Sobota, 29. února 2020

Dědictví vyneslo dva a půl milionu korun

Kolín - ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Kolín (Územní pracoviště Střední Čechy), prodal ve výběrovém řízení zájemci s nejvyšší nabídkou dům se zahradou a stavební parcelou ve Vrbčanech. Součástí dědictví byly rovněž movité věci a vkladní knížky. Prodejem této pozůstalosti ÚZSVM získal více než 2,5 milionu korun pro státní rozpočet. Finanční prostředky na vkladních knížkách byly realizovány jejich zrušením. Nemovitosti, movité věci a majetek na vkladních knížkách připadly ÚZSVM z rozhodnutí soudu jako tzv. odúmrť.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: „dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu.“ Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb.,o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.
 
Informace o veškerém nemovitém majetku, který ÚZSVM nabízí ve výběrových řízeních, mohou zájemci nalézt také na webových stránkách ÚZSVM, www.uzsvm.cz, kde lze vybírat podle regionu, ceny či druhu nemovitosti.
 
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
Robert  Hurt, v. r.
samostatné oddělení Komunikace