Sobota, 22. září 2018

Aukční řád

 
 
Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí
 
 
Čl. 1
Základní ustanovení 
 1. Tento aukční řád upravuje užívání systému pro provádění elektronických aukcí a stanovuje podmínky a pravidla účasti Žadatelů o účast na elektronických aukcích.
 2. Správcem Elektronického aukčního systému je Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČO: 69797111.
 3. Hlavním účelem je zajištění elektronického nástroje pro provádění elektronických aukcí zadavatelem aukce.
 4. Aukce slouží k transparentnímu výběru smluvního partnera pro uzavření kupní smlouvy s důrazem na to, aby správce obdržel za plnění poskytované na základě kupní smlouvy co nejvyšší úplatu.
 5. K tomuto účelu je správce oprávněn uveřejňovat aukce vyhlášené v aukčním systému zadavateli aukcí, včetně aukčních vyhlášek, fotografií, popisu předmětu aukce a dalších dokumentů a informací týkajících se aukce, které do aukčního systému vložil zadavatel aukce.
 6. Přesné vymezení pojmů a postupů vyplývá z aukčního řádu a příslušných právních předpisů.
 7. Veškeré pojmy v tomto aukčním řádu nadefinované mají význam ve smyslu souvisejících aplikovatelných právních předpisů.
 
Čl. 2
Vymezení základních pojmů
 
 1. Aukční řád (AŘ) - Aukční řád systému pro provádění elektronických aukcí.
 2. Aukce - proces při realizaci majetku prostřednictvím EAS směřující k tomu, aby za podmínek daných AŘ byl mezi účastníky aukce vybrán vítěz aukce, jenž za předmět aukce nabídne nejvyšší částku - aukční cenu, která bude minimálně na úrovni vyvolávací ceny a vítěz aukce tak bude mít po udělení souhlasu (viz odst. 32 tohoto článku) povinnost uzavřít kupní smlouvu za tuto aukční cenu a za podmínek daných v AŘ a v aukční vyhlášce. Aukce není dražbou dle zák. č. 26/2000 Sb., zákon o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů.
 3. Aukční cena - nejvyšší podání na aukci, při kterém byl udělen souhlas dle AŘ.
 4. Aukční číslo - ID účastníka aukce pro konkrétní aukci.
 5. Aukční vyhláška (AV) - dokument, jímž zadavatel aukce vyhlásí aukci a stanoví podmínky jejího provedení. Musí povinně obsahovat označení správce aukce, zadavatele aukce, čas zahájení aukce a čas ukončení aukce, ID aukce, označení a popis předmětu aukce, jeho příslušenství, práv a závazků na předmětu aukce váznoucích a s ním spojených, nejnižší podání, příhoz, způsob zajištění prohlídek předmětu aukce, nejnižší podání, příp. další doplňující informace. V AV musí být stanoveny základní náležitosti kupní smlouvy a podmínky jejího uzavření zadavatelem aukce s vítězem aukce. Při rozporu mají AV přednost před AŘ.
 6. Cena - veškeré peněžní částky jsou cenami v Kč bez DPH dle platných předpisů.
 7. Číslo uživatele - uživatelské číslo - jednoznačná identifikace uživatele v EAS; v případě účastníka aukce se jedná o aukční číslo.
 8. Datum a čas zahájení aukce - (čas zahájení aukce) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v AV, stanovující okamžik, od kterého je možné činit podání na aukci.
 9. Datum a čas ukončení aukce - (čas ukončení aukce) - časový okamžik určený datem a časem uvedený v AV, po jehož uplynutí je aukce ukončena, a tedy nelze činit jakékoliv podání v této aukci.
 10. Doba trvání aukce - časový interval určený časem zahájení aukce a časem ukončení aukce, během kterého je účastník aukce oprávněn činit své podání.
 11. EAS - Elektronický aukční systém (souhrn softwarových a hardwarových prostředků) správce, který slouží zadavateli aukce k vyhlášení a provedení aukce.
 12. Elektronický úkon - úkon účastníka aukce nebo zadavatele provedený prostřednictvím EAS.
 13. Heslo - jedinečný alfanumerický řetězec, který slouží k autentizaci uživatele při jeho přihlášení v EAS.
 14. ID aukce - číslo aukce - jednoznačná identifikace aukce v EAS.
 15. Identifikační údaje - povinné údaje zadávané žadatelem o účast při Registraci do EAS.
 16. Internetový prohlížeč:
  • Internet Explorer verze 11 a vyšší, nebo
  • Google Chrome verze 48.0.2564.109 a vyšší, nebo
  • Microsoft Edge, nebo
  • Mozilla Firefox verze 47.0.1 a vyšší, nebo
  • Safari verze 9.0 a vyšší, nebo
  • Opera verze 30 a vyšší.
 17. Karta aukce - komplexní informace o aukci a jejím průběhu v EAS.
 18. Kupní smlouva - kupní smlouva dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím níž, za podmínek stanovených v AV, se zadavatel aukce jako prodávající zavazuje, že vítězi aukce jako kupujícímu předá předmět aukce a umožní mu nabýt vlastnické právo k předmětu aukce a vítěz aukce jako kupující se zavazuje, že předmět aukce převezme a zaplatí zadavateli aukce kupní cenu ve výši aukční ceny. AV může stanovit i jiný typ smlouvy a podmínky jejího uzavření dle platné legislativy.
 19. Nejnižší podání - „vyvolávací cena“, minimální částka v Kč stanovená v AV; první platné podání musí být učiněno alespoň na úrovni nejnižšího podání.
 20. Opakovaná aukce - aukce, při které se opakovaně nabízí stejný předmět aukce.
 21. Ověřovací SMS - SMS zpráva zaslaná pro ověření existence SIM karty žadatele o registraci.
 22. Podání - závazná nabídka účastníka aukce vyjádřená v Kč zadavateli aukce na uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je předmět aukce, učiněná v průběhu aukce ve výši alespoň stanoveného nejnižšího podání. Další podání musí převyšovat podání již učiněné na aukci minimálně o stanovený příhoz. Účastník aukce je vázán svým podáním, pokud nebylo učiněno další podání vyšší minimálně o příhoz.
 23. Předmět aukce - věci, které může zadavatel aukce prodat (zcizit), a to uzavřením kupní smlouvy s vítězem aukce. Předmětem aukce může být i skupina movitých věcí.
 24. Příhoz - částka v Kč, která představuje navýšení platného podání; další platné podání musí být navýšeno minimálně o stanovený příhoz, který je stanovený v AV.
 25. Přihlašovací údaje - e-mail a heslo, pomocí kterých se uživatel přihlašuje do EAS.
 26. Registrace - vyplnění a ověření identifikačních údajů (viz čl. 3 odst. 1 této přílohy č. 1).
 27. Registrační formulář - formulář „Registrace do systému“, který obsahuje identifikační údaje žadatele (vyjma přihlašovacích údajů).
 28. Sekce ukončené aukce - v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny ukončené aukce. Údaje v sekci archiv aukcí jsou veřejně přístupné po dobu tří let od data ukončení.
 29. Sekce zrušené aukce - v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny zrušené aukce.
 30. Sekce probíhající aukce - v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny aukce, které probíhají a účastníci aukce mohou na nich činit podání.
 31. Sekce vyhlášené aukce - v této sekci EAS jsou uveřejněny všechny aukce, které byly vyhlášeny.
 32. Souhlas - systémové potvrzení, které je uděleno pouze účastníkovi aukce, který učinil na aukci nejvyšší podání, a to aspoň na úrovni nejnižšího podání.
 33. Účastník aukce - uživatel, který se účastní aukce. V konkrétní aukci se zobrazuje aukčním číslem, které mu přidělí EAS.
 34. ÚZSVM - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 35. Uživatel - osoba, která se zaregistrovala do EAS, a byl jí správcem nastaven přístup do EAS.
 36. Vítěz aukce - účastník aukce, jemuž byl udělen souhlas a má tak právo a povinnost za podmínek AŘ a AV uzavřít kupní smlouvu s cenou jejího plnění ve výši aukční ceny.
 37. Vyhlášení aukce - uveřejnění aukce v sekci vyhlášené aukce.
 38. Výluka EAS - doba, po kterou je EAS nedostupný. Do výluk se zahrnuje výpadek systému (tzn. neplánovaná výluka) nebo jeho odstávka (tzn. plánovaná výluka).
 39. Zadavatel aukce - příslušný útvar ÚZSVM nebo OSS.
 40. Zmaření aukce - případ, kdy vítěz aukce na výzvu zadavatele aukce nereagoval a neuzavřel kupní smlouvu nebo neuhradil aukční cenu dle AV způsobem zde uvedeným, nebo nesplnil některou ze svých dalších povinností stanovených v AV. Ke zmaření aukce nedojde, pokud došlo k podstatné změně stavu předmětu aukce a podstatné změně práv s předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v AV.
 41. Zmařitel aukce - vítěz, který zmařil aukci. Zmařiteli aukce může být zakázáno účastnit se dalších aukcí v EAS.
 42. Zrušení aukce - případ, kdy nelze provést aukci a ani ji odročit; tato aukce je přesunuta v EAS do sekce zrušené aukce.
 43. Žadatel o účast - fyzická nebo právnická osoba, která činí úkony směřující k registraci v EAS s cílem stát se uživatelem EAS.
 44. Web - webové stránky www.nabidkamajetku.cz.
 
Čl. 3
Registrace žadatele do EAS
 
 
1.   Každý žadatel o účast musí na webu vyplnit povinné identifikační údaje (viz odst. 3 tohoto článku), a zvolit si heslo (viz odst. 2 tohoto článku). Následně proběhne ověření kontaktní e-mailové adresy a mobilního telefonu.
 
2.   Heslo:
a)    musí být tvořeno minimálně 6 znaky;
b)    musí obsahovat písmena i číslice.
 
3.  Identifikačními údaji jsou:
a)    jméno a příjmení nebo název právnické osoby;
b)    datum narození nebo IČO;
c)    e-mailová adresa;
d)    telefonní číslo;
e)    kontaktní adresa.
 
4.   Současně s registrací žadatel čestně prohlašuje, především že:
a)    identifikační údaje jsou úplné a pravdivé a budou udržovány v aktuálním stavu;
b)    je plně způsobilý k právním jednáním;
c)    souhlasí ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se zpracováním veškerých svých osobních údajů zadávaných do EAS a jejich využitím správcem, a to výhradně pro účely provozování EAS;
d)    v případě změny identifikačních údajů tyto oznámí správci;
e)    se seznámil s platným AŘ, souhlasí s ním a zavazuje se ho dodržovat.
 
5.   Uživatel má právo požádat správce o zrušení registrace. V případě, že je uživatel účastníkem aukce, nelze po dobu trvání této aukce provést zrušení registrace. Po zrušení registrace na žádost uživatele se nemůže uživatel znovu přihlásit a být účastníkem aukcí bez provedení opětovné registrace. Při zrušení registrace nedochází k odstranění všech dat uživatele z EAS, pouze nebude možné účastnit se aukcí.
 
6.   Správce si vyhrazuje právo nepovolit opakovanou registraci žadateli o účast, v případě, že jeho registrace byla zrušena z důvodu zmaření aukce.
 
7.   Svou registrací bere účastník aukce na vědomí, že pokud uvede v registračním formuláři nepravdivé identifikační údaje (např. nepravé jméno, přezdívku, neexistující adresu apod.), je takové jednání posuzováno jako zmaření aukce, zadavatel aukce s ním neuzavře kupní smlouvu a vůči účastníkovi aukce mohou být uplatněny sankce vyplývající z aukčního řádu systému pro provádění elektronických aukcí (např. zákaz účasti v dalších aukcích zadavatele), včetně náhrady škody vzniklé v souvislosti se zmařením aukce.
  
 
Čl. 4
Základní povinnosti a práva uživatele a účastníka aukce
 
1.   Uživatel je povinen:
a)    udržovat v aktuálním platném stavu své identifikační údaje;
b)    veškeré informace týkající se EAS a kupní smlouvy, které obdrží od správce, považovat za důvěrné a neposkytovat je třetí osobě.
 
2.   Uživatel nesmí:
a)    jakýmkoliv způsobem zasahovat do EAS, narušovat či nepřiměřeně zatěžovat EAS, užívat EAS jinak, než jak je stanoveno v tomto AŘ, a to ani pro svou vlastní potřebu;
b)    analyzovat EAS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí;
c)    umožnit třetí osobě analýzu EAS za účelem vytvoření obdobného systému pro provádění elektronických aukcí;
d)    zahrnout EAS, včetně dat a výstupů, do jiných systémů bez souhlasu správce;
e)    poskytnout své přihlašovací údaje jiné osobě.
 
3.   Uživatel jako účastník aukce je povinen:
a)    seznámit se se všemi údaji uveřejněnými v EAS, informacemi a dokumenty o aukci a zejména pak s AV, se stavem předmětu aukce a závazky a právy, které na něm váznou;
b)    dodržovat podmínky stanovené v AŘ a v AV, na jejichž základě aukce probíhá;
c)    zaregistrovat (zapsat) se do aukce s dostatečným časovým předstihem, aby si správce aukce mohl ověřit splnění podmínek zápisu tohoto   účastníka do aukce; případné podmínky budou stanoveny v AV;
d)    provést kontrolu podání, které hodlá v aukci prostřednictvím EAS učinit a kterým je jako účastník aukce vázán;
e)    pokud se stane vítězem aukce, dodržet podmínky zaplacení a převzetí předmětu aukce dle příslušné AV.
 
4.   Uživatel účastí v aukci prohlašuje, že:
a)   svoji nabídku činí vážně a nikoliv v omylu, že se seznámil s podmínkami AŘ, že jsou mu srozumitelné, že s nimi souhlasí a zavazuje se dodržet povinnosti z nich plynoucí; účastník aukce výslovně prohlašuje, že souhlasí s předloženým zněním kupní smlouvy, včetně jejích příloh, na prodej předmětného majetku a zavazuje se v případě vítězství v aukci uzavřít kupní smlouvu v souladu s výše uvedenými podmínkami;
b)    je schopen dodržet své povinnosti a závazky vyplývající z kupní smlouvy, zejména zaplatit řádně a včas kupní cenu za předmět koupě;
c)    zavazuje se bezodkladně písemně oznámit zadavateli všechny podstatné skutečnosti, které mají nebo by mohly mít vliv na prodej předmětného prodávaného majetku, zejména na povinnost zaplacení kupní ceny;
e)    není osobou, v jejíž prospěch nemůže ÚZSVM ve smyslu ustanovení § 18 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, s majetkem naložit se vztahuje jen na majetek se kterým je ÚZSVM příslušný hospodařit podle § 11 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů;
f)     v případě, že dojde ke změně výše uvedených skutečností uvedených v písm. d) až e) tohoto odstavce, nebude se účastnit žádné aukce v EAS a bezodkladně tyto změny oznámí správci;
g)   užitím prostředků k případnému zaplacení ceny dosažené v aukci nedochází k legalizaci výnosů z trestné činnosti ve smyslu § 3 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů;
h)    je mu znám stav předmětu aukce.
 
5.   Účastník aukce nemá právo na úhradu jakýchkoliv nákladů spojených se svojí účastí v aukci.
  
Čl. 5
Základní povinnosti a práva zadavatele aukce
 
1.   Zadavatel aukce je povinen:
a)    uveřejnit v EAS všechny informace a dokumenty o aukci, zejména pak o předmětu aukce a práv na něm váznoucích formou AV a dalších dokumentů, omezující podmínky pro účast v aukci a popřípadě formu a způsob předání jiných informací;
b)    uveřejnit neprodleně v EAS formou dodatku k AV všechny změny stavu předmětu aukce či práv na něm váznoucích; tyto změny je možné provádět pouze u připravovaných aukcí do okamžiku zahájení aukce;
c)    bez zbytečného odkladu zrušit aukci, pokud se podstatným způsobem změní stav předmětu aukce či práva na něm váznoucí;
d)    v případě podmíněného přístupu do aukce zkontrolovat splnění stanovených podmínek uživatelem a neprodleně provést v EAS potvrzení jeho zápisu do aukce jako účastníka aukce;
 
2.   Zadavatel aukce v AV uvede:
a)    datum a čas zahájení aukce, datum a čas ukončení aukce, termín přihlášení do aukce, nejnižší podání a výši příhozu;
b)    podmínky účasti v aukci;
c)    další podmínky provedení a vypořádání aukce, kde tato ustanovení v AV mají přednost před AŘ.
 
3.   Správce EAS má právo deaktivovat účastníka v seznamu účastníků nebo okamžitě zrušit jeho registraci v případě, že účastník opakovaně poruší některou z povinností stanovených zejména AŘ a AV.
 
4.   V písemně odůvodněných případech má zadavatel právo aukci zrušit. Informaci o zrušení aukce zašle zadavatel prostřednictvím EAS všem účastníkům aukce, kteří podali nabídku.
 
5.   V případě, že vítěz aukce uvedl nepravdivé identifikační údaje nebo nejsou aktualizovány, zadavatel má právo neuzavřít kupní smlouvu. Nedojde-li z tohoto důvodu k uzavření kupní smlouvy, je aukce zmařená.
  
 
Čl. 6
Průběh aukce
 
1.   Aukce je vyhlášena uveřejněním AV v sekci vyhlášené aukce.
 
2.   Konání aukce je oznámeno v EAS v sekci vyhlášené aukce, kde je uveden datum a čas zahájení a datum a čas ukončení aukce. Tento časový úsek je stanoven AV. Dále jsou zde uveřejněny všechny informace a dokumenty, které k aukci poskytl zadavatel aukce.
 
3.   Základním dokumentem je AV, kterou je povinen zadavatel aukce uveřejnit v EAS.
 
4.   Uživatel se musí k aukci přihlásit, tím se stane účastníkem aukce.
 
5.   V čase zahájení aukce se statut aukce vyhlášená změní na statut probíhající a tato aukce se přesune ze sekce vyhlášené aukce do sekce probíhající aukce. Současně je každému účastníkovi aukce zaslán e-mail o zahájení aukce.
 
6.   Každému účastníkovi aukce je přiděleno aukční číslo, které platí pouze pro konkrétní aukci.
 
7.   Pro přihlášené účastníky aukce v EAS se v čase zahájení aukce zpřístupní možnost činění podání na aukci tím, že se jim nabídne vždy nejnižší možné další platné podání. Účastník aukce může nabídnout i vyšší částku. Po kontrole účastníkem aukce takto zobrazené či navýšené částky v Kč, účastník aukce potvrdí tuto částku a učiní tak své podání na aukci.
 
8.   K aukci se lze přihlásit ve fázi vyhlášené aukce a v průběhu aukce.
 
9.   Průběh učiněných podání na aukci je možné zjistit v kartě aukce.
 
10.  Pokud je podání převýšeno jiným účastníkem aukce, jsou účastníci aukce o této skutečnosti informováni e-mailem prostřednictvím EAS.
 
11.  V průběhu aukce provádí správce aukce kontrolu dostupnosti adresy ve veřejné datové síti, kde aukce probíhá, prostřednictvím k tomu zřízené služby. V případě, že dojde v poslední hodině před ukončením aukce k výluce EAS přesahující pět minut, posouvá se čas ukončení o 1 hodinu od ukončení takové výluky EAS. Pokud výluka EAS nepřesáhne 5 minut, čas ukončení aukce se nemění. O nastalé výluce EAS je správce aukce povinen bez zbytečného odkladu (tzn. neprodleně po skončení výluky EAS) informovat každého účastníka aukce na jeho e-mail.
 
12.  Pokud někdo z účastníků aukce učiní podání v posledních dvou minutách před časem ukončením aukce, čas ukončení aukce se posouvá o dvě minuty od okamžiku učinění tohoto podání. Je-li v této lhůtě učiněno další platné podání, posouvá se čas ukončení aukce o další dvě minuty od tohoto podání.
 
13.  Ve třetí minutě před časem ukončením aukce se objeví v EAS výzva „Poprvé“. Po minutě se objeví v EAS výzva „Podruhé“. Po další minutě se objeví v EAS upozornění: „Neučiní-li někdo z účastníků aukce podání vyšší než bylo podání učiněné naposled účastníkem aukce (identifikátor účastníka aukce), bude účastníkovi s naposled učiněným podáním udělen Souhlas“. Po další minutě se objeví v EAS výzva „Potřetí“. Poté dojde k ukončení možnosti činit podání na této aukci a o této skutečnosti je i informován každý z účastníků aukce e-mailem.
 
14.  Po výzvě „Potřetí“ a kontrole dostupnosti EAS se udělí účastníkovi aukce s nejvyšším podáním souhlas, což je i zaznamenáno v EAS a tomuto vítězi aukce se zašle e-mail s oznámením o udělení souhlasu.
 
15.  Aukce, které měly být ukončeny v průběhu výluky EAS, jsou zrušeny.
 
 
Čl. 7
Uzavření kupní smlouvy
 
1.   Vítězi aukce jsou zaslány kontaktní osobou uvedenou v AV informace o platebních podmínkách k úhradě kupní ceny.
 
2.   Vítěz aukce je povinen na výzvu zadavatele aukce uzavřít kupní smlouvu a řádně a  včas uhradit kupní cenu dle AV a splnit další své povinnosti stanovené v AV. Pokud došlo k podstatné změně stavu předmětu aukce nebo k podstatné změně práv s předmětem aukce spojených či na něm váznoucích, oproti stavu, který byl uveden v AV, potom vítěz aukce nemá povinnost uzavřít kupní smlouvu.
 
3.   Zadavatel aukce má právo neuzavřít kupní smlouvu s vítězem aukce, a to i bez udání důvodu.
 
4.   Po přijetí platby na účet zadavatele je vítěz aukce zadavatelem informován o podmínkách podpisu kupní smlouvy a převzetí předmětu aukce.
 
5.   V případě, že vítěz aukce neuhradí předmět aukce nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy k úhradě, dojde ke zmaření aukce.
 
6.   Podmínky uzavření kupní smlouvy a její náležitosti stanoví příslušná AV.
  
7.   Pro uzavření kupní smlouvy platí:
a)    pokud se jedná o fyzickou osobu, musí prokázat svoji totožnost platným průkazem totožnosti, zahraniční fyzická osoba platným cestovním dokladem;
b)    pokud se jedná o právnickou osobu, osoba nebo osoby oprávněné jednat a podepisovat jménem právnické osoby (dále jen „statutární orgán právnické osoby“) musí doložit, že jsou oprávněny jednat a podepisovat jménem této právnické osoby, a to výpisem z veřejného rejstříku, výpisem z jiného zákonem stanoveného rejstříku, v němž je právnická osoba zapsána, případně kopií písemné smlouvy nebo zakládací listiny, která prokazuje založení právnické osoby, způsob podepisování a případné změny těchto údajů, nebo odkazem na zvláštní zákon, kterým právnická osoba vzniká; statutární orgán právnické osoby prokazuje svoji totožnost platným průkazem totožnosti (viz výše); pokud dojde ke změně statutárního orgánu právnické osoby a tato změna není dosud v rejstříku zapsána, může statutární orgán právnické osoby prokázat své oprávnění notářským zápisem nebo písemným čestným prohlášením a současně musí doložit, že se jedná o osobu oprávněnou jednat za vítěze aukce.
 
 
Čl. 8
Poplatky
 
Registrace do EAS je bezplatná. Účastníci aukce neplatí správci ani zadavateli aukce žádné poplatky za registraci do EAS.
 
 
Čl. 9
Provoz EAS
 
Správce zajišťuje pouze provoz, správu, údržbu EAS a nenese žádnou odpovědnost za účastníky aukce. Zadavatel ani správce nenese žádnou zodpovědnost za chyby použitého software na straně účastníka.
 
 
Čl. 10
Účinnost
 
Aukční řád je účinný dnem vyhlášení 1. 2. 2018, a to až do okamžiku vyhlášení nového AŘ.
 
 
Praha