Neděle, 15. prosince 2019

Právní pomoc využily jen Choltice

02.03.2006

Majetek, který spravuje Územní pracoviště Hradec Králové Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), tvoří přes 280 budov a více než 23 000 pozemků jenom v tzv. účetní evidenci. Dále to jsou například cenné papíry, podíly v družstvech, drahé kovy, zbraně, střelivo, výbušniny, drogy, věci patřící trestně stíhaným osobám, umělecké a historické předměty apod. Tento majetek stát nabývá rozhodnutími soudu (v občanském i v trestním řízení), například z tzv. odúmrtí, nezanechal-li občan dědice. Dále je to majetek opuštěný nebo nalezený, resp. majetek státu, u kterého je zjištěno, že s ním nehospodaří žádná organizační složka státu. Nalezený majetek, o který se nikdo nepřihlásí, nově od 1. 10. 2005 na základě novely občanského zákoníku připadne po půl roce do vlastnictví příslušné obce. V součinnosti s obcemi se řeší stále ještě rozsáhlá oblast majetku zapsaného na listě vlastnictví 1 (ve prospěch již neexistujících národních výborů), kde se na základě historických pramenů a skutečností prověřuje, zda tento majetek patří státu nebo obcím. Formou bezúplatného převodu nabyly v roce 2005 obce od Územního pracoviště Hradec Králové majetek přesahující 100 miliónů korun.


Frekventovaným a klasickým prostředkem úplatné realizace nepotřebného majetku jsou výběrová řízení. Například jen během uplynulého roku jich bylo v rámci našeho územního pracoviště vyhlášeno více než 80 (viz http://www.uzsvm.cz/majetek. php a informační panely příslušných odborů odloučených pracovišť). O každém výběrovém řízení je vždy informována obec, v jejímž katastru se nabízený majetek nachází.


Prodej a pronájem majetku na území našeho pracoviště přinesl do státního rozpočtu v roce 2004 okolo 56 mil. Kč a v roce 2005 už 60 mil. Kč.


Spravujeme rovněž administrativní objekty. V nich poskytujeme prostory pro činnost státních a samosprávných institucí, mezi jinými i zaměstnancům městských úřadů (převážně formou výpůjčky). Z původního počtu 31 objektů převzatých po okresních úřadech chce v budoucnu naše územní pracoviště hospodařit pouze s necelou jednou třetinou.


JAKÉ JSOU AKTUÁLNÍ ÚKOLY


Mezi naše priority v majetkové oblasti patřila v uplynulých dvou letech péče o šest hraničních přechodů, zejména s ohledem na blížící se přípravu a vstup ČR do tzv. schengenského prostoru. K pěti převzatým přechodům od celní správy v roce 2004 přibyl v červenci 2005 otevřený hraniční přechod v Orlickém Záhoří na Rychnovsku. Do údržby přechodů investovalo naše územní pracoviště nemalé prostředky, mj. se podařilo odstranit ekologická rizika na hraničním přechodu Harrachov za zhruba půl miliónu korun (celkové náklady úprav tam dosáhly více než 1 mil. Kč). V roce 2005 jsme připravili v rámci jednotné strategie ÚZSVM jednotlivé záměry nakládání s těmito majetkovými soubory. Při správě přechodů jsme spolupracovali také s příslušnými obcemi, některé z nich projevily zájem v budoucnu hraniční přechody převzít do svého majetku.


Mezi další aktuální úkoly patří například správa majetku zajištěného v trestním řízení, přebírání pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny nebo naopak převod nemovitého majetku státu tzv. oprávněným osobám - bytovým, výrobním a spotřebním družstvům a tělovýchovným jednotám. Podařilo se nám vypořádat v minulém období převážnou část těchto pozemků. Tím jsme se výrazně přiblížili k naplnění zákonem daných termínů pro tyto převody, což je konec letošního roku. Kromě toho jsme dokončili privatizaci vybraného státního majetku včetně bezúplatného převodu na obce (poliklinika v Hořicích a nemocnice ve Vysokém Mýtě a několika pozemků na statutární město Pardubice). Svou operativností a bezodkladným řešení případů realizace majetku v souladu se zákonem přispělo naše územní pracoviště k tomu, že některé obce v jeho působnosti mohly čerpat dotace vztahující se k získanému majetku.


V současné době jsme se zapojili do pilotního projektu zavádění informačního systému majetku státu a spisové služby, které mají přispět k ještě efektivnějšímu hospodaření a nakládání se svěřeným majetkem.


RESTITUČNÍ SPORY JEŠTĚ NESKONČILY


Specifickou a vysoce kvalifikovanou skupinou zaměstnanců našeho územního pracoviště jsou právní zástupci. Podstatná část právních sporů, v nichž vystupují, se týká zejména řízení o určení vlastnického práva či právem chráněných vztahů k majetku státu. Právně složité jsou otázky existence veřejného zájmu, platnosti či neplatnosti smluv o převodu práv k majetku apod. Stále ještě neskončily všechny spory spojené s restitucemi, zejména rozsáhlého majetku šlechtických rodů.


Služby našich právníků mohou využívat také obce. Přestože je o této možnosti ÚZSVM informoval, stává se to zatím výjimečně. Jediným příkladem v této oblasti v působnosti územního pracoviště je právní pomoc obci Choltice, kdy Krajský soud v Hradci Králové potvrdil její vlastnictví k místnímu zámku ve sporu s Bertholdem Thunem-Hohenstein. Náš odbor právních služeb zajišťuje od 1. 7. 2005 také agendu vypořádání příspěvků na individuální bytovou výstavbu. Při ověřování plnění podmínek poskytnuté státní dotace spolupracuje i s obcemi. V současné době eviduje odbor několik set pohledávek vzniklých z porušení podmínek státní půjčky, které dosahují téměř 35 mil. Kč. *


***


Územní pracoviště Hradec Králové

  • Pokrývá rozlohu 11 241 km2 a na jeho území žije 1 224 962 obyvatel v 1086 obcích.

  • Zasahuje do 4 samosprávných krajů -Královéhradeckého, Pardubického, Libereckého a Vysočina.

  • Má celkem 10 odborů odloučených pracovišť -tedy zastoupení v každém okrese východočeského soudního kraje.

  • K 1. 1. 2003 mělo 421 zaměstnanců, v roce 2005 klesl jejich počet na 265 a s tímto stavem vstoupilo i do roku 2006. Naplňuje tím cíle reformy veřejné správy a v průběhu své existence snížilo počet svých zaměstnanců o 40 %.

  • Adresa: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Hradec Králové, Horova 180, 502 06 Hradec Králové.