Pondělí, 17. února 2020

Výzva občanským sdružením

15.10.2003

Územní pracoviště Plzeň (ÚP) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) vyzývá všechna občanská sdružení (eventuelně jiné subjekty), kterým byl původně odevzdán majetek státu do trvalého užívání podle § 70 hospodářského zákoníku (následně dle platné právní úpravy změna ve výpůjčku) a na který se nevztahuje ustanovení § 60c zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění, a ustanovení § 14, 15 zákona č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky, aby ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. sdělila ÚZSVM ÚP Plzeň, Radobyčická 14, 306 04 Plzeň následující:


- zda mají zájem na právním vztahu k majetku státu po 1. 1. 2004

- návrh formy budoucího uspořádání právního vztahu k nemovitostem (převod vlastnictví, smluvní užívací vztah).Výzva se týká všech nemovitostí v katastrálních územích bývalých Okresních úřadů Domažlice, Cheb, Klatovy, Karlovy Vary, Plzeň, Plzeň-sever, Rokycany, Sokolov, Tachov. Jejím důvodem je skutečnost, že stávající výpůjčka zaniká k 1. lednu 2004. Po tomto datu by šlo bez dalšího majetkoprávního uspořádání o užívání majetku státu bez právního důvodu.Pokud dojde novelou zákona č. 219/2000 Sb. k nové úpravě vztahu k předmětnému státnímu majetku (plánované ustanovení § 60d zákona č. 219/2000 Sb.), bude úprava provedena dle nového zákonného znění.Odezva bude sloužit k přehledu o dotčených subjektech i o možnostech dalšího postupu.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová v.r.

vedoucí oddělení Komunikace