Neděle, 8. prosince 2019

oddělení Finanční

Oddělení Finanční zajišťuje v rámci územní působnosti Územního pracoviště tyto hlavní činnosti:

  • sestavuje návrh rozpočtu příjmů a výdajů Územního pracoviště a návrh rozpisu rozpočtu na příslušný rozpočtový rok podle platné rozpočtové skladby a připravuje podklady pro střednědobý rozpočtový rámec;
  • uvedené materiály předává odboru Finančnímu na Ústředí;
  • uplatňuje výši bankovních limitů na účtech Územního pracoviště u odboru Finančního Ústředí, oddělení Rozpočtu;
  • vede účetnictví Územního pracoviště a analyzuje výsledky hospodaření;
  • zpracovává účetní závěrku a výkazy Územního pracoviště, kompletuje příslušné sestavy a archivuje je;
  • kontroluje vývoj příjmů a výdajú Územního pracoviště;
  • zpracovává informace o čerpání a příjmech finančních prostředků v rámci Územního pracoviště pro odbor Finanční na Ústředí.

 Vedoucí oddělení:
Ing. Lenka Vášová
Tel.: 495 853 219
E-mail: lenka.vasova@uzsvm.cz