Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2008

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2008 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.a) počet podaných žádostí o informace 19
  počet poskytnutých odpovědí 18 1)
  počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
0
  počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
1
b) počet podaných odvolání 0
  počet rozhodnutí o odvolání 2 2)
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 2 3)
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 4)
e) počet stížností podle §16a 0

Komentář:

1)V jednom případě byla žádost ve smyslu ust. §14 odst 5c) zákona č. 106/1999 Sb. odložena, neboť požadované informace se nevztahovaly k působnosti ÚZSVM.

2)Jedná se o dva případy, ve kterých Městský soud v Praze vrátil věc (žádost o informaci) ÚZSVM k dalšímu řízení. V jednom případě bylo řízení o žádosti o informaci z podnětu žadatele zastaveno. Ve druhém případě byla žadateli informace poskytnuta.

3)V prvním případě se jednalo o usnesení Městského soudu v Praze o úhradě nákladů řízení ve výši 225,- Kč. Městský soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Bylo však konstatováno, že žalobkyně uplatnila náklady řízení ještě před tím, než rozsudek nabyl právní moci. Proto Městský soud rozhodl, jak bylo výše uvedeno.
Ve druhém případě Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ÚZSVM a věc vrátil k dalšímu řízení. ÚZSVM nařídil zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 4.150,- Kč. Městský soud zrušil žalobou napadené rozhodnutí zčásti pro nezákonnost a zčásti pro vady v řízení z důvodu nepřezkoumatelnosti, která spočívá v nesrozumitelnosti a nedostatku důvodů, a dále také proto, že skutkový stav, který vzal správní orgán za základ napadeného rozhodnutí, nemá oporu ve spisech.

4)ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat a není proto možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 27. ledna 2009

Zpracovala: v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r
vedoucí sam. odd. Komunikace