Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2007

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2007 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.a) počet podaných žádostí o informace 25
  počet poskytnutých odpovědí 20 1)
  počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
3 2)
b) počet podaných odvolání 2
  počet rozhodnutí o odvolání 2
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 2 3)
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 4)
e) počet stížností podle §16a 1 5)

Komentář:

1)Ve čtyřech případech byla žádost ve smyslu ust. §14 odst 5c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena – požadované informace se nevztahovaly k působnosti ÚZSVM.

2)Ve dvou případech bylo žadateli odpovězeno na žádost o poskytnutí informace částečně odpovědí a částečně rozhodnutím.

3)V odůvodnění svého rozsudku Nejvyšší správní soud vyslovil závazný právní názor, že ÚZSVM žadatelce poskytl pouze část požadovaných informací a že nevyhoví-li povinný subjekt i jen částečně žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, musí se o tom vyslovit výrokem rozhodnutí. Současně toto rozhodnutí označil za nepřezkoumatelné jak pro jeho nesrozumitelnost, tak i pro nedostatek odůvodnění. Závěrem Nejvyšší správní soud uvedl, že pokud uvedená pochybení nebyla odstraněna cestou odvolání, resp. rozkladu, je nepřezkoumatelné i takovéto rozhodnutí o rozkladu.
Městský soud v Praze, vázán právním názorem Nejvyššího správního soudu vynesl rozsudek, kterým zrušil rozhodnutí ÚZSVM a věc mu vrátlil k dalšímu řízení.

4)ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.

5)Důvodem podání bylo tvrzení, že ÚZSVM na jednu z otázek „V kolika řízeních před soudy je ÚZSVM účastníkem na straně žalované a v kolika na straně žalující ke dni 15. 7. 2007?“ poskytl informace, ze kterých nešlo vyčíst ani přibližnou odpověď na položenou otázku. Stížnost byla vyřízena rozhodnutím generálního ředitele ze dne 19. 9. 2007, který potvrdil postup povinného subjektu. Nadřízený orgán posoudil způsob vyřízení žádosti, přičemž vzal v úvahu zejména míru jeho konkrétnosti, resp. obecnosti, a v této souvislosti neshledal poskytnutou informaci a způsob vyřízení žádosti za nepřiměřený a považuje tedy dotaz uvedený v bodě 7 za zodpovězený.

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a tudíž se neuvádějí ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat a není proto možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 4. února 2008


Zpracovala: v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace