Přímá účast Úřadu v řízení

Přímá účast Úřadu v řízení (§11 až 12 zákona č. 201/2002 Sb.)

 
 
Úřad je způsobilý být sám účastníkem občanského soudního řízení a má pro toto řízení procesní způsobilost, pokud v případech doloženého majetkového zájmu státu a v souladu se zvláštním právním předpisem podává návrhy na zahájení řízení před tuzemskými soudy o neplatnost smlouvy o převodu vlastnictví věci nebo smlouvy o převodu cenných papírů, jejichž účastníkem není stát ani státní organizace, anebo do takového řízení vstupuje.
 
 

Přímá účast v řízení, kdy Úřad vystupuje za stát jako příslušná organizační složka (§18 zákona č. 201/2002 Sb.)

 
Úřad vystupuje jako účastník v řízení před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány ve věcech týkajících se majetku státu, se kterým je Úřad, jako organizační složka státu, příslušný hospodařit. Zastupuje stát i v tzv. nesporných řízeních, to jest dědických řízeních, kdy je pravděpodobné, že dědictví připadne jako tzv. odúmrť státu. Dále jedná za stát ve správních řízeních, zejména stavebních, pokud se týkají majetku, se kterým je Úřad příslušný hospodařit.