Neděle, 20. října 2019

oddělení Spisové a archivní služby

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
 • komplexně koordinuje spisovou a archivní službu na ÚZSVM;
 • vedoucí oddělení je  pověřenou osobou - administrátorem ve vztahu k informačnímu systému datových schránek a zároveň je oprávněn k pověřování dalších osob v určeném rozsahu;
 • metodicky usměrňuje výkon spisové služby na ÚZSVM;
 • zpracovává komplexní programy rozvoje spisové služby a zabezpečuje její chod v souladu s vnitřními předpisy ÚZSVM;
 • na základě legislativních podmínek a uživatelských potřeb zajišťuje zpracování podkladů pro rozvoj Informačního systému elektronické spisové služby (ISSSL);
 • odpovídá za uchování a ochranu svěřených archivních fondů a spisového materiálu za Ústředí a Územní pracoviště (ÚP) v hl. m. Praze;
 • předává a inventarizuje archivní fondy podle stanovené metodiky, zabezpečuje předání ucelených spisových celků (fondů) příslušnému státnímu archivu za Ústředí a ÚP v hl. m. Praze​;
 • zajišťuje školení uživatelů ISSSL. Vytváří podporu při řešení HelpDeskových požadavků; organizuje a provádí skartační řízení za Ústředí a ÚP v hl. m. Praze a provádí dohled nad skartačním řízením na ostatních územních pracovištích;
 • zajišťuje výpůjční a nahlédací službu spisovny Ústředí a ÚP v hl. m. Praze pro oprávněné uživatele ÚZSVM a nahlédací agendu do svěřených archivních fondů a archivovaného spisového materiálu pro oprávněné právnické či fyzické osoby;
 • odpovídá za činnost podatelny, výpravny a spisovny za Ústředí a ÚP v hl. m. Praze
 • zabezpečuje informační centrum ÚZSVM;
 • poskytuje součinnost při uveřejňování smluv, dodatků a objednávek do registru smluv dle zákona o registru smluv.