Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM prosazuje zájmy státu při přípravě výstavby rychlostní komunikace na trase Vídeň - Brno

16.04.2007
Plánované výstavbě rychlostní komunikace na trase Vídeň “ Brno v úseku "Silnice R52, Perná “ státní hranice ČR/Rakousko" předcházela jednání v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí.

Plánované výstavbě rychlostní komunikace na trase Vídeň “ Brno v úseku Silnice R52, Perná “ státní hranice ČR/Rakousko předcházela jednání v rámci přípravy dokumentace pro územní rozhodnutí.ÚZSVM vystupoval v těchto jednáních jako organizační složka státu, hospodařící s nemovitostmi v areálu hraničního přechodu Mikulov, v celkové hodnotě cca 100 milionů korun.Uvedená jednání probíhala také za účasti dalších státních institucí, zejména Ministerstva vnitra, Policie ČR a dále Správy Chráněné krajinné oblasti Pálava, Krajského úřadu Jihomoravského kraje a zástupců dotčených měst a obcí České republiky a Rakouska. Investorem stavby je Ř˜editelství silnic a dálnic ČR.Cílem přípravných jednání bylo především nalezení názorové shody všech účastníků a výběr optimálního řešení ze čtyř navržených variant, zpracovaných projektantskou firmou.Zástupci ÚZSVM od počátku prosazovali variantu, která předpokládá vedení trasy objektem hraničního přechodu v ose stávající silnice a nevyžaduje další stavební úpravy ani demoliční práce. Ty by si pro ÚZSVM vyžádaly nehospodárné vynaložení finančních prostředků a také by mohly narušit finální podobu hraničního přechodu definovanou požadavky Schengenských dohod.Varianta prosazovaná ÚZSVM byla definitivně akceptována dalšími účastníky, a proto také může být přistoupeno k oficiálnímu zahájení územního řízení. ÚZSVM bude i nadále, jako účastník tohoto správního řízení, hájit svým postojem zájmy státu.