Pondělí, 25. května 2020

odbor Hospodářsko správní

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • komplexně zajišťuje provozní potřeby Územního pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí; zabezpečuje pro Územní pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí dopravu, technicko-hospodářské, provozní, kancelářské a jiné služby;
  • provádí evidenci a správu majetku Územního pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí; realizuje činnosti stanovené samostatným oddělením Bezpečnostním v souvislosti s bezpečností a ochranou zdraví při práci, požární ochranou a osobními ochrannými pracovními prostředky;
  • podílí se na organizaci a vyhodnocování veřejných zakázek v oblasti své působnosti; v rámci své působnosti zpracovává investiční záměry dílčích investičních akcí, které se týkají Územního pracoviště v hl. m. Praze, které předkládá oddělení Programového financování odboru Finančního k posouzení a zařazení k realizaci v rámci výdajů programového financování; zpracovává podklady pro závěrečné vyhodnocení těchto akcí;
  • zabezpečuje projekty na hospodárnější rozmístění státních institucí i využití administrativních budov státu, a to včetně zpracování příslušné dokumentace a její realizace;
  • v rámci Územního pracoviště v hl. m. Praze provádí analýzy výstupů z Centrálního registru administrativních budov (zejména klíčové ukazatele výkonnosti a další významné ukazatele);
  • zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, zpracovává finanční plány a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření za oblast své působnosti.
 Ředitelka odboru:
Ing. Lenka Knytlová
Tel.: 225 776 165
E-mail: lenka.knytlova@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Knytlová.pdf