Středa, 27. května 2020

Rozpočet ÚZSVM na rok 2015

Rozpočet ÚZSVM na rok 2015
Rozpočet ÚZSVM je součástí rozpočtu kapitoly 312 - Ministerstvo financí.
Souhrnné ukazatele rozpočtu ÚZSVM 2015
Schválený rozpočet 2015
 
Příjmy celkem
760 000 000,00
 
Výdaje celkem
1 514 801 920,00
 
SPECIFICKÉ UKAZATELE - PŘÍJMY
 
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
760 000 000,00
 
v tom: příjmy z rozpočtu EU bez SZP celkem
0
 
v tom: ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem
760 000 000,00
 
SPECIFICKÉ  a PRŮŘEZOVÉ UKAZATELE - VÝDAJE
 
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových
1 514 801 920,00
 
Platy zaměstnanců a ostatní platby za prov. práci
642 631 884,00
 
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem
218 494 840,00
 
Převod FKSP
6 292 925,00
 
Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU celkem
0
 
v tom: ze státního rozpočtu
0
 
v tom: podíl rozpočtu EU
0
 
Výdaje na programy vedené v ISPROFIN celkem
453 086 000,00