Neděle, 29. března 2020

Odpovědi na nejčastější dotazy

Kdy vznikl Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM)?
ÚZSVM vznikl k 1. 7. 2002, a to v souvislosti s účinností zákona o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (zákon č. 201/2002 Sb.). Je organizační složkou státu spadající do resortu Ministerstva financí se sídlem v Praze.  Svou činnost ÚZSVM vykonává prostřednictvím regionálních pracovišť (8 územních a 45 odloučených), má přibližně 1 800 zaměstnanců po celé republice. Adresy jednotlivých pracovišť jsou uvedeny v záložce Kontakty.
Jaké jsou hlavní činnosti ÚZSVM?
Mezi hlavní agendy ÚZSVM patří zastupování státu v majetkových právních jednáních, hospodaření s vymezeným státním majetkem a dislokační agenda.
 • Právní agenda - ÚZSVM zastupuje stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu. ÚZSVM zastupuje státní instituce (nejčastěji Státní pozemkový úřad, Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo financí) v právních jednáních s dlouhodobou úspěšností více než 90 %.
 • Hospodaření s vybraným majetkem státu - ÚZSVM aktuálně spravuje přes 232 tisíc majetkových položek v hodnotě přes 19 miliard korun. V majetkovém portfoliu se nachází nemovitý i movitý majetek. Dále pak cenné papíry, majetkové účasti a další finanční majetek, jejichž hodnota na konci roku 2018 činila 6,4 miliardy korun.
 • Dislokační agenda – ÚZSVM optimalizuje rozmístění státních institucí, zejména přesunem z komerčního nájmu do státních budov. K analýzám možností úspor používá Centrální registr administrativních budov (CRAB).

Více informací o činnosti ÚZSVM naleznete ve Výroční zprávě.

Jaké další činnosti ÚZSVM vykonává?
K další agendě ÚZSVM například patří:
  • Hospodaření s majetkem, a to včetně práv a závazků, který ÚZSVM získal v souvislosti se zrušením okresních úřadů.
  • Snižování počtu bezprizorních nemovitostí zapsaných na zaniklé a nedohledané státní subjekty, a to díky jedinečnému projektu Mapa majetku státu.  
  • Řešení nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. ÚZSVM tím občanům pomáhá dohledat jejich rodinný majetek, o kterém mnohdy neměli ani tušení.
  • Zastupování obcí v zákonem stanovených případech.
  • Sledování podmínek smluv o státní podpoře na individuální bytovou výstavbu.
  • Zajišťování majetku a věcí v trestním řízení.
  • Řízení regionálních dislokačních komisí, které připravují návrhy pro vládu týkající se hospodaření s administrativními budovami státu.
  • Vývoj a správa Elektronického aukčního systému.
Jaké právní služby ÚZSVM vykonává?
Ú
ZSVM zastupuje organizační složky státu před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu, v těchto řízeních vystupuje buď sám za sebe, nebo zastupuje jinou organizační složku státu. Úřad zastupuje jiné organizační složky státu buď ze zákona, nebo na základě dohody. ÚZSVM také poskytuje v zákonem vymezených případech bezplatnou právní pomoc obcím, včetně zastupování před soudy.
ÚZSVM ke konci roku 2018 vedl 10 760 otevřených právních jednání, v nichž hájil státu přes 233 miliard korun. Úspěšnost ÚZSVM v právních jednáních dosahuje 90 %. V roce 2018 právní zástupci ÚZSVM státu uhájili přes 60 miliard korun. ÚZSVM v roce 2018 uzavřel 1 391 dohod o převzetí sporů od organizačních složek státu, což je druhý nejvyšší počet převzatých sporů v historii úřadu. Bližší informace naleznete v části Právní služby ÚZSVM.
Existují i v jiných státech instituce, které chrání majetek státu?
V mnoha zemích Evropské unie i ve světě existují úřady s velmi podobnou náplní činnosti, jakou vykonává ÚZSVM v České republice, případně je agenda rozdělena mezi více institucí (právní zastupování, hospodaření s majetkem, zajišťování majetku v trestním řízení). V oblasti správy majetku se stále více zemí přiklání k centralizovanému modelu.
Výměna zkušeností s hospodařením se státní majetkem je cílem mezinárodního sdružení evropských subjektů Public Real Estate Network (PuREnet), jehož je ÚZSVM zakládajícím členem a aktivním účastníkem. Mezi členy organizace PuREnet patří jak věcně příslušné státní instituce, tak státem vlastněné specializované společnosti nebo agentury. Více informací na www.pure-net.org.
Jak postupuje ÚZSVM při prodeji nepotřebného majetku?                                                                                  
ÚZSVM nabízí nepotřebný majetek přednostně ostatním organizačním složkám státu a v případě jejich nezájmu ho nabízí veřejnosti, a to především formou veřejné dražby, výběrového řízení s aukcí nebo prostřednictvím elektronických aukcí. Veškerý majetek k prodeji a pronájmu je nabízen na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Informace k jednotlivým formám prodeje naleznete v informačním materiálu „Jak mohu koupit majetek od ÚZSVM?“.
Kde je možné dozvědět se o prodeji movitého a nemovitého majetku?
Přehled o nabízeném nemovitém i movitém majetku zveřejňuje ÚZSVM na svých internetových stránkách www.nabidkamajetku.cz. Zájemci si zde mohou položky třídit podle různých kritérií, například podle okresu nebo jednotlivých kategorií. Na webu také uvidí nabídky pro veřejnost i pro státní instituce, dále nabídky aktuální, ale i teprve připravované. Podrobnosti naleznete v informačním materiálu „Jak mohu koupit majetek od ÚZSVM?“.
Je možné koupit nemovitost, která není nabízena k prodeji na stránkách ÚZSVM?
Ano. V případě zájmu o konkrétní nemovitost je třeba zjistit v katastru nemovitostí, zda je ÚZSVM vlastníkem této nemovitosti. Poté se můžete obrátit s žádostí o odkoupení na místně příslušné pracoviště ÚZSVM podle okresu, kde se nemovitost nachází. Příslušné pracoviště pak žadateli sdělí, zda je koupě možná, a případně doplní informace, jak dále postupovat. Adresy jednotlivých pracovišť jsou uvedeny na stránkách úřadu v záložce Kontakty.
Co znamená pojem nemovitost s nedostatečně identifikovaným vlastníkem?
Nedostatečně identifikovaného vlastníka má nemovitost buď v případě, že nemá zapsaného žádného vlastníka (tj. není zapsána na žádný list vlastnictví), nebo vlastníka v katastru sice zapsaného má, ale zápis neumožňuje jeho dostatečnou identifikaci.
Většina zápisů tohoto druhu v katastru nemovitostí pramení ze situace před rokem 1989, kdy se katastr nemovitostí neudržoval řádně a v určitém období dokonce nebyl veden vůbec. Pokud se nepřihlásí vlastník nemovitosti nejpozději do 31. 12. 2023, uběhne lhůta daná novým občanským zákoníkem, a tento majetek přejde na stát. Podrobnosti naleznete v informační brožuře „Nedostatečně identifikovaní vlastníci. Aktuální seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků společně s často kladenými dotazy k této problematice naleznete na adrese www.uzsvm.cz/niv.
Jaké výsledky má ÚZSVM při vyhledávání nedostatečně identifikovaných vlastníků v katastru nemovitostí?
ÚZSVM do konce února 2019 prošetřil již přes 27 tisíc nemovitostí zapsaných v katastru nemovitostí na nedostatečně identifikované vlastníky. Oproti konci roku 2014 tak jde o 527% nárůst. K 1. únoru 2019 bylo v katastru nemovitostí evidováno celkem 400 210 položek, které neměly dostatečně identifikovaného vlastníka. Jeden vlastník může vlastnit několik různých nemovitostí a jednu nemovitost může spoluvlastnit více vlastníků. Reálně se tak jedná o 190 819 nemovitostí, z toho je 184 866 pozemků a 5 953 staveb. Nejvíce takových nemovitostí je v příhraničních oblastech Jihomoravského a Zlínského kraje, dále ve středních Čechách, části Královéhradeckého kraje a na Olomoucku.
Získává ÚZSVM také majetek propadnutý či zabraný v trestním nebo správním řízení?
Ano. V roce 2018 ÚZSVM připadl majetek propadnutý či zabraný v trestním nebo správním řízení v účetní hodnotě více než 245 mil. korun, největší podíl co do počtu položek zaujímal movitý majetek. Významnou položkou jsou i cenné papíry, ale jejich skutečná hodnota se může v čase měnit.
Státu může propadnout nejrůznější majetek, který byl použitý ke spáchání trestného činu nebo přestupku a dále trestným činem získaný. V převážné míře jsou předmětem propadnutí movité věci, těch ÚZSVM získal v roce 2018 přes 8 tisíc. ÚZSVM tak nabyl různá páčidla, šroubováky a kleště sloužící k trestné činnosti. Tyto předměty jsou často poškozené a hygienicky závadné.
Druhou skupinou jsou předměty užité k zastrašování nebo násilnostem jako např. nože, mačety, boxery nebo pepřové spreje. Například střelné zbraně nebo záznamová technika připadají Policii ČR. Trest propadnutí nemovité věci je soudem ukládán méně často, přesto tímto způsobem propadlo v loňském roce ÚZSVM 83 nemovitých položek.
Co si představit pod pojmem odúmrť?
Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v občanském zákoníku takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytým majetkem vyplývá ze zákona o majetku státu.
Co znamená dislokační agenda?
Dislokace zjednodušeně znamená optimalizaci rozmístění státních institucí tak, aby to bylo efektivní pro stát i pro občany. K analýzám možných dislokací a z nich vyplývajících úspor je používán i Centrální registr administrativních budov (CRAB). Dle údajů z CRAB byly státní instituce v roce 2018 umístěny ve 2 215 administrativních budovách. Přibližně 70 % z těchto budov bylo ve stoprocentním státním vlastnictví.
Roční úspory z realizovaných dislokačních záměrů v roce 2018 dosáhly 12 milionů korun za hrazené nájemné, zároveň došlo ke snížení výdajů na provoz a údržbu. ÚZSVM v roce 2018 navrhl 83 nových dislokačních záměrů a zrealizoval celkem 40 dislokačních záměrů. Největší úspěchy ÚZSVM při stěhování státních úředníků ze soukromého nájmu do státních budov naleznete v informačním materiálu Státní úřady mají sídlit v budovách státu.
Co je to Centrální registr administrativních budov?
Centrální registr administrativních budov (CRAB) je systém, který na celorepublikové úrovni eviduje státní administrativní budovy. Je určen především státním institucím, jimž poskytuje přehled o volných a nevyužitých administrativních plochách v majetku České republiky. Registr umožňuje získat aktuální informace o nákladech a příjmech spojených s jednotlivými budovami, přesné informace o rozměrech objektů, včetně plánů, a o státních a nestátních subjektech, které v nich sídlí. Do běžného provozu byl CRAB spuštěn na podzim roku 2012. Více informací o tomto systému naleznete v sekci CRAB.
 
 
INFORMAČNÍ CENTRUM
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2