Pondělí, 9. prosince 2019

Reakce na další nepřesné a zavádějící informace v pořadu Reportéři ČT

28.02.2017 |
Reakce na další nepřesné a zavádějící informace v pořadu Reportéři ČT
V pondělí 27.2.2017 odvysílala Česká televize další reportáž o prodeji pozemků v Harrachově. Vzhledem k tomu, že opět obsahovala celou řadu nepravdivých a zavádějících tvrzení, zveřejňujeme reakci.
ÚZSVM prověřování hospodaření s nemovitostmi, které tvoří lyžařský areál v Harrachově, vítá. Důvodem je mj. velmi nestandardní jednání právě Petra Urbánka, tehdejšího náměstka a dlouholetého zaměstnance ÚZSVM (v různých funkcích) a blízkého spolupracovníka tehdejšího generálního ředitele Miloslava Vaňka. Ač komise pro nakládání s majetkem dne 10.12.2014 schválila uzavření nájemní smlouvy se Sportovním areálem Harrachov od 1.1.2015 do 30.12.2016 za roční nájemné 3.733.496,-Kč, tehdejší náměstek Urbánek pouhých 9 dnů poté, tedy 19.12.2014 podepsal v zastoupení tehdejšího generálního ředitele pokračování nájmu pozemků za částku výrazně nižší, a to 2,178 mil. Kč.
 
Dále není pravda, že by ÚZSVM podal žalobu k soudu na základě zápisu pana Urbánka z jednání se Sportovním areálem Harrachov (SAH). ÚZSVM podal žalobu k soudu z toho důvodu, že SAH odmítl akceptovat nájemné požadované ÚZSVM. Dále pan Urbánek zcela nepravdivě uvádí, že generální ředitelka nepodepisuje smlouvy. Toto je prokazatelná lež.  Náměstek pro Právní služby a hospodaření s majetkem podepisuje dokumenty v jeho kompetenci. Pouze pokud je generální ředitelka nepřítomná, například z důvodu čerpání řádné dovolené, je náměstek oprávněn podepisovat dokumenty v zastoupení generální ředitelky. Kupní smlouvu za ÚZSVM podepsal náměstek pro Právní služby a hospodaření s majetkem v zastoupení generální ředitelky. Tedy došlo ke stejné situaci jako v r. 2014 u pana Urbánka, který v zastoupení generálního ředitele podepsal podezřelé prodloužení nájemní smlouvy se SAH za výrazně nižší nájem, než schválila komise několik dnů předtím.
 
ÚZSVM požadoval po SAH navýšení nájmu podle zpracovaného znaleckého posudku. SAH odmítl na zvýšení nájmu přistoupit, s posudkem ÚZSVM nesouhlasil a předložil vlastní znalecký posudek na nájem. ÚZSVM však trval na navýšení nájmu dle posudku zadaného ÚZSVM. SAH se obrátil na náměstka ministra financí JUDr. Ondřeje Závodského, PhD., jehož sekce mj. vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast hospodaření s majetkem státu, a rovněž ve vztahu k ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru, vykonává odborný dohled nad činností ÚZSVM, včetně metodické činnosti (sekce 03 – Majetek státu). Reakci NM Závodského, která byla zaslána SAH, obdržel ÚZSVM na vědomí. Mj. je v ní uvedeno, že jednání, které se za účasti NM Závodského konalo dne 22. července 2015, naznačilo možnost jistých postupů – dopracování posudků podle připomínek odborného pracoviště Ministerstva financí, popř. vypracování posudku revizního. ÚZSVM se znalcem jednal, znalec na posudku trval. Revizní znalecký posudek na nájem ÚZSVM odmítl zpracovat. Protože se nesoulad mezi znaleckými posudky nepodařilo odstranit a SAH i přes mnohá jednání odmítl na zvýšení nájmu přistoupit, ÚZSVM podal žalobu k soudu.
 
Kupní cena uvedená v kupní smlouvě byla vyšší než cena stanovená podle znaleckého posudku zpracovaného v roce 2016 pro prodej nemovitostí, a to znaleckým ústavem, který i soud používá pro zpracování revizních posudků. Posudek z roku 2015, na který se odkazuje reportáž, byl zpochybněn mimo jiné dvěma sekcemi Ministerstva financí. Obě sekce MF doporučovaly doplnění posudku, NM Závodský ve svém dopise, který adresoval SAH, dokonce vypracování posudku revizního. Aby bylo možné prodej uskutečnit, ÚZSVM v souladu s metodikou Ministerstva financí, která stanoví, že znalecký posudek nesmí být starší jednoho roku ke dni podpisu smlouvy žadatelem, nechalo územní pracoviště v roce 2016 zpracovat znalecký posudek pro stanovení kupní ceny – znaleckým ústavem Activities. Jedním z podkladů, které měl znalecký ústav Activities k dispozici byl i posudek z roku 2015. Všechny znalecké posudky ÚZSVM předal k vyhodnocení odboru justičního dohledu Ministerstva spravedlnosti, který vyřizuje stížnosti na činnost znalců a provádí kontrolu znalecké činnosti.
 
ÚZSVM i nadále trvá na svém tvrzení, že označení příslušné části pozemků za „lukrativní stavební pozemky“ je manipulativní a nepravdivé, neboť navozuje dojem, že je na nich možné stavět. Reportáž opět zamlčuje, že tyto pozemky již zastavěné jsou, a to stavbami ve vlastnictví SAH.
 
Informace NM Závodského o tom, že souhlasí s většinou námitek MŽP, je pro ÚZSVM zcela nová. Neboť v době uzavření smlouvy se SAH sekce NM Závodského z podkladů, které si vyžádala od územního pracoviště ÚZSVM, připravila reakci ministra financí na interpelaci poslance Jana Farského. V této reakci se sekce NM Závodského zcela ztotožnila s postupem ÚZSVM, když mj. konstatovala, že „Odkoupení pozemků SAH je v daném případě v zásadě jediné právně možné a logické řešení, protože jím dojde ke sjednocení vlastnictví pozemků a staveb v areálu v souladu s OZ“ (občanským zákoníkem). Zároveň sekce NM Závodského odkázala i na judikaturu Nejvyššího soudu a funkční celek. Dále sekce NM Závodského v návrhu reakce ministra financí uvedla „Pokud jde o znalecký posudek znalce Biena, konstatuji, že tento nebyl primárně zpracován za účelem stanovení ceny v místě a čase obvyklé pro účely prodeje pozemků, ale pro stanovení cen nájmu pozemků“. 
 
 
Zveřejňujeme celé odpovědi redaktorovi Reportérů ČT:
 
Informace v režimu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, jsou zveřejněny zde: http://www.uzsvm.cz/poskytnute-informace-307-0-85/201714-zadost-ohledne-pozemku-v-harrachove-125209/
 
Informace mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.:
 
1. Kdy byla doručena ÚZSVM schvalovací doložka ke kupní smlouvě mezi ČR, resp. ÚZSVM a Sportovním areálem Harrachov z Ministerstva životního prostředí?
Původní stanovisko MŽP bylo na územní pracoviště Hradec Králové doručeno 30.12.2016. Další informace ohledně následujícího postupu jste obdržel v odpovědi na Vaši žádost v režimu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.
 
2. Kdo konkrétně z vašeho úřadu nese odpovědnost za to, že prodej nakonec nebyl realizován? Konkrétní územní pracoviště nebo Ústředí?Kdo konkrétně z vašeho úřadu nese odpovědnost za to, že prodej nakonec nebyl realizován? Konkrétní územní pracoviště nebo Ústředí?
Prodej nebyl realizován z toho důvodu, že nebyla udělena schvalovací doložka. Ohledně prověření celého postupu ÚZSVM proběhne důkladná kontrola. Případná opatření budou přijata v návaznosti na výsledky této kontroly. 
 
3. Proč nebyla kupní smlouva podepsána současně oběma stranami, ale nejdříve SAH a až za týden ÚZSVM?
Jedná se o zcela standardní postup, který stanoví vnitřní předpis ÚZSVM. Ten určuje, že „Pro podepisování dvoustranného právního jednání platí, že oprávněnému vedoucímu zaměstnanci Úřadu je smlouva (dohoda) předkládána až po podpisu druhé smluvní strany (strany dohody)“. Toto ustanovení platí minimálně od roku 2008.
 
4. Proč kupní smlouvu za ÚZSVM podepsal v zastoupení náměstek JUDr. Kremlík a ne generální ředitelka Kateřina Arajmu? Pokud byla GŘ v den podpisu nepřítomna, proč smlouvu nepodepsala v době, kdy už byla opět v úřadu?
Důvodem je to, že generální ředitelka čerpala řádnou dovolenou. Aby nedocházelo k prodlení,  kupní smlouva byla v souladu se všemi předpisy a zavedenou praxí podepsaná osobou oprávněnou jednat v zastoupení generální ředitelky, a to náměstkem pro Právní služby a hospodaření s majetkem.
 
5. Jaká škoda vznikla státu od doby, kdy SAH odmítl platit zvýšené nájemné až po dnešní den?
Od ukončení nájemní smlouvy probíhá bezesmluvní užívání pozemků s tím, že SAH posílá nižší platby podle svého znaleckého posudku. S tím ÚZSVM zásadně nesouhlasí, proto podal žalobu k soudu. Výši bezesmluvního užívání tedy určí nezávislé soudní jednání, které v současnosti probíhá. V daném případě tedy nepožaduje ÚZSVM po SAH zaplacení škody, ale doplacení bezdůvodného obohacení. Rozdíl mezi částkou hrazenou SAH a částkou požadovanou ÚZSVM je k 15.2.2017 celkem 3 506 414 Kč. Oba posudky jsou ke stažení zde: http://www.uzsvm.cz/poskytnute-informace-307-0-85/201714-zadost-ohledne-pozemku-v-harrachove-125209/
 
6. ÚZSVM nejdříve tvrdil, že s dlužníkem se o prodeji nejedná, pak ale začal se SAH jednat a výsledkem byla už zmíněná kupní smlouva. Kdy a proč došlo k tomuto obratu ve filozofii ÚZSVM?
Příslušná ustanovení kupní smlouvy řešila doplacení všech pohledávek ÚZSVM vůči SAH. Nedošlo tedy k žádnému obratu ve filozofii. ÚZSVM by nepřevedl majetek státu na dlužníka.
 
7. Jaký bude další vývoj kolem prodeje harrachovských pozemků? Opravdu budete čekat, až jak dopadne soud se SAH? A do té doby bude státu SAH nadále platit takové nájemné, jaké sám uzná za vhodné? Není poněkud zvláštní, že si ten, kdo je v nájmu, diktuje výši nájemného?
V případě, že vznikne spor, v demokratickém státě rozhoduje nezávislý soud. Není pravda, že by SAH diktoval výši nájemného, ÚZSVM u soudu pomocí žaloby požaduje doplacení bezesmluvního užívání, které bylo stanoveno posudkem z roku 2015. Rozhodnutí o výši nájemného je nyní věcí soudu. Jedná se o zcela standardní postup.
 
8. Ještě bych vás chtěl požádat o informace o tom,  kdy a v jaké výši udělil váš úřad pokuty akciové společnosti Sportovní areál Harrachov za pronajímání pozemků, které měla sama v nájmu.
ÚZSVM u soudu vymáhá po SAH doplacení bezdůvodného obohacení. Podle svého tvrzení příslušné územní pracoviště ÚZSVM žádnou pokutu za pronajímání pozemků vůči SAH neuplatňovalo. Postup příslušného pracoviště prověří nařízená kontrola.