Pondělí, 25. května 2020

Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka

11.10.2019
Pozemky u Horních Krut již mají nového vlastníka
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Kolíně se podařilo prodat podíl jedné poloviny pozemků v obci Horní Kruty.

Jednalo se o sedmadvacet pozemků mimo zastavěnou část obce, na nichž se nacházely účelové komunikace, nezpevněné zemědělské cesty podél obdělávaných zemědělských ploch, Přestavlcký potok s pozemky v  místě jeho toku a pozemky zemědělské půdy.

Československá republika získala pozemky na základě rozsudku Krajského soudu z roku 1955 pro trestný čin sabotáže. Podle dobového rozsudku obviněný soukromě hospodařící zemědělec ohrozil jednotný hospodářský plán, když nedodržel osevní plochu 0,79 ha cukrovky a byl tak odsouzen k propadnutí celého majetku. Dva roky na to zemřel. V roce 1991 došlo usnesením Okresního soudu k rehabilitaci této osoby, ke zrušení tehdejšího rozsudku soudu a veškerých dalších rozhodnutí v téže věci.nskáStát získal pozemky na základě rozsudku Krajského soudu z roku 1955 pro trestný čin sabotáže, kdy obviněný soukromě hospodařící zemědělec ohrozil jednotný hospodářský plán, když nedodržel osevní plochu 0,79 ha cukrovky a byl tak odsouzen k propadnutí celého majetku. Dva roky na to zemřel. V roce 1991 došlo usnesením Okresního soudu k rehabilitaci této osoby, ke zrušení tehdejšího rozsudku soudu a veškerých dalších rozhodnutí v téže věci.

V roce 1992 svá práva uplatnili na Pozemkovém úřadě restituenti. Bohužel tím, že se kdysi dědicové zřekli dědictví po tomto zemědělci, majetek nemohl být restituován a polovina náležející tomuto rolníkovi zůstala tudíž státu. Druhou polovinu, která patřila jeho manželce, bylo možné zrestituovat a tak ji zdědili synovci a neteře této manželky, kteří majetek posléze prodali.

V souladu se zákonem o majetku státu bylo všech 27 pozemků nejprve prověřeno, nabídnuto jiným organizačním složkám státu. Majetek náležící do zemědělského půdního fondu byl v souladu se zákonem o půdě převeden na Státní pozemkový úřad. Zbylý majetek v počtu jedenácti pozemků byl prodán druhému spoluvlastníkovi.