Středa, 27. května 2020

Komunikace probíhá korektně

01.01.2003

(Autor: Adam Halmoši)Územní pracoviště Ostrava je jedním z osmi územních pracovišť Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Ostravská sekce zahrnuje odbor hospodářsko správní, odbor právních služeb, odbor hospodaření s majetkem státu a odbor odloučených pracovišť. Ř˜editelem Územního pracoviště Ostrava je Ing. Karol Siwek, který nás blíže seznámil s činností ostravské sekce.1. Mohl byste stručně představit sekci Územní pracoviště Ostrava?Naše územní pracoviště zajišťuje ve svém území činnosti nezbytné pro plnění úkolů v oblasti hospodářsko správní a personální. Kromě toho zastupuje stát v řízení před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věcech, které se týkají majetku státu. V souvislosti se záležitostmi, které souvisejí s majetkem státu se zúčastňuje rovněž řízení, která probíhají před tuzemskými soudy, rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány, pokud výkon této činnosti nenáleží Územnímu pracovišti Praha. Poskytuje odbornou procesní pomoc v oblasti vnitrostátního práva při řešení právních záležitostí souvisejících s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sekce Územní pracoviště Ostrava spravuje celý Moravskoslezský kraj, Olomoucký kraj s výjimkou okresu Prostějov, ze Zlínského kraje pouze okres Vsetín. Na spravovaném území žije více než 1,95 milionu obyvatel. V každém okrese se nachází odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podrobné informace lze získat na internetové adrese www.uzsvm.cz.2. Jaké aktuální problémy jste museli řešit ještě před koncem roku 2002?


Všechny aktuální problémy byly spojeny s datem 31. prosince 2002, to jest s dnem ukončení činnosti okresních úřadů, kdy vešla v účinnost právní úprava (zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činností okresních úřadů), podle které zaměstnanci a majetek okresních úřadů (pokud nebyli delimitováni na jiné subjekty) přejdou podle vnitřních předpisů na ÚZSVM, respektive v tomto případě na Územní pracoviště Ostrava. K tomuto datu jsme museli zabezpečit převzetí majetku státu, vypořádat se s pracovně právními vztahy těch zaměstnanců, kteří nepřecházejí na obce s rozšířenou působností nebo krajské úřady a připravit vše potřebné tak, aby Úřad mohl fungovat v nových podmínkách. Vedle řešení těchto problémů Úřad vykonává činnosti již od 1. července 2002 a tady na našem územním pracovišti je možná nejdůležitějším úkolem převod pozemků ve vlastnictví České republiky na Ř˜editelství silnic a dálnic, v souvislosti s připravovanou výstavbou dálnice D 47.3. Jak probíhá komunikace mezi zástupci krajských úřadů, obecních úřadů a Vaším územní pracovištěm?


Komunikujeme v několika rovinách. Na každém dosavadním okresním úřadě jsou vytvořeny komise pro dělení majetku a v podstatě byla ukončena jednání o delimitaci zaměstnanců. Kromě toho fungují na úrovni krajů krajské štáby, kde se rovněž řeší velké množství problémů spojených s reformou veřejné správy. Obecně lze konstatovat, že ve výrazné většině případů je komunikace vedena velice korektně. Všechny zainteresované strany si uvědomují svoji odpovědnost.4. Které úkoly jsou pro Vás v prvním čtvrtletí roku 2003 prioritní?


Je potřeba dokončit proces delimitace, vyplatit všem bývalým zaměstnancům okresních úřadů včetně zaměstnanců regionálního školství mzdy za prosinec 2002, personálně stabilizovat jednotlivé odbory územního pracoviště včetně odborů odloučených pracovišť, inventarizovat převzatý majetek po okresních úřadech a zabezpečit jeho řádnou správu. Jednoduše řečeno, zajistit bezproblémový chod našeho Úřadu.Publikováno: Moderní obec, č. 1/2003, str. 19