Středa, 27. května 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2009

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2009 v tis. KčSouhrnné ukazatele

Příjmy celkem 450 000
Výdaje celkem 1 887 964
Specifické ukazatele - příjmy 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 450 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP - programovací období 2007
až 2013 celkem
0
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 450 000
Specifické ukazatele - výdaje  
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 887 964
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě EU 0
Průřezové ukazatele 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 735 398
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 250 035
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 14 326
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 401 957

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění