Čtvrtek, 9. dubna 2020

ÚZSVM připravil výběrové řízení na směnu vybraných nemovitostí v Praze

28.07.2008
Dne 17. 1. 2008 schválila Vládní dislokační komise záměr zabezpečit dislokaci vybraných organizačních složek státu na území hl. m. Prahy a dořešit zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem “ Stará Boleslav a Černošice).
Dne 17. 1. 2008 schválila Vládní dislokační komise záměr zabezpečit dislokaci vybraných organizačních složek státu na území hl. m. Prahy a dořešit zabezpečení výkonu státní správy v přenesené působnosti obcemi s rozšířenou působností (Brandýs nad Labem “ Stará Boleslav a Černošice).
Podstatou je směna objektů náměstí Republiky č. p. 1037/3, Hybernská bez č. p. /1, Hybernská č. p. 1000/8 za objekt, popř. za objekty, které budou vyhovovat potřebám zainteresovaných složek státu a obcí s rozšířenou působností.
Realizace záměru přinese úsporu státních finančních prostředků, a to nejen za nájemné, které dosud hradí vybrané organizační složky státu působící nyní v nestátních objektech, ale také za nutnou rekonstrukci objektu Hybernská č. p. 1000/8.
Materiál pro schůzi vlády 6. 3. 2008 odsouhlasila porada vedení Ministerstva financí ČR a následně byl tento materiál předložen ke schválení Vládě ČR. Vláda svým usnesením ze dne 28. 4. 2008 č. 500 vyslovila souhlas se směnou uvedených objektů (vč. příslušných pozemků) za objekty vybrané ve výběrovém řízení a zároveň schválila rámcové podmínky příslušných směn.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) na základě uvedeného usnesení Vlády ČR připravil dvě výběrová řízení s neomezeným okruhem účastníků:

1. na směnu objektů náměstí Republiky č. p. 1037/3, Hybernská bez č. p. /1 a souvisejících     pozemků;

2. na směnu objektu Hybernská č. p. 1000/8 (včetně souvisejícího pozemku).

Informace o výběrových řízeních zveřejnil ÚZSVM 25. 7. 2008 mj. na svých webových stránkách www.uzsvm.cz, a to v odkazu http://www.uzsvm.cz/majetek.php (Státní majetek, resp. Nabídky majetku k prodeji).

Děkuji za informování veřejnosti.

v z. Mgr. Jana Rennerová, v. r.
vedoucí samostatného odd. Komunikace