Úterý, 31. března 2020

Stát převedl šumavskému parku unikátní pozemek

06.11.2007
Klatovské odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava pozemek v katastrálním území Nové Městečko, obec Dlouhá Ves.

Klatovské odloučené pracoviště Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových převedlo Správě Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava pozemek v katastrálním území Nové Městečko, obec Dlouhá Ves. Jde o vodní tok ve III. zóně CHKO Šumava. Podle vyjádření zástupců parku tvoří pozemek významné biocentrum územního systému ekologické stability Šumava. Jde o částečně upravené koryto řeky s břehovými porosty, kde lze nalézt borovice, černý bez, lísky, olše, ale také značně staré smrky. Pozemek pokrývají druhotné, ale z větší části samovolně vzniklé biotopy, a jeho druhová rozmanitost a ekologická stabilita je vysoká, uvedla zástupkyně úřadu Jana Lysá.