Středa, 27. května 2020

Právní služby ÚZSVM

Právní služby Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových podle zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") je orgánem České republiky, který:
·         jedná za stát v řízení před soudy, rozhodci nebo stálými rozhodčími soudy, správními úřady a jinými orgány, v majetkových věcech státu
·         zpracovává na základě žádosti organizačních složek právní stanoviska, týkající se majetku státu
·         plní další úkoly stanovené zvláštními právními předpisy a zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Další informace a podrobnosti o právních službách Úřadu Vám poskytne odbor Právních služeb.
 
Výlučné jednání Úřadu (§ 2 až 5 zákona č. 201/2002 Sb.)
Úřad vystupuje za stát v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu namísto organizačních složek státu příslušných s tímto majetkem hospodařit.
Úřad ze zákona za stát jedná:
·         před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci určení vlastnického práva státu
o   k nemovité věci, jejíž ocenění přesahuje v době zahájení řízení částku 25 000 000 Kč
o   k nemovité nebo movité věci prohlášené za národní kulturní památku
o   ke stavbě, která je sídlem Parlamentu, prezidenta republiky, vlády, ministerstva nebo jiného ústředního správního úřadu, Ústavního soudu, Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu a Nejvyššího kontrolního úřadu, nebo pozemku touto stavbou zastavěnému, anebo ve věci vyklizení uvedených nemovitých věcí, popřípadě vydání uvedené movité věci
·         před tuzemskými soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 250 000 000 Kč
·         před zahraničními a mezinárodními soudy a rozhodčími orgány ve věci peněžitého plnění převyšujícího 50 000 000 Kč a v obchodních věcech 100 000 000 Kč
·         před Ústavním soudem o ústavní stížnosti v případech, kdy podaná ústavní stížnost souvisí s věcí týkající se majetku
Výjimky z výlučného jednání stanoví zákon č. 201/2002 Sb.
 
Dohodnuté jednání Úřadu (§ 6 až 8 zákona č. 201/2002 Sb.)
Úřad se může dohodnout s příslušnou organizační složkou státu, že bude jednat za stát v řízení před soudem, rozhodčím orgánem, správním úřadem nebo jiným orgánem ve věci týkající se majetku státu namísto této příslušné organizační složky i v případech, které nesplňují zákonem stanovená kritéria pro výlučné jednání Úřadu.
 
Vedlejší účastenství (§ 9 až 10 zákona č. 201/2002 Sb.)
Úřad může vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka v občanském soudním řízení před soudy v jakékoli věci týkající se majetku, se kterým je příslušná hospodařit státní organizace, má-li stát právní zájem na výsledku takového řízení. Do řízení Úřad vstupuje z vlastního nebo jiného podnětu anebo na výzvu účastníka řízení učiněnou prostřednictvím soudu.
 Výjimky z možnosti Úřadu vystupovat za stát jako vedlejšího účastníka stanoví zákon č. 201/2002 Sb.
 
Právní stanoviska (§ 13 zákona č. 201/2002 Sb.)
Ve významných nebo právně složitých věcech týkajících se majetku státu mohou organizační složky státu a státní organizace požádat Úřad o právní stanovisko ve smyslu § 13 zákona č. 201/2002 Sb.
 
Zastupování obcí (§13a až 13c zákona č. 201/2002 Sb.)
Úřad v případech a za podmínek stanovených zákonem č. 201/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů může poskytovat obcím právní pomoc spočívající v zastupování obcí v řízení před soudem, kdy je proti obci uplatněn nárok na určení vlastnického práva k nemovitosti, kterou obec dříve nabyla od státu nebo nárok na vyklizení této nemovitosti. Tato právní pomoc je poskytována na základě vzájemné dohody a bezplatně.
 
Přímá účast Úřadu v řízení (§11 až 12 zákona č. 201/2002 Sb.)
 Úřad je způsobilý být sám účastníkem občanského soudního řízení a má pro toto řízení procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu se zvláštním právním předpisem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, anebo do takového řízení vstupuje. 
 
Přímá účast v řízení, kdy Úřad vystupuje za stát jako příslušná organizační složka (§18 zákona č. 201/2002 Sb.)
 Úřad vystupuje jako účastník v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Zastupuje stát i v tzv. nesporných řízeních, to jest dědických řízeních, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako tzv. odúmrť státu. Dále jedná za stát ve správních řízeních, zejména stavebních, pokud se týkají majetku, se kterým je Úřad příslušný hospodařit.