Středa, 27. května 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2011

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2011 v tis. KčSouhrnné ukazatele

Příjmy celkem 622 967
Výdaje celkem 1 598 514
Specifické ukazatele - příjmy 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 622 967
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 122 967
příjmy z prostředků finančních mechanismů 0
ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 500 000
Specifické ukazatele - výdaje  
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 598 514
Průřezové ukazatele 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 619 747
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 210 714
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 026
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 144 667
v tom: ze státního rozpočtu 21 700
podíl rozpočtu Evropské unie 122 967
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 479 947

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění​