Pátek, 6. prosince 2019

Prodej zemědělských pozemků na Mělnicku

19.03.2008
Prodej zemědělských pozemků na Mělnicku
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), za více než 3,5 milionu korun prodal ve výběrových řízeních pozemky v katastrálním území Debrno.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Mělník (Územní pracoviště Střední Čechy), za více než 3,5 milionu korun prodal ve výběrových řízeních pozemky v katastrálním území Debrno.Jednalo se o 11 pozemků o celkové výměře 167 417 m2 , které jsou součástí zemědělského půdního fondu a jsou zemědělsky obhospodařované. Ve dvou případech se vlastníky pozemků stali dosavadní nájemci, kteří nabídli nejvyšší cenu. Ve třetím případě se rovněž přihlásil nájemce, avšak jeho nabídka byla nižší. Pozemky byly nakonec prodány fyzické osobě s nejvyšší nabídkou, na kterou přešla práva a povinnosti vyplývající z nájemní smlouvy.Pozemky přešly do vlastnictví státu jako odúmrť. Výtěžek z prodeje pozemků odvedl ÚZSVM do státní pokladny.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.