Pondělí, 25. května 2020

oddělení Personální a platové

Oddělení plní tyto hlavní úkoly:
 
  • zajišťuje komplexně personální administrativní činnosti spojené se vznikem, změnami a zánikem pracovněprávního vztahu na útvarech Ústředí a Územního pracoviště v hl. m. Praze, včetně činností spojených se jmenováním a odvoláním vedoucích zaměstnanců ÚZSVM;
  • stanovuje koncepci rozvoje personální práce na ÚZSVM; efektivně pracuje s lidskými zdroji a v jejich rámci sleduje obsazování pracovních míst z hlediska souladu s působností a potřebami jednotlivých útvarů ÚZSVM, organizuje a provádí výběrová řízení zaměstnanců;
  • zabezpečuje v rámci své působnosti ochranu osobních údajů všech zaměstnanců ÚZSVM podle zákona o ochraně osobních údajů; zabezpečuje ochranu uložených osobních dat na svém úseku činnosti v Ústředí a Územního pracoviště v hl. m. Praze; zajišťuje a kontroluje dodržování pracovněprávních předpisů a předpisů z oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení apod.;
  • spolupracuje s příslušnými úřady práce a správami sociálního zabezpečení v rámci zákonné spolupráce;
  • poskytuje poradenství zaměstnancům ÚZSVM v pracovně právních otázkách;
  • vede evidenci zaměstnanců se zdravotním postižením a podává hlášení o plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením v souladu se zákonem o zaměstnanosti;
  • zabezpečuje tvorbu platové politiky ÚZSVM a její vyhodnocování; komplexně koordinuje a metodicky zajišťuje rozvoj oblasti odměňování zaměstnanců;
  • prostřednictvím informačního systému komplexně zpracovává za Ústředí a Územní pracoviště v hl. m. Praze měsíční výpočet platů zaměstnanců, včetně zákonných odvodů pojistného a daně z příjmu;
  • provádí výpočet a odvody pojistného na důchodové spoření; rozpočtuje a kontroluje limit zaměstnanců a rozpočtové prostředky na platy a ostatní platby za provedenou práci;
  • zajišťuje poskytování údajů do informačního systému o platech dle nařízení vlády.Vedoucí oddělení:
Ing. Zdeňka Růžičková
Tel.: 225 776 376
E-mail: zdenka.ruzickova@uzsvm.cz