Pátek, 6. prosince 2019

Čtyři miliony korun obohatí státní rozpočet

11.12.2007
ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), řešil další případ majetku, který získal na základě rozhodnutí Okresního soudu v Blansku jako odúmrť.

ÚZSVM, odbor Odloučené pracoviště Blansko (Územní pracoviště Brno), řešil další případ majetku, který získal na základě rozhodnutí Okresního soudu v Blansku jako odúmrť.Největší položkou byly vklady na účtech u peněžních ústavů a na vkladních knížkách, které činily částku více než 3, 7 milionu korun, a cenné papíry v hodnotě téměř 380 tisíc korun.Z této pozůstalosti ÚZSVM také prodal různé movité věci (nábytek, klavír, sklo a porcelán) v celkové hodnotě téměř 23 tisíc korun. Dále ÚZSVM předal Puncovnímu úřadu v Praze menší množství šperků, a to Zápisem o změně příslušnosti hospodařit s majetkem státu.Výtěžek, tedy částku převyšující 4 miliony korun, odvedl ÚZSVM do státního rozpočtu.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi, respektive majetkem, vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění.Děkuji za informování veřejnosti.v z. Mgr. Jana Lysá, v. r.

vedoucí samostatného oddělení Komunikace