Sobota, 29. února 2020

oddělení Právního jednání II

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
-     zajišťuje jednání státu před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány namísto jiných organizačních složek státu dle § 3, 4, 6, 9 a 11 zákona o Úřadu;
-     zajišťuje výlučné jednání:
o    před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány v řízení o určení vlastnického práva státu k věcem anebo o jejich vyklizení, popřípadě vydání, dle § 3 odst. 1 zákona o Úřadu;
o    v řízení před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věcech peněžitého plnění ve výši převyšujícího 50 mil. Kč a v obchodních věcech 250 mil. Kč;
o    před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věcech peněžitého plnění převyšujícího 50 mil. Kč a v obchodních věcech 100 mil. Kč;
o    v řízeních před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku státu;
-     zabezpečuje podávání žalob a další jednání v řízení před tuzemskými soudy ve věci určení vlastnického práva státu, určení neplatnosti smlouvy o převodu věci z vlastnictví státu nebo vydání bezdůvodného obohacení na úkor státu, jestliže takovou žalobu doposud nepodala příslušná organizační složka státu;
-     zajišťuje dohodnutá jednání v řízení před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány nebo jinými orgány v dalších věcech týkajících se majetku státu;
-     zabezpečuje dohodnutá jednání před tuzemskými soudy, rozhodčími orgány, správními úřady nebo jinými orgány v dalších věcech týkajících se majetku státu;
-     zajišťuje jednání před tuzemskými soudy při vystupování Úřadu za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení;
-     zabezpečuje jednání před tuzemskými soudy v případech, kdy Úřad vystupuje v občanském soudním řízení jako účastník v případech doloženého majetkového zájmu státu;
-     zajišťuje jednání v řízení před tuzemskými soudy, rozhodčími orgány, správními úřady nebo jinými orgány, která se týkají Úřadu jako příslušné organizační složky státu, příslušné hospodařit s majetkem státu v případech, kdy tak stanoví ředitel odboru Právních služeb nebo ředitel ÚP;
-     uplatňuje za Úřad práva poškozeného v trestním řízení a poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení;
-     zajišťuje jednání státu před soudy v případech týkajících se majetku státu, se kterým hospodaří Úřad dle § 18 a § 19 zákona o Úřadu;
-     jedná za stát ve sporných občanskoprávních řízeních před soudy, a to zejména ve sporech o dědické právo, o sporná aktiva a pasiva pozůstalosti nebo jako procesní nástupce zůstavitele;
-     poskytuje odborům ÚP v konkrétních případech konzultační a poradenskou pomoc ve věcech týkajících se majetku státu s aplikací příslušných právních předpisů v praxi;
-     jedná za stát ve sporných občanskoprávních řízeních před mezinárodními a zahraničními soudy, a to zejména ve sporech o dědické právo, o sporná aktiva a pasiva pozůstalosti nebo jako procesní nástupce zůstavitele;
-     v řízeních s mezinárodním prvkem, která jsou vedena podle práva země, v níž řízení probíhá, kdy je nutné poskytnutí právních služeb externími advokátními kancelářemi pro řádné hájení zájmů ČR, tak zpracovává podklady při zadávání veřejné zakázky a zajišťuje uzavření smlouvy o poskytnutí právních služeb v zahraničí.pověřen zastupováním pracovního místa vedoucího oddělení:
Mgr. Bc. Zbyněk Řezáč
Tel.: 225 776 572
E-mail: zbynek.rezac@uzsvm.cz