Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM zvítězil nad podvodníkem

14.02.2020
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v Plzni úspěšně vyhrál soud s podvodníkem, který se dožadoval zaplacení necelých 900 000 Kč.
Po zemřelé ženě nabyla ČR zastoupená ÚZSVM v rámci dědického řízení mimo jiné i starší rodinný dům. O nemovitost byl ještě za života zemřelé veden již od roku 2006 soudní spor, kde žalobce požadoval po staré paní zaplatit částku ve výši necelých 800 000 Kč s příslušenstvím, které činilo ještě více než jistina samotná téměř 890 000 Kč. Jelikož tento spor nebyl za života zůstavitelky skončen, stala se ČR po nabytí pozůstalosti procesním nástupcem žalované seniorky.
 

Jádrem sporu ​​byl požadavek žalobce na zaplacení bezdůvodného obohacení vzniklého tím, že žalobce podepsal se zůstavitelkou kupní smlouvu týkající se předmětné nemovitosti a tvrdil, že za nemovitost uhradil kupní cenu. Žalovaná pak poukazovala na svoji nezpůsobilost k právním úkonům. Mimo kupní cenu žalobce požadoval uhradit i zhodnocení nemovitosti, ke kterému mělo dojít již v roce 2006.

Soud se v daném případě zcela ztotožnil s právní argumentací ÚZSVM a žalobu, byť zatím nepravomocně, zcela zamítl. Během řízení vyšlo najevo, že žalobce je ve výkonu trestu za rozsáhlou podvodnou činnost přímo korespondující s tímto případem, kdy z jeho strany docházelo ke zneužívání starších osob v nouzi, které se snažil obdobným postupem připravit o jejich nemovitosti. 

Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost Úřadu hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.