Církevní majetek

Zásady postupu při vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb.
Zásady postupu při vydávání majetku podle zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
​​Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) je povinnou osobou v případech vymezených zákonem č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (dále jen „zákon“), a svůj postup koordinuje s dalšími povinnými osobami, zejména se Státním pozemkovým úřadem a Lesy České republiky, s.p., a podle možností také s oprávněnými osobami. Přestože zákon nestanoví formální náležitosti postupu oprávněných osob podle zákona, Úřad žádá oprávněné osoby o součinnost a doporučuje dodržet dále uvedené zásady v zájmu maximálního urychlení postupů v zákoně předpokládaných.
Úřad doporučuje oprávněným osobám využít k podání žádosti formulář výzvy, který vychází z obdobných formulářů Státního pozemkového úřadu a Lesů ČR, s.p., přitom však zohledňuje specifické postavení Úřadu jakožto „ostatní povinné osoby“ podle podmínek § 7 zákona.
Výzvy k vydání majetku by měly být doručeny příslušnému územnímu pracovišti Úřadu podle lokality, kde se předmětný majetek nachází. Pokud bude výzva doručena místně nepříslušnému pracovišti, Úřad si interně zajistí její předání.
Je v zájmu oprávněných osob, aby podaná žádost byla úplná ve smyslu podmínek zákona. V případě zjištění, že výzva je neúplná, příslušné pracoviště Úřadu vyzve oprávněnou osobu k doplnění bez zbytečného prodlení. Doručení neúplné výzvy nemá účinky uplatnění nároku podle zákona a nezakládá běh lhůt v zákoně uvedených.
Pokud jménem oprávněné osoby jedná jí přímo nadřízená právnická osoba, případně registrovaná církev a náboženská společnost, která tuto osobu zřídila nebo založila, podle § 18 odst. 6 zákona, žádáme zdvořile o doložení prohlášení, jehož účelem je zamezit případným nejasnostem při dvojím uplatnění téhož nároku.
Pokud se nechává oprávněná osoba zastupovat, je třeba k žádosti doložit plnou moc. Její vzor je k dispozici zde.
 
Další informace k postupu oprávněných osob lze nalézt na stránkách
Zde uvedené informace lze přiměřeně využít i při uplatnění nároku oprávněné osoby adresovaného Úřadu.
Vzor žádosti a vzory plné moci a prohlášení: