Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2009

Výroční zpráva o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v oblasti poskytování informací za rok 2009 v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb.a) počet podaných žádostí o informace 28
  počet poskytnutých odpovědí 23
  počet vydaných rozhodnutí
(pokud není žádosti vyhověno)
7 1)
  počet odložených žádostí
(podle §14 odst. 5c) zákona č. 106/1999 Sb.)
0
b) počet podaných odvolání 1
  počet rozhodnutí o odvolání 2
c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu 1 2)
d) výčet poskytnutých výhradních licencí 0 3)
e) počet stížností podle §16a 0

Komentář:

1) Ve dvou případech bylo vydáno částečné rozhodnutí o odmítnutí žádosti o informaci, tzn. části žádosti bylo vyhověno a informace byly žadateli poskytnuty.

2) Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí ÚZSVM a věc (žádost o informaci) vrátil k dalšímu řízení. ÚZSVM nařídil zaplatit náhradu nákladů řízení ve výši 7.712,- Kč. Městský soud v Praze zrušil žalobou napadené rozhodnutí pro nepřezkoumatelnost, aniž by ÚZSVM nařídil informace poskytnout. Soud nařídil ÚZSVM zabývat se všemi odvolacími důvody a v rozhodnutí o odvolání uvést skutkový stav z něhož vycházel a jak jej právně hodnotil.

3)ÚZSVM a jeho zaměstnanci nezpracovávají a tudíž neposkytují informace, které jsou předmětem ochrany práva autorského.

Telefonické žádosti o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se neevidují, a proto nejsou uvedeny ani ve Výroční zprávě. Žadatele nelze identifikovat, a proto není možné o telefonicky podané žádosti o informaci a poskytnutí odpovědi pořídit záznam.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových poskytl všechny informace bezplatně.

Bližší informace o činnosti Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových mohou občané nalézt na internetové adrese www.uzsvm.cz.

V Praze dne 20. ledna 2010

Zpracovala: v z. PhDr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí sam. odd. Komunikace