Úterý, 31. března 2020

ÚZSVM na Ústecku získal nepotřebný majetek od organizačních složek státu a státních organizací

01.02.2018
ÚZSVM na Ústecku získal nepotřebný majetek od organizačních složek státu a státních organizací
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Ústí nad Labem prostřednictvím svých pracovišť v České Lípě, Liberci, Litoměřicích a Lounech získal další majetek od organizačních složek státu a státních organizací.
Jednalo se celkem o 16 majetkových položek, a to 15 pozemkových parcel a jednu budovu, všechny byly získány do příslušnosti hospodařit podle § 19b zákona o majetku státu. Převedený majetek byl organizačními složkami státu a státními organizacemi označen jako pro ně trvale nepotřebný, a proto jej převedly ÚZSVM. Nejvíce majetku převedlo Ředitelství silnic a dálnic ČR, a to celkem 15 pozemkových parcel o rozloze 8 805 m2. Pozemky leží v katastrálních územích Arnultovice u Nového Boru, Újezd u Jestřebí, Chotovice u Nového Boru a Chlum u Dubé (okres Česká Lípa), Jeřmanice (okres Liberec) a Vchynice (okres Litoměřice).
Tyto pozemky jsou v katastru nemovitostí vedené jako ostatní plocha – jiná plocha nebo ostatní komunikace či neplodná půda, trvalý travní porost nebo zahrada. Nacházejí se v zastavěné části města Nový Bor, poblíž silnic ve vlastnictví města Nový Bor či Libereckého kraje; tvoří vnitřní zeleň kruhového objezdu příjezdové silnice do průmyslové zóny v obci Jeřmanice či tvoří zeleň.
Poslední šestnáctá převzatá nemovitost byla Odloučeným pracovištěm Louny převzata od Vězeňské služby ČR. Jedná se o stavbu regulační stanice plynu Nové Sedlo ležící v katastrálním území Nové Sedlo u Žatce, která stojí na pozemku ve vlastnictví společnosti GasNet, s.r.o. V současné době je stavba prázdná, veškerá technologie byla z objektu odstraněna.
Zaměstnanci převzaté pozemky prošetří a dle jejich skutečného druhu a využití dále navrhnou jejich další způsob realizace dle zákona o majetku státu – např. výběrové řízení, přímý prodej, bezúplatný převod městům a obcím (pozemky pod komunikacemi) či předání jiným organizačním složkám státu či státním organizacím (lesní pozemky, zemědělské pozemky).
O pozemky v katastrálním území Vchynice o rozloze 2 210 m2 již na základě nabídky státním institucím zveřejněné na webových stránkách úřadu projevil zájem Státní pozemkový úřad, kterému budou po splnění všech podmínek převedeny do příslušnosti hospodařit.
  
Povinnost převzít nepotřebný majetek od organizačních složek státu a státních organizací Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových vznikla dnem 1. března 2016, kdy nabyla účinnosti novela zákona o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích.