Středa, 16. října 2019

oddělení Kontroly I

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • kontroluje hospodárné, efektivní a účelné nakládání s finančními prostředky, které jsou určeny k zajištění provozu ÚZSVM, a dodržování povinností, pravidel a postupů stanovených právními předpisy a vnitřními předpisy ÚZSVM v oblasti veřejných zakázek;
  • zpracovává protokoly z provedených kontrol a jejich vyhodnocení, podává návrhy na opatření ke zlepšení činnosti a k odstranění případných zjištěných nedostatků;
  • zpracovává návrh ročního plánu kontrolní činnosti; na základě průběžného vyhodnocování vnitřního kontrolního systému zpracovává roční souhrnnou zprávu o výsledcích kontrol ÚZSVM pro Ministerstvo financí;
  • spolupracuje s oddělením Kontroly II. na provádění veškeré kontrolní činnosti, šetření a vyřizování stížností, sdělení, peticí a oznámení podezření na korupci;
  • poskytuje součinnost orgánům činným v trestním řízení, orgánům finanční správy při provádění daňových kontrol vycházejících z výsledků vnějších i vnitřních kontrol, popř. auditů.Vedoucí oddělení:
Ing. Ivana Pištěková
Tel.: 225 776 222
E-mail: ivana.pistekova@uzsvm.cz