Středa, 24. července 2019

ÚZSVM přispěl k mimosoudnímu vyřešení sporu

15.04.2019
ÚZSVM přispěl k mimosoudnímu vyřešení sporu
Pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových v Plzni svým aktivním přístupem významně přispělo k vyřešení soudního sporu o určení vlastnictví ke stavbě atria v jednom z plzeňských obchodních komplexů.
Žalobu proti státu podala obchodní společnost, která vlastní jednu ze tří staveb v komplexu, a to z důvodu havarijního stavu a hrozícího nebezpečí v předmětném atriu. Zřejmě v důsledku opomenutí v průběhu privatizace nebyla stavba atria spojujícího budovy obchodního komplexu převedena do vlastnictví žádného z vlastníků budov a stavebnímu úřadu se nepodařilo dohledat listinné důkazy svědčící jednoznačně o vlastnickém právu ke stavbě.
 
ÚZSVM vyhledal v Archivu města Plzně dokumenty o privatizaci obchodního komplexu, avšak vlastnické právo ke stavbě atria jimi nebylo možno doložit. ÚZSVM svolal proto jednání za účasti vlastníků všech budov v komplexu, kterými jsou dvě obchodní společnosti a Česká pošta. Při jednání bylo dohodnuto, že zástupce České pošty předloží vedení podniku návrh na uzavření smlouvy o koupi pozemku, na němž se nachází sporná část stavby atria, neboť tento pozemek navazuje na pozemek pod stavbou ve vlastnictví České pošty, a je užíván veřejností ke vstupu do provozovny. Na základě vlastnického práva k pozemku se pak bude moci podílet i na údržbě stavby, která nepodléhá zápisu do katastru nemovitostí.  Snaha zúčastněných stran byla nakonec korunována úspěchem. Po uzavření kupní smlouvy vzal žalobce žalobu proti České republice zpět a soud řízení zastavil.