Pondělí, 25. května 2020

odbor Strategických investic

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 

  •       komplexně zajišťuje alternativní zdroje financování, provádí identifikaci příležitostí financování potřeb ÚZSVM z těchto zdrojů a analyzuje možnosti jejich implementace do podmínek ÚZSVM; 
  • navrhuje, zajišťuje, metodicky řídí a kontroluje realizaci projektů s možností financování z fondů Evropské unie, případně jiných dotačních zdrojů;
  • zpracovává a předává k posouzení a k dalšímu zpracování oddělení Programového financování podklady pro návrh rozpočtu, investiční záměry a další podklady pro registraci akcí v rámci programového financování;
  • stanoví a koordinuje koncepční záměry rozsáhlých investičních činností, koordinuje činnosti dodavatelů při realizaci investic, kontroluje dodržování podmínek, za nichž byly prostředky poskytnuty, a udržitelnost individuálních projektů;
  • zpracovává metodiku, metodicky usměrňuje a koordinuje efektivní dislokaci útvarů ÚZSVM a státních institucí na celém území České republiky;
  • ve spolupráci s odborem Projektového řízení a centrálních aplikací se podílí na analýzách a vývoji Centrálního registru administrativních budov (CRAB), zpracovává případné změnové požadavky na CRAB po jeho obsahové stránce;
  • zpracovává analýzy efektivnosti vynakládaných finančních prostředků, zpracovává finanční plány a předkládá návrhy opatření ke zlepšení efektivnosti hospodaření.

 

 Ředitel:
Ing. Petr Leibl
Tel.: 225 776 961
E-mail: petr.leibl@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Leibl.pdf