Pondělí, 25. března 2019

ÚZSVM se podařilo prodat pozemky na Teplicku, původně zapsané na NIV

12.03.2018
ÚZSVM se podařilo prodat pozemky na Teplicku, původně zapsané na NIV
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Teplicích se podařilo prodat pozemky, o které nebyl dlouho zájem. Ve výběrovém řízení s následnou aukcí byly nabízeny dva pozemky o celkové rozloze 10 306 m2 ležící v katastrálním území Teplice-Řetenice.
Pozemky se nacházejí mimo zastavěné území města a jsou součástí volné krajiny. Menší z pozemků o rozloze 463 m2 je zastavěn liniovou stavbou nadzemního primárního parovodního a kondenzátního potrubí. Na obou pozemcích se nachází trvalý travní porost. Hranice pozemků nejsou v terénu přesně patrné. Na pozemky není přístup z veřejné komunikace, ale pouze přes pozemky jiných vlastníků. Pozemky se nacházejí v nezastavitelné ploše s funkčním využitím plocha krajiny a v ochranném pásmu II. stupně přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Teplice a částečně zasahují do lokálního biokoridoru.
 
Pozemky byly dříve evidovány na nedostatečně identifikované vlastníky. Nejdříve tak musely být prověřeny nabývací tituly, které nakonec svědčily pro stát a pozemky byly tedy převedeny do příslušnosti hospodařit ÚZSVM.
O pozemky nebyl dlouho žádný zájem, nakonec se je podařilo prodat až v sedmém kole výběrového řízení, ve kterém byla stanovena minimální kupní cena ve výši 126 000 Kč. Obálku do výběrového řízení doručil jediný zájemce, který navýšil nabízenou kupní cenu o 1 000 Kč na 127 000 Kč a stal se tak vítězem výběrového řízení.  
Nemovitosti s nedostatečně identifikovatelným vlastníkem – jedná se o nemovitosti, u kterých v katastru nemovitostí není dostatečně určitě uveden jejich vlastník. Zejména to jsou případy, kdy nemovitost vedená v katastru nemovitostí nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví) a dále nemovitosti vlastníků, kteří v katastru nemovitostí uvedeni sice jsou, ale zápis neumožňuje jejich dostatečnou identifikaci. ÚZSVM tyto nemovitosti průběžně dohledává.
 
Seznam tzv. nedostatečně identifikovatelných vlastníků zveřejňuje ÚZSVM na svých webových stránkách. Obsahuje údaje o 240 tisících nemovitostech, z toho je 230 tisíc pozemků a 8,5 tisíce staveb. Nedostatečně identifikovaných fyzických osob se v něm nachází zhruba 160 tisíc a přibližně 1 600 právnických osob. Kolem 11 tisíc položek je zapsáno na zcela neznámé vlastníky.