Pátek, 29. května 2020

oddělení Provozu a správy budov

Oddělení plní tyto hlavní úkoly: 

 
  • zajišťuje veškeré činnosti spojené s provozem útvarů Územního pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí;
  • zabezpečuje komplexně správu budov za Územní pracoviště v hl. m. Praze; zajišťuje činnosti související s evidencí a správou majetku, který Územní pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí používá ke své činnosti;
  • smluvně zajišťuje dodávky služeb, zboží a stavebních prací v oblasti své působnosti od externích dodavatelů;
  • zajišťuje opravy budovy Ústředí, opravy a revize vnějšího a vnitřního vybavení budovy, včetně strojního vybavení, elektroinstalace a elektrických zařízení;
  • připravuje návrhy řešení prostorové dislokace útvarů v budově Ústředí v souladu s kapacitními možnostmi;
  • pro útvary Územního pracoviště v hl. m. Praze a Ústředí zabezpečuje komplexní zajištění materiálně-technického zásobování a dodává odboru Finančnímu podklady pro zaevidování do účetní evidence;
  • připravuje podklady pro příslušnou likvidační komisi a podílí se na její činnosti;
  • realizuje přijatá opatření k ochraně životního prostředí, včetně likvidace odpadů;
  • vede v Informačním systému o majetku státu evidenci o pohybu a umístění majetku, který užívají útvary umístěné v budově Ústředí;
  • připravuje podklady pro zadávání veřejných zakázek v oblasti své působnosti.
 Vedoucí oddělení:
Bc. Martina Větrovská

E-mail: martina.vetrovska@uzsvm.cz