Čtvrtek, 23. ledna 2020

Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově

12.09.2019
Město Turnov získalo od ÚZSVM spoluvlastnické podíly na pozemcích v Turnově
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Semilech převedl spoluvlastnické podíly ve výši 3/8 na třech pozemcích v centru Turnova bezúplatně městu Turnov.
Na pozemku o výměře 1 856 m2 se nachází park se vzrostlými stromy a odpočinkovou plochou s lavičkami. Další dva pozemky o celkové výměře 248 m2 tvoří zatravněná plocha se stromy a křovinatým porostem podél toku Jizery.  
Město Turnov bylo vlastníkem zbývajícího podílu ve výši 5/8 a v důsledku převodu scelilo vlastnické vztahy k majetku. Současně se zavázalo po dobu deseti let dodržovat omezující podmínky vyplývající ze smlouvy o bezúplatném převodu, zejména pečovat o pozemky v zájmu ochrany přírody a životního prostředí.
Stát nabyl tento majetek z tzv. odúmrti po osobě, která zemřela v zahraničí a nezanechala žádné zákonné dědice.  Protože nebyl známý pobyt původního vlastníka, cesta k nabytí majetku státem byla složitější a v rámci šetření odhalila tragické osudy lidí z válečných let. Ze získaných listin bylo zjištěno, že původní vlastník uprchl v roce 1939 před deportací do Anglie a jeho manželka a syn byli v letech 1942 a 1943 deportováni do koncentračních táborů, kde zahynuli. Na návrh ÚZSVM soud prohlásil původního vlastníka za mrtvého a zahájil dědické řízení, na základě kterého majetek získala Česká republika.
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.