Sobota, 4. dubna 2020

Územní pracoviště ÚZSVM

17.02.2005

5. díl seriáluÚzemní pracoviště Střední Čechy tvoří na Územním pracovišti 3 odbory: odbor Hospodářsko-správní a Personální, odbor Právních služeb, odbor Hospodaření s majetkem státu a 12 odborů Odloučených pracovišť- Benešov, Beroun, Kladno, Kutná Hora, Kolín, Mělník, Mladá Boleslav, Nymburk, Příbram, Praha-východ, Praha-západ a Rakovník. Ř˜editelem Územního pracoviště Střední Čechy se sídlem v Praze je Ing. Vladimír Hůlka.Územní pracoviště Střední ČechyUzemní pracoviště Střední Čechy (dále jen ÚP Střední Čechy) hospodaří s rozsáhlým státním majetkem na území 12 okresů Středočeského kraje. Celková hodnota jím spravovaného majetku dosahuje výše 1 817 mil. Kč, z toho majetek vedený v účetní evidenci činí 1 657 mil. Kč a majetek v tzv. operativní evidenci 160 mil. Kč.Mezi priority v činnosti ÚP Střední Čechy v uplynulém roce patřila příprava a postupná realizace převodů administrativních budov po okresních úřadech na obce a jiné organizační složky státu. V rámci ÚP Střední Čechy rozhodla vláda ČR o bezúplatných převodech na obce u tří budov v Kladně, jedné budovy v Kolíně, Nymburce a Příbrami. Převody na jiné organizační složky státu byly realizovány např. v Praze 1, budova byla předána na Českou správu sociálního zabezpečení, v Praze 2 byla budova na základě usnesení vlády předána Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR. Další změny hospodaření s budovami po zrušených okresních úřadech byly schválené Vládní dislokační komisí a budou realizovány v průběhu roku 2005 v Berouně, Kladně, Kutné Hoře, Kolíně, Čáslavi, Brandýse nad Labem, Mladé Boleslavi a v Nymburce.Převody dalších budov do vlastnictví obcí byly projednány a schváleny Vládní dislokační komisí a budou předloženy k rozhodnutí vládě. Jde o budovy v Benešově, v Mělníku, v Mladé Boleslavi, v Nymburku a v Rakovníku. V souladu s hlavními úkoly ÚZSVM pro rok 2004 pokračovalo ÚP Střední Čechy v předávání majetku státu na bytová a výrobní družstva podle § 60a a § 60c zákona č. 219/2000 Sb. Z celkového počtu 2 108 případů předávání majetku podle § 60a zákona č. 219/2000 Sb., se do konce loňského roku podařilo zrealizovat 1 725 převodů (z toho 641 Územním pracovištěm Střední Čechy, zbylé byly realizovány ještě okresními úřady). Majetek předávaný podle § 60c zákona č. 219/2000 Sb., byl vesměs realizován v roce 2003, z celkového počtu 155 případů zbývá dokončit pouze 18. Rozsáhlou agendou majetkových oddělení je sledování plnění podmínek smluv o poskytnutí státního příspěvku na individuální bytovou výstavbu, které byly se stavebníky uzavírány okresními úřady. Při zjištění porušení dotačních pravidel jsou zaměstnanci ÚZSVM povinni zahájit se stavebníkem řízení o navrácení poskytnutého příspěvku. Za dobu působení ÚZSVM bylo na ÚP Střední Čechy vyřízeno v této agendě celkem 2 777 spisů ve finanční hodnotě 206,716.901 Kč. K dokončení zbývá 5 869 spisů ve finanční hodnotě 436,980.104 Kč.K novým úkolům ÚZSVM v roce 2005 patří přebírání vybraných pozemků od Agentury ochrany přírody a krajiny podle zákona č. 485/2004 Sb. Konkrétní množství pozemků bude upřesněno na základě prověření snímků katastrálních map a určení, zda se jedná o pozemky v zastavěném území obce. Na jednotlivých odborech odloučených pracovišť bude situace velmi rozdílná, neboť např. odbory Odloučených pracovišť Beroun a Rakovník mají ve svém obvodu působnosti velkoplošná chráněná území. Předběžný odhad pozemků na celém území ÚP Střední Čechy je přes 1 000 pozemků. Tyto převody budou spojeny s nárůstem agendy při řešení problémů s předmětným majetkem. Důležitým úkolem v roce 2005 je také realizace dosud nedokončené privatizace bývalého Městského podniku služeb Sedlčany, s. p. v likvidaci, v okrese Příbram. Od počátku své existence je ÚZSVM ÚP Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Příbram mimo jiné příslušný hospodařit podle § 10 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, s majetkem bývalého Městského podniku služeb Sedlčany, s. p. v likvidaci, v okrese Příbram, v celkové hodnotě 2,568.229 Kč. Jedná se o nezprivatizovaný majetek (stavby, pozemky a věci movité), se kterým byl ke dni 1.1. 2001 příslušný hospodařit Okresní úřad Příbram podle § 57 odst. 5 ZMS. Na základě ustanovení § 29 zákona č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, přešla tato příslušnost na ÚZSVM.Provozní budovy v areálu bývalého Městského podniku služeb Sedlčany, s. p. v likvidaci, v okrese Příbram, jsou nadále užívány za účelem služeb pro obyvatelstvo (sklenářství, kadeřnictví, pohřební služba atd.), a to na základě smluv o pronájmu nebytových prostor. Zaměstnanci ÚZSVM jsou tak v postavení následného pronajímatele. Protože správa nemovitostí, vzhledem k jejich lokalitě, by neúměrně zatěžovala vlastní činnost ÚZSVM, byla pověřena správou těchto věcí třetí osoba, jejíž práva a povinnosti jsou vymezeny mandátní smlouvou. I tak však odbor Odloučené pracoviště Příbram řeší časté otázky nejnutnějších oprav a investic k zabezpečení chodu provozoven a zajišťuje užívání majetku na základě smluv a jejich peněžité plnění (v současné době celkem sedmnáct nájemních smluv) a další plnění vyplývající z mandátní smlouvy.Privatizace uvedeného majetku byla zahájena již v roce 1994, ale dosud se ji nepodařilo dokončit, neboť část majetku byla ještě v době, kdy právo hospodaření k majetku vykonával Městský podnik služeb Sedlčany -v roce 1999, postižena výkonem rozhodnutí prodejem nemovitých věcí. Poté, co příslušnost hospodařit s tímto majetkem přešla na ÚZSVM, podal ÚZSVM v roce 2003 návrh na vyloučení věcí z výkonu rozhodnutí. Okresní soud v Příbrami svým rozsudkem ze dne 20. 11. 2003 návrhu vyhověl. Tento rozsudek potvrdil i Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 10. 3.2004.Přesto dokončení privatizace není uzavřeno, neboť žalovaná strana v jejíž neprospěch bylo rozhodnuto o vyloučení věci z výkonu rozhodnutí, využila svého práva a podala proti rozsudku Krajského soudu v Praze dovolání k Nejvyššímu soudu ČR, který dosud ve věci pravomocně nerozhodl.Dalším náročným případem je převod pozemků v Nesvačilech v okrese Benešov, které slouží jako veřejné vnitrostátní a neveřejné mezinárodní letiště Benešov. ÚP Střední Čechy, odbor Odloučené pracoviště Benešov je příslušný hospodařit s těmito pozemky o výměře zhruba 49 ha a dále se dvěma sklady. ÚZSVM postupoval podle zákona a oslovil Ministerstvo obrany ČR, Ministerstvo dopravy ČR a Úřad civilního letectví. Tyto instituce však o zmíněný majetek neprojevily zájem. Z dalších jednání vyplývá, že zájem o získání areálu letiště do svého vlastnictví má Středočeský kraj, plánuje zde rozsáhlé investice nejen do dráhového systému letiště, ale i do dobudování potřebné infrastruktury. ÚZSVM samozřejmě převod těchto nemovitostí podporuje.V oblasti činnosti odboru Právních služeb ÚP Střední Čechy stojí za zmínku, že z celkem 493 vedených soudních sporů bylo v roce 2004 uzavřeno 189 s 85 % úspěšností. Odbor Právních služeb v roce 2004 zastupoval stát ve 225 dědických řízení, z nichž 167 bylo ukončeno.DANA VAŠÍČKOVÁ, asistentka ředitele Územního pracoviště Střední Čechy