V jednom případě byla žádost ve smyslu ust. §14 odst 5c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena – požadované informace se nevztahovaly k působnosti ÚZSVM.

2)V jednom případě bylo žadateli odpovězeno na žádost o poskytnutí informace částečně odpovědí a částečně rozhodnutím.

3)V roce 2006 nebyl vynesen žádný rozsudek soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí ÚZSVM o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace.

4)ÚZSVM neměl v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. žádné výdaje.

5)ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.

6)Důvodem podání byl zájem o sdělení výše vítězné nabídky ve výběrovém řízení ve věci prodeje bytové jednotky a příslušného spoluvlastnického podílu v bytové domě. Stížnost byla vyřízena rozhodnutím generálního ředitele ze dne 19. 6. 2006. Vzhledem k ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., byl postup odboru Odloučené pracoviště Uherské Hradiště zcela v souladu se zákonem a proto byl po přezkoumání potvrzen.

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat a není proto možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 25. ledna 2007

Zpracovala: Izabela Noveská, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace