Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM existuje již 6 let

01.07.2008
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto zákonem bylo ÚZSVM svěřeno právní zastupování státu a hospodaření s majetkem.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) byl zřízen k 1. 7. 2002, a to zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Tímto zákonem bylo ÚZSVM svěřeno právní zastupování státu a hospodaření s majetkem. Územně je ÚZSVM členěn na 8 Územních pracovišť (ÚP), která sídlí v místech sídel krajských soudů a v hlavním městě Praze. ÚP jsou dále členěna na odbory tzv. Odloučených pracovišť (OP). ÚZSVM ze zákona svou činnost vykonává prostřednictvím těchto svých vnitřních organizačních jednotek.

Jednou z hlavních činností ÚZSVM je zastupování státu. V souladu s platnými právními předpisy ÚZSVM jedná v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se určených skupin majetku státu.

V roce 2007 řešil ÚZSVM 10.822 sporů, z nichž bylo 5.002 soudních sporů, 2.667 dědických řízení a 3.153 správních řízení.

ÚZSVM zajišťuje právní stanoviska, a to pro organizační složky státu, státní organizace a Pozemkový fond ČR, které ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku mohou ÚZSVM o právní stanovisko požádat. Kromě toho poskytuje ÚZSVM právní stanoviska také subjektům mimo uvedený okruh, je-li to účelné pro stát.

K agendám ÚZSVM z oblasti práva patří právní zastupování obcí. V některých majetkových sporech poskytuje ÚZSVM obcím bezplatně právní pomoc spočívající v zastupování před soudem, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti. V těchto řízeních může ÚZSVM vystupovat ze svého podnětu jako vedlejší účastník vedle obce, má-li stát na výsledku takového řízení zájem.

Další oblast činnosti ÚZSVM je nakládání se státním majetkem. Nakládání s majetkem představuje jednak běžné hospodaření a údržbu, jednak tzv. realizaci, tedy převody ve prospěch jiných organizačních složek státu, kupní smlouvy a smlouvy o bezúplatném převodu, popř. dočasné nájmy nebo výpůjčky.

Kromě celé řady úplatných převodů ÚZSVM v roce 2007 bezúplatně převedl více než 26.312 položek nemovitého majetku státu, jehož celková účetní cena je 1,173.092.650 Kč. V roce 2007 šlo např. o tyto převody:

  1. ÚZSVM bezúplatně převedl Statutárnímu městu Ústí nad Labem pozemky pro stavbu dálničního přivaděče D8. Celková účetní hodnota pěti pozemků o celkové výměře 8.338 m˛ je více než 5,5 milionů Kč.

  2. Odbor Odloučené pracoviště Hodonín (Územní pracoviště Brno), bezúplatně převedl pozemky pod místními komunikacemi Městu Hodonín, které tak do svého vlastnictví získalo pozemky o celkové výměře 9.588 m˛.

  3. Odbor Odloučené pracoviště Jindřichův Hradec bezúplatně převedl Jihočeskému kraji pozemky pod komunikacemi II. třídy o celkové výměře 80.773 m˛ a pozemky pod komunikacemi III. třídy o celkové výměře 89.509 m˛. Další pozemky převedl ÚZSVM obcím Kunžak, Třebětice u Dačic a Staré Hobzí. Šlo o pozemky pod komunikacemi o celkové výměře téměř 5 tisíc m˛.

  4. Celkem 11 pozemků u Kutné Hory předal odbor Odloučené pracoviště Kutná Hora Národnímu zemědělskému muzeu Praha. Pozemky v katastrálním území Nové Dvory se nacházejí v památkové zóně, v okolí zámku Kačina.

  5. ÚZSVM bezúplatně převádí také kulturní památky. V roce 2007 převedl např. obci Mirošov kostel sv. Josefa a sochu sv. Jana Nepomuckého, které tvoří významnou dominantu obce. ą

  6. Národnímu památkovému ústavu ÚZSVM bezúplatně převedl hned několik kulturních památek. Jednalo se o kuželník spolu s pozemkem v areálu zámku Ploskovice. V areálu zámku Libochovice Národní památkový ústav bezúplatně získal kapli, hospodářskou budovu a palmový skleník.ą Kostel je poměrně zachovalou ukázkou venkovského baroka ovlivňovaného dlouhodobě německým jazykovým prostředím. Nemovitosti náležely do roku 1948 Mirošovskému velkostatku barona Richlého a posléze Ing. B. Steinbacha.

ÚZSVM hospodaří mj. také se zdravotnickými zařízeními, které převzal od Ministerstva financí ČR v souvislosti s reformou veřejné správy (zdravotnická zařízení na území hl. města Prahy) a se zánikem okresních úřadů.
K 30. 6. 2008 ÚZSVM v této oblasti zpracoval 116 zakladatelských privatizačních projektů. Hodnota tohoto privatizovaného majetku převyšuje 900 milionů Kč. Jde jednak o zdravotnická zařízení, u kterých se ve většině případů podařilo majetek předat vybraným nabyvatelům (zejména obcím), jednak je to majetek, který nespadá do kategorie zdravotnických zařízení.

ÚZSVM převzal po bývalých okresních úřadech mj. také 269 administrativních budov. Cílem ÚZSVM je vypořádání majetkových poměrů. Všechny převody podléhají rozhodnutím Vlády ČR, kterým předchází projednání ve Vládní dislokační komisi (VDK). K 1. 1. 2008 VDK projednala majetkovou nebo dislokační změnu u všech 269 budov. Účetní hodnota objektů, včetně souvisejících staveb a pozemků, které již byly převedeny, přesahuje 2,2 mld. Kč.

Přehled všech agend, činností a informací z oblastí působení ÚZSVM je k dispozici na webových stránkách www.uzsvm.cz. V odkazu http://www.uzsvm.cz/story.php?ids=1 jsou pravidelně zveřejňovány aktuality z činnosti ÚZSVM.

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace