Pátek, 29. května 2020

odbor Majetkové metodiky

Odbor plní tyto hlavní úkoly: 
 
 • koncepčně zajišťuje a metodicky řídí majetkové agendy ÚZSVM, včetně oceňování majetku státu, s nímž ÚZSVM hospodaří;
 • spolupracuje s Ministerstvem financí při sjednocování výkladu a aplikace právních předpisů upravujících hospodaření s majetkem státu a oceňování;
 • po právní stránce metodicky řídí a koordinuje oblast uzavírání smluv a oblast tvorby smluvních dokumentů souvisejících s hospodařením a nakládáním s majetkem státu, se kterým je ÚZSVM příslušný hospodařit.
 • zpracovává pro vedení ÚZSVM návrhy na opatření v oblasti hospodaření s majetkem státu;
 • metodicky řídí a dohlíží na činnost škodních komisí. Zajišťuje činnost škodní komise pro Ústředí a územní pracoviště v hl. m. Praze;
 • zajišťuje činnost komise pro nakládání s majetkem;
 • koordinuje činnosti k provedení inventarizace majetku v účetní evidenci, nemovitých věcí dle zákona o majetku, pohledávek, závazků, jiných aktiv a pasiv a jiných věcných práv v příslušném roce;
 • metodicky zabezpečuje činnosti související s přijímáním oznámení v rámci předkupního práva státu dle stavebního zákona;
 • zabezpečuje činnosti související s privatizací majetku státu podle zákona o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby;
 • koncepčně zajišťuje a metodicky řídí odborné činnosti ÚZSVM v oblasti cenové;
 • spolupracuje při vývoji elektronick​ého aukčního systému;
 • metodicky řídí územní a odloučená pracoviště při provádění výběrových řízení, veřejných dražeb a výběrových řízení s aukcí;
 • vykonává činnosti vedoucí k sjednocování resortního výkladu a aplikace právních předpisů a poskytuje právní pomoc při úpravách vnitřních předpisů ÚZSVM, aby byly v souladu s platnou legislativou.Ředitel odboru:
Mgr. Tomáš Jasný
Tel.: 225 776 123
E-mail: tomas.jasny@uzsvm.cz
Životopis: CV_prof_Jasný.pdf