Stížnosti a petice, oznámení o korupci

Stížnosti a petice
Vyřizováním stížností a petic se zabývá odbor Kontroly
 
Komunikace s odborem Kontroly:
· Prostřednictvím telefonního čísla:
Telefon: + 420 225 776 489
· Prostřednictvím osobního doručení:
Podatelny ÚZSVM v sídlech Územních pracovišť.
· Prostřednictvím elektronické pošty:
E-mail:
petice.stiznosti@uzsvm.cz
· Prostřednictvím poštovního úřadu:
Adresa:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Kontroly
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
Oznámení podezření na korupci
V souladu s Interním protikorupčním programem ÚZSVM jsou oznamovatelům podezření na korupci či zjištění korupčního jednání k dispozici níže uvedené komunikační kanály Úřadu.
 
Oznámení podezření na korupci by mělo obsahovat zejména
 
- identifikaci osob podezřelých ze spáchání korupčního jednání, včetně všech zainteresovaných osob, popř. osob profitujících z takového jednání;
- podrobný a souvislý popis možného korupčního jednání včetně časového sledu;
- konkrétní důkazy o nepřípustném jednání nebo jiné konkrétní poznatky podporující podezření ze spáchání korupčního jednání;
- případný požadavek na zajištění anonymity oznamovatele.
 
 
PROTIKORUPČNÍ LINKA Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
Telefon: + 420 225 776 489
Další možnosti oznámení:
· Protikorupční e-mailová adresa:
petice.stiznosti@uzsvm.cz
· Adresa pro poštovní styk:
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
odbor Kontroly
Rašínovo nábřeží 390/42
128 00 Praha 2
· Prostřednictvím osobního doručení:
Podatelny ÚZSVM v sídlech Územních pracovišť.
· Osobní podání oznámení na odbor Kontroly
v sídle Úřadu, Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2.
· Prostřednictvím schránky pro příjem listinných oznámení, která je přístupná v pracovní dny v čase od 8:00 do 17:00 hodin a umístěná v sídle Úřadu v budově Ústředí, na adrese Rašínovo nábřeží 390/42, Praha 2, v prostorách chodby od bočního vchodu do budovy z ulice Plavecké, mimo dosah kamerového systému.
 
PROTIKORUPČNÍ LINKA Ministerstva financí ČR
 
Telefon: +420 257 043 800
E-mail:
korupce@mfcr.cz
 
Na tuto telefonní linku a e-mailovou adresu je možné hlásit korupční případy, s nimiž se setkáte na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 
PROTIKORUPČNÍ LINKA 199 Ministerstva vnitra ČR byla zrušena ke dni 30. 4. 2012.
 
DALŠÍ KONTAKTY
V případě podezření ze spáchání korupce, resp. trestné činnosti obecně, je třeba učinit oznámení u orgánů činných v trestním řízení, konkrétně pak nejlépe na Policii ČR nebo státním zastupitelství (viz § 158 odst. 2 trestního řádu, resp. § 16a zákona o státním zastupitelství), neboť pouze tyto orgány jsou kompetentní k posuzování jednání z hlediska naplnění skutkových podstat trestných činů.
Podrobnosti k podání trestního oznámení jsou dostupné na Portálu veřejné správy.