Neděle, 15. prosince 2019

Odval Barré nepředstavuje riziko

14.07.2005
ÚZSVM sděluje veřejnosti výsledek prezentace činnosti firmy ECO - F, a. s., jakožto zpracovatele analýzy rizik, která se konala dne 13. 07. 2005 v budově ústředí ÚZSVM za účasti zástupců Ministerstva životního prostředí ČR, České inspekce životního prostředí a zástupců obce Vinařice:

Odval Barré nepředstavuje riziko

 


Odval Barré ve Vinařicích na Kladensku nepředstavuje riziko pro zdraví obyvatel žijících v jeho okolí a životní prostředí. Vyplývá to z výsledků závěrečné odborné zprávy průzkumných prací, kterou pro ÚZSVM na základě prováděných měření v této lokalitě vypracovala v uplynulých týdnech odborná firma ECO - F, a. s.Měřením a výzkumy bylo zjištěno, že nedochází k posunům zeminy odvalu, jílové těsnění na povrchu haldy je vyhovující, hoření uvnitř haldy je utlumeno a do okolního ovzduší neuniká nadlimitní množství znečišťujících látek. Ani vlastní těleso odvalu neobsahuje materiál, který by vykazoval nebezpečné vlastnosti.ÚZSVM v návaznosti na závěry odborné analýzy firmy ECO - F, a. s. navrhuje, že v lokalitě haldy Barré zajistí v následujících letech provádění termického monitoringu, v případě vzniku trhlin ÚZSVM ihned provede nezbytné opravy jílového těsnění na povrchu haldy a sledování stability půdní hlušiny. Navrhovaná opatření mají zajistit dostatečnou kontrolu stavu haldy.

ÚZSVM v těchto chvílích čeká na stanovisko Ministerstva životního prostředí ČR, ve kterém se vyjádří k výše navrhovanému řešení zajištění odvalu Barré.


 

ÚZSVM bude dále v této záležitosti aktuálně informovat veřejnost prostřednictvím České tiskové kanceláře. Informace poskytujeme rovněž zástupcům obce Vinařice.

 

Legenda průzkumu:

 

Termický monitoring*

, který byl proveden měřením ve 149 bodech lokality vymezil oblast se zvýšenou tepelnou aktivitu o rozloze cca 1500 metrů čtverečních. V rámci aktivní oblasti byly zjištěny tři anomálie s teplotami až 50 °C. Prohořívání haldy přetrvává, stav lokality je srovnatelný s rokem 2001, nedochází však ke vzniku otevřených trhlin s výrony plynných látek a zjištěné podpovrchové teploty jsou prokazatelně nižší.

 


 

Termogeochemický** průzkum

analyzoval složení půdního vzduchu. Složení plynů unikajících z haldy odpovídá procesu hoření uhlí za nedostatku kyslíku. Nejvíce je zastoupen (kromě dusíku) oxid uhličitý (7 - 14 %), naopak obsah kyslíku je velmi nízký (0 - 1 %) v oblastech s vysokou teplotou povrchu. Půdní vzduch dále obsahuje vodní páry a v malých koncentracích i organické látky. Výsledky atmogeochemického průzkumu byly zohledněny při přípravě měření imisí (bylo rozšířeno o měření vybraných organických látek).

 


 

Měření imisí venkovního ovzduší

prováděly 3 měřící vozy Zdravotního ústavu Kladno, Zdravotního ústavu Pardubice a Státního zdravotního ústavu Praha. Výsledky koncentrace látek ve venkovním ovzduší vyhodnotily základní parametry (SO2, NO, NO2, CO, O3), jejichž koncentrace jsou velmi nízké a ve velké většině nižší než na srovnávacích měřících stanicích ČHMÚ Kladno - střed a Kladno - Švermov.

Organické látky (BTEX, PAU, karbonylové sloučeniny) a jejich koncentrace je rovněž velmi nízká, pouze jedno měření zjistilo vyšší obsah BTEX (na stanovišti při silnici na návětrné straně haldy - vyloučen její vliv).

 


 

V materiálu vzorků odebraných z haldy

nebyly identifikovány žádné nebezpečné látky a z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech se jedná o inertní (nečinný) materiál.

 


 

Na základě inženýrsko-geologického průzkumu

byly při prohlídce lokality zjištěny trhliny při okraji tělesa haldy, které patrně souvisí s poklesem způsobeným prohoříváním. Vegetace na vlastním svahu nevykazuje známky sesuvné činnosti.

 


 

*termometrie

- metoda geologického průzkumu, která spočívá v měření podpovrchových teplot zemin; měření se provádí v zarážených sondách, jejichž hloubka je jednotná a je volena tak, aby byl vyloučen vliv vnějších faktorů (změny venkovní teploty v průběhu dne). V případu haldy Barré metoda sloužila vyhledání oblastí, kde halda dosud prohořívá.

 


 

**atmogeochemie

- metoda geologického průzkumu, která spočívá v odběru vzorků půdního vzduchu. Odběr probíhá odsátím vzduchu z cca 1 m hlubokých zarážených sond. Odebrané vzorky jsou potom analyzovány na potřebné parametry. Zde bylo těmito vzorky určeno složení koncentrovaných zplodin unikajících z tělesa haldy.

 V případě zveřejnění Vás zdvořile žádám o uvedení přesných citací odborného textu.

 Děkuji.v z. Adam Halmoši, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace