Středa, 27. května 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2013

Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.

Výše závazných ukazatelů schváleného rozpočtu ÚZSVM na rok 2013 v tis. KčSouhrnné ukazatele

Příjmy celkem 700 000
Výdaje celkem 1 496 334
Specifické ukazatele - příjmy 
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 700 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez SZP celkem 0
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 700 000
 
Specifické ukazatele - výdaje  
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 496 334
Průřezové ukazatele 
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 625 107
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 1) 212 536
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 6 079
Výdaje spolufinancované z rozpočtu Evropské unie celkem 0
v tom: ze státního rozpočtu 0
v tom: podíl rozpočtu Evropské unie 0
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem 417 959

1) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění