Pátek, 13. prosince 2019

ÚZSVM řeší další případ odúmrti

20.08.2004

Rodinný dům zaplněný nepotřebnými věcmi s příslušenstvím připadl v dědickém řízení odboru Odloučené pracoviště Písek ÚZSVM (Územní pracoviště České Budějovice).Zaměstnanci odboru provedli prohlídku nemovitosti a zjistili, že původní majitel zaplnil dům nepotřebnými věcmi tak, že není možné projít některými místnostmi.ÚZSVM přistoupí k realizaci nemovitosti na základě platných právních předpisů až po vyhotovení soupisu movitých věcí nacházejících se uvnitř objektu. Některé z nich by totiž mohly být případně nabídnuty k prodeji. Finanční částku z prodeje majetku pak ÚZSVM odvede do státní pokladny.Každý rok řeší ÚZSVM několik set případů odúmrtí. Mezi nejčastější druhy majetku, které ÚZSVM z odúmrtí připadnou patří bytová zařízení, drobné šperky, rodinné starožitnosti, vklady na vkladních knížkách, cenné papíry z privatizace, v celku výjimečně motorová vozidla a dále nemovitosti. Hodnoty těchto majetků se pohybují od korunových položek po milionové částky.Odúmrť je v právním řádu České republiky obecně definována v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, a to v § 462 takto: dědictví, které nenabude žádný dědic, připadne státu. Příslušnost ÚZSVM hospodařit s takto nabytými věcmi respektive majetkem vyplývá ze zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích v platném znění.Děkujeme za Váš zájem o činnost ÚZSVM a těšíme se na další spolupráci.Izabela Filová, v. r.,

vedoucí samostatného oddělení Komunikace ÚZSVM