Neděle, 17. prosince 2017

Jak koupit nemovitost od ÚZSVM

Jak koupit nemovitost od ÚZSVM
1. Kde mohu zjistit, jaký majetek ÚZSVM prodává?
Majetek, který je v současné době k prodeji, je uveřejněn na internetových stránkách ÚZSVM www.uzsvm.cz  v sekci „Nabídka majetku“.
 
2. Mám zájem o odkoupení majetku, který dosud není veřejně nabízen k prodeji. Kde mohu z​​ískat informace o tomto majetku?
Doporučujeme se obrátit (písemně, elektronicky, telefonicky) na regionální pracoviště ÚZSVM, kde se poptávaný majetek nachází. Kontakty lze mj. získat na webu  v sekci kontakty http://www.uzsvm.cz/kontakty-277-0-85/
 
3. Jakým způsobem ÚZSVM stanovuje kupní cenu?
Kupní cena je stanovena vždy v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění, nejméně ve výši, která je v daném místě a čase obvyklá. Přednostně se vychází z porovnání s uskutečněnými nebo zamýšlenými prodeji obdobného majetku v daném území. V případě, že tyto případy nejsou porovnatelné, je kupní cena určena na základě platných cenových předpisů.
 
4. Za jakých podmínek se mohu zúčastnit výběrového řízení na prodej majetku, o který mám zájem?
O podmínkách výběrového řízení se dozvíte z oznámení o výběrovém řízení, které získáte na příslušném pracovišti ÚZSVM. Zveřejněno je rovněž na webu ÚZSVM u informace o prodeji dotyčného majetku a na úřední desce ÚZSVM. Důležité je zejména seznámit se s povinným obsahem nabídky a termínem pro přijímání nabídek. 
5. Jakým způsobem se mohu do výběrového řízení přihlásit?
Nabídku je nutno podat písemně. Její povinný obsah je stanoven pro konkrétní výběrové řízení v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. K nabídce je třeba přiložit podepsané prohlášení účastníka výběrového řízení na předepsaném formuláři, jenž je k dispozici na webu www.uzsvm.cz u informace o prodeji konkrétní nemovitosti. Je možné jej získat i na pracovišti ÚZSVM, které předmětný majetek prodává.
 
6. Mohu si prodávaný majetek prohlédnout?
Ano. U konkrétního výběrového řízení v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách je informace, kdy se koná prohlídka majetku. U volně přístupného majetku (pozemků) prohlídka zvlášť organizována není, protože si tyto nemovitosti může kdokoli prohlédnout sám.
 
7. Do jakého termínu a kam mohu podat nabídku do výběrového řízení?
Nabídku lze podat v termínu a způsobem uvedeným v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách. Na nabídky přijaté ÚZSVM po tomto termínu nebude brán zřetel, a to i kdyby byla nabídka v dostatečném předstihu odeslána prostřednictvím poštovní služby.
 
8. Musím při podání nabídky složit i nějakou zálohu?
Ve většině případů je podmínkou pro podání nabídky složení části minimální kupní ceny (kauce). Její výše je zpravidla 10% z vyhlášené minimální kupní ceny, může být stanovena i v jiné výši. Informace, zda ÚZSVM požaduje složení části kupní ceny, je vždy uvedena v podmínkách konkrétního výběrového řízení v dokumentu Oznámení o výběrovém řízení a jeho podmínkách.
 
9. Podal jsem nabídku do výběrového řízení. Jak zjistím, zda má nabídka byla v pořádku a zda byla vybrána jako nejvhodnější?
V oznámení o výběrovém řízení je uveden termín a místo otevírání obálek, kterého se může zúčastnit každý. Komise pro otevírání obálek otevře došlé nabídky a zkontroluje, zda mají veškeré předepsané náležitosti a byly doručeny ve stanoveném termínu.
 
 
10. Jaké budou moje náklady s odkoupením majetku?
Pokud výběrové řízení vyhrajete, je Vaší povinností zaplatit ve stanoveném termínu kupní cenu. Po provedeném vkladu vlastnického práva do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) Vám pak dle podmínek ÚZSVM vznikne povinnost podat daňové přiznání a zaplatit daň z nabytí nemovité věci.
 
11. Prodává ÚZSVM spravovaný majetek i jiným způsobem než výběrovým řízením?
Ano. Zákon umožňuje i prodej formou dražby. Konkrétní způsob je vždy uveden u konkrétní nabídky prodeje.
 
K přímému prodeji majetku státu předem vybranému zájemci může dojít v následujících případech:
 
-      nabyvatel je spoluvlastníkem ideálního podílu k nemovité věci;
-      nabyvatel je vlastníkem stavby na prodávaném pozemku či naopak;
-      nemovitá věc se nachází v uzavřeném areálu uvažovaného nabyvatele;
-      získání nemovité věci umožní uvažovanému nabyvateli v daném místě realizovat konkrétní a doložitelný veřejně prospěšný záměr;
-      existuje prokazatelný zájem na urychleném naložení s nemovitou věcí z důvodu hospodárnosti, neúměrně vysokých nákladů nebo značných hmotných rizik spojených se zajišťováním péče o prodávanou nemovitou věc po dobu zjišťování a výběru kupce;
-      pozemek tvoří prokazatelně jediný možný přístup k nemovitým věcem nabyvatele nebo tvoří s nemovitými věcmi ve vlastnictví nabyvatele jeden funkční celek.
 
Pro získání potřebných informací a k posouzení konkrétních případů prodeje je vhodné kontaktovat územně příslušné pracoviště ÚZSVM, nejlépe písemnou žádostí s uvedením identifikace (katastrální území, parcelní číslo pozemku, čp. budovy) nemovité věci, o kterou má žadatel zájem.
 
12. Mohu dostávat pravidelné informace o majetku prodávaném ÚZSVM?
V případě, že si přejete dostávat informace o nových nabídkách majetku k prodeji, můžete se zaregistrovat k odběru nabídek e-mailem. V okamžiku zveřejnění nové nabídky Vám bude zaslán e-mail s informací o nabízeném majetku. Při registraci si informace o novinkách můžete přednastavit podle jednotlivých regionů či druhu majetku, jenž vás konkrétně zajímá. Přihlásit se k zasílání nabídek můžete zde.
​​