Neděle, 15. prosince 2019

ÚZSVM nalezením majitele pozemku pomohl Zámrsku v projektu stavby kanalizace

27.11.2014
Ústí nad Orlicí 27. listopad 2014 – Náročné pátrání zaměstnanců Odloučeného pracoviště ÚZSVM Ústí nad Orlicí v archivech a matrikách dovolilo určit majitele pozemku v katastrálním území obce Zámrsk. Nepřesná identifikace vlastníka nemovitosti bránila této východočeské obci v projektu výstavby kanalizace. Z nalezených informací vyplynulo, že majitel pozemku je již 80 let po smrti.
V květnu letošního roku kontaktovala obec Zámrsk regionální pracoviště ÚZSVM v Ústí nad Orlicí s žádostí o prošetření případu tzv. „neznámého vlastníka“ vedeného na listě vlastnictví pro katastr obce. Zámrsk připravuje stavbu kanalizace financované dotačními tituly, a zjištění majitele pozemku proto představuje nezbytnou podmínku pro poskytnutí dotací. Nejpozději na jaře 2015 totiž musí zahájit jednání s právními nástupci „neznámých vlastníků“ a nedodržení podmínek by mělo za následek vrácení dotace.
 
O majiteli pozemku nebyly kromě jména a příjmení známy žádné další informace. Žádosti zaslané Ministerstvu vnitra ČR, Městu Horní Jelení a Státnímu oblastnímu archivu Zámrsk nevedly k žádným podstatným zjištěním. Až Státní oblastní archiv Pardubice dohledal datum narození této osoby v katastru nemovitostí.
 
Dále byl tedy kontaktován Státní oblastní archiv Ústí nad Orlicí, Městská část Praha 10, Státní oblastní archiv v Praze, Archiv hlavního města Prahy, Národní archiv Praha, město Vysoké Mýto a město Litomyšl. Teprve Městská část Praha 1 – odbor matrik zjistil, že zapsaná vlastnice zemřela 1. května 1934 v Praze 2.
 
ÚZSVM poté podal žádost o dodatečné projednání dědictví na Okresní soud pro Prahu – východ. Z dodaných dokumentů vyplývá, že nemovitost pravděpodobně připadne státu jako tzv. „odúmrť“.
 
Zveřejnit údaje o nemovitostech, u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněný označena dostatečně určitě, nařizuje ÚZSVM zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí, který nabyl účinnosti 1. 1. 2014. Údaje o neznámých vlastnících nemovitostí přebírá ÚZSVM od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního a zveřejnil je na webové adrese: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici-2140-0-85/.
 
Děkuji za informování veřejnosti.
 
 
v z. Robert Hurt
vedoucí sam. odd. Komunikace