Neděle, 15. prosince 2019

Právní zástupci státu řeší už více než 7 tisíc případů

22.04.2005
Právní zástupci státu řeší už více než 7 tisíc případů


Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) v loňském roce řešil 7248 případů právního zastupování státu. "Jde o nejrůznější směsici sporů, kde je třeba hájit zájmy České republiky - od majetkově významných a mediálně známých sporů, až po ty zdánlivě bezvýznamné, či malé spory, v nichž je ovšem, často z principiálních důvodů, potřeba majetek státu obhajovat stejně pečlivě," říká ředitel odboru Právních služeb ÚZSVM JUDr. Jan Herda.Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových vznikl 1. 7. 2002 a jeho útvar Právních služeb a stanovisek splňuje v podstatě funkci "státní advokatury," která hájí majetkové zájmy státu právní cestou. Z těchto důvodů se od počátku existence ÚZSVM profiloval v tomto útvaru tým právních zástupců státu, především z právníků, kteří měli určité zkušenosti s majetkoprávní problematikou.V současné době působí v ÚZSVM po celé republice asi 130 právních zástupců a spektrum jejich činnosti je velmi pestré. Patří sem významné a známé spory jako je spor s církví o určení vlastnictví ke Katedrále sv. Víta, restituční spor o tzv. Petschkův palác v Praze, spor o náhrady škody se společností Diag Human, spory s F. O. Kinským, řádem Německých rytířů, spor o majetek státu v přístavu Hamburk a další. K těm méně známým sporům pak patří vymáhání celé řady pohledávek převzatých po zaniklých okresních úřadech, opět ve velmi široké škále až po některé zdánlivě bagatelní, jako jsou třeba neuhrazené náklady pobytu na záchytné protialkoholní stanici."Průměrný věk právních zástupců Úřadu je asi 45 let a v jejich řadách najdeme jak zkušené a starší kolegy s dlouholetou praxí v oboru, tak i novou generaci právníků, kteří do dané problematiky vnášejí nové přístupy a práci Úřadu tak rovněž obohacují. S ohledem na krátkost existence ÚZSVM mohu v této chvíli mluvit především jen o dílčích výsledcích jednotlivých sporů, ale mohu odpovědně uvést, že naše celková úspěšnost ve sporech je vysoká," říká Jan Herda. Právní zástupci ÚZSVM vykonávají rovněž nespornou agendu, zúčastňují se v dědických řízeních má-li dojít k nabytí zůstavitelova majetku státem na základě tzv. odúmrti, zúčastňují se správních řízení dotýkajících se státního majetku, který ÚZSVM spravuje a zpracovávají též právní stanoviska, která si k majetkoprávní problematice vyžádají ostatní organizační složky státu. S ohledem na to, že ÚZSVM je také majetkovým úřadem disponující s obrovskou masou státního majetku, provádějí právní zástupci též právní audit uzavíraných majetkoprávních smluv.Novelou zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, se otevřela další významná role ÚZSVM, a to možnost zastupování obcí před soudy, je-li předmětem sporu majetek nabytý od státu. Toto rozšíření působnosti se již dostává do povědomí obcí a má již své konkrétní pozitivní výsledky.Posledním příkladem je spor o Zámek v Cholticích včetně barokní kaple svatého Romedia, obory a přilehlých pozemků. Odbornou právní pomoc ve sporu o určení vlastnictví k nemovitostem poskytoval obci Choltice právě ÚZSVM, kdy na žádost obce Choltice právní zástupci ÚZSVM vystupovali na straně žalované obce jako tzv. vedlejší účastník od roku 2004. Senát pobočky Krajského soudu v Pardubicích rozhodl na začátku dubna letošního roku, že zámek a další nemovitosti zůstanou ve vlastnictví obce Choltice.alobu na určení vlastnictví zámku včetně přilehlých nemovitostí podal italský občan Berthold Thun Hohenstein v roce 1992. Zámek a přilehlé nemovitosti byly jeho otci dr. Leopoldovi Hohensteinovi konfiskovány na základě Dekretů prezidenta republiky Edvarda Beneše (Benešovy dekrety) a soud rozhodl o tom, že tato konfiskace byla oprávněná.Závěrem lze říci, že existence právních zástupců na ÚZSVM umožňuje poskytnout státnímu vlastnictví odbornou právní pomoc na potřebné úrovni a to za vynaložení mnohem menších nákladů, než by tomu bylo v případě, že by stát své majetkové zájmy v soudních řízeních zajišťoval na komerční bázi.